بسمه تعالی 

طرح درس مورفولوژی و سیستماتیک

دانشکده: کشاورزی

رشته: باغبانی

گرایش: علوم باغبانی

نام درس: مورفولوژی و سیستماتیک

تعداد واحد: 3

درس  یا دروس پیش نیاز:

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف: هفته اول خرداد

تاریخ امتحان:

روز، ساعت و مکان کلاس:                                                                                                  گردش علمی و بازدید:

 

هدف کلی درس:  آشنایی با قسمت های مختلف گیاه و شناسایی گیاهان

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

1397/12/01

تاریخچه اهداف، تعاریف علوم مورفولولوژی و سیستماتیک گیاهی

دوم

1397/12/08

ریخت شناسی ریشه و انواع ریشه های تغییر شکل یافته

سوم

1397/12/15

ریخت شناسی ساقه و برگ

چهارم

1397/12/22

ساختمان گل در نهان دانگان و انواع تمکن

پنجم

1397/12/29

گل آذین و انواع آن

ششم

1398/01/07

ساختمان میوه، گرده افشانی

هفتم

1398/01/14

ارایه سیستم های رده بندی

هشتم

1398/01/21

طبقه شاخه های مهم بازدانگان، حدواسط ها و توصیف گونه های مهم

نهم

1398/01/28

طبقه بندی شاخه نهاندانگان تک لپه ای و دو لپه ای

دهم

1398/02/04

شرح و توصیف زیر رده دولپه ای ها

یازدهم

1398/02/11

شرح زیر رده Hamamelidae؛ نارون، توت، گزنه، گردو، راش

دوازدهم

1398/02/18

شرح تیره های Caryophylidea؛ لاله عباسی اسفناج تاج خروس میخک

سیزدهم

1398/02/25

شرح تیره های مهم Dillenidea؛ تیره های پنیرک کدو، بید بنفشه و...

چهاردهم

1398/03/01

شرح و طبقه بندی Rosoidea

پانزدهم

1398/03/08

شرح و طبقه بندی Asteridea

شانزدهم

1398/03/15

شرح برخی تیره های تک لپه ای

 

نحوه ارزشیابی: 14 نمره پایان ترم، 4 نمره میان ترم، و 2 نمره شامل فعالیت کلاسی، جمع آوری نمونه گیاهی

منابع درسی: سیستماتیک گیاهی دکتر قهرمان   رده بندی گیاهی دکتر مظفریان

وسایل کمک آموزشی: وسایل تهیه هرباریوم

تاریخ تنظیم:1/12/97