بررسی ماهیت صورت سود و زیان جامع و ارزیابی نحوه و کیفیت تهیه آن توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استانبول

استاد راهنما: پروفسور دکتر حسن کاوال

 رساله دکترا

بررسی رعایت رهنمودهای حسابداری ایران توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر علی نیکخواه آزاد - استاد مشاور: دکتر نقی بهرامفر

پایان نامه ارشد