بسمه تعالی 

طرح درس

دانشکده: کشاورزی

رشته: باغبانی

گرایش: علوم باغبانی

نام درس: تولید و بهره برداری گیاهان دارویی

تعداد واحد: 2 ع 1 ن

درس  یا دروس پیش نیاز:

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان:

روز، ساعت و مکان کلاس:   یکشنبه  30/10                               گردش علمی و بازدید:

 

هدف کلی درس:  آشنایی با اصول و مبانی تولید گیاهان دارویی

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

1397/11/28 [1030] يكشنبه

مقدمه تعریف و اهمیت کشت و کار گیاهان دارویی

دوم

1397/12/05 [1030] يكشنبه

-

سوم

1397/12/12 [1030] يكشنبه

کشت گیاهان تیره چتریان

چهارم

1397/12/19 [1030] يكشنبه

-

پنجم

1397/12/26 [1030] يكشنبه

پرورش ماریتیغال

ششم

1398/01/18 [1030] يكشنبه

-

هفتم

1398/01/25 [1030] يكشنبه

کشت و کار کدو تخمه کاغذی

هشتم

1398/02/01 [1030] يكشنبه

-

نهم

1398/02/08 [1030] يكشنبه

کشت و کار همیشه بهار و بابونه آلمانی

دهم

1398/02/15 [1030] يكشنبه

-

یازدهم

1398/02/22 [1030] يكشنبه

کشت و کار سنبل الطیب

دوازدهم

1398/02/29 [1030] يكشنبه

-

سیزدهم

1398/03/05 [1030] يكشنبه

کشت و کار چند گیاه بومی و مقاوم به خشکی ایران

چهاردهم

1398/03/12 [1030] يكشنبه

-

پانزدهم

1398/03/19 [1030] يكشنبه

کنترل کیفی و فرایندهای پس از برداشت شامل خشک کردن و فرآوری گیاهان دارویی

شانزدهم

1398/03/26 [1030] يكشنبه

-

 

نحوه ارزشیابی: 15 نمره پایان ترم، 4 نمره میان ترم، و حضور غیاب و فعالیت کلاسی 1

منابع درسی: کشت و فرآوری گیاهان دارویی دکتر امید بیگی