سال اخذ مدرک

محل تحصیل

رشته تحصیلی

 نوع مدرک

1393

 دانشگاه غازی آنکارا

 حسابداری و امور مالی

 دکترا

1380

 دانشگاه تهران

 حسابداری

فوق لیسانس

1376

 دانشکده امور اقتصادی و دارایی

حسابداری مالیاتی

لیسانس

1372

 دبیرستان امام خمینی ارومیه

 ریاضی فیزیک

دیپلم