بسمه تعالی 

طرح درس روش های استخراج و شناسایی مواد موثره گیاهان دارویی(مشترک با دکتر علیرضالو)

دانشکده: کشاورزی

رشته:باغبانی

گرایش: گیاهان دارویی

نام درس:

تعداد واحد: 2 ع

درس  یا دروس پیش نیاز:

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان:

روز، ساعت و مکان کلاس:                                                                                                  گردش علمی و بازدید:

 

هدف کلی درس: 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

1397/11/28 [1230] يكشنبه

 

دوم

1397/12/05 [1230] يكشنبه

 

سوم

1397/12/12 [1230] يكشنبه

آشنایی با نحوه کار HPLC

چهارم

1397/12/19 [1230] يكشنبه

معرفی روش های عصاره گیری، مسراسیون، پرکولاسیون، سوکسله، التراسونیک و....

پنجم

1397/12/26 [1230] يكشنبه

-

ششم

1398/01/18 [1230] يكشنبه

آشنایی با روشهای جداسازی ترگیبات

هفتم

1398/01/25 [1230] يكشنبه

-

هشتم

1398/02/01 [1230] يكشنبه

روش TLC و عوامل موثر بر آن

نهم

1398/02/08 [1230] يكشنبه

-

دهم

1398/02/15 [1230] يكشنبه

آشنایی با روشهای تعیین فلاونوئید کل، فنول کل

یازدهم

1398/02/22 [1230] يكشنبه

-

دوازدهم

1398/02/29 [1230] يكشنبه

روش های تعیین مواد موثره در عصاره ها با استفاده از معرف ها

سیزدهم

1398/03/05 [1230] يكشنبه

-

چهاردهم

1398/03/12 [1230] يكشنبه

آشنایی با روش آنتی اکسیدانی FRAP و ِDPPH

پانزدهم

1398/03/19 [1230] يكشنبه

-

شانزدهم

1398/03/26 [1230] يكشنبه

استخراج آنتوسیانین ها

 

نحوه ارزشیابی: 16 نمره پایان ترم، 3 نمره میان ترم، و فعالیت کلاسی 1 نمره