طرح درس: شیمی خاک پیشرفته

 

جلسه 1

مقدمه، مفاهیم، اهمیت، حوزه مطلعه، روابط موجود بین فازها

جلسه 2

شیمی فاز محلول خاک

جلسه 3

ادامه شیمی فاز محلول خاک

جلسه 4

فاز جامد خاک

جلسه 5

ادامه فاز جامد خاک

جلسه 6

واکنش های تبادلی در سیستم خاک، گیاه ، روسوبات

جلسه 7

ادامه واکنش های تبادلی در سیستم خاک، گیاه ، روسوبات

جلسه 8

واکنش های جذب در کلوییدهای خاک

جلسه 9

ادامه واکنش های جذب در کلوییدهای خاک

جلسه 10

واکنش های واجذب ، سینتیکی در کلوییدهای خاک

جلسه 11

ادامه واکنش های واجذب ، سینتیکی در کلوییدهای خاک

جلسه 12

 

جلسه 13

 

جلسه 14

 

جلسه 15

 

جلسه 16