طرح درس

دانشکده: کشاورزی

رشته: علوم خاک

گرایش: شیمی و حاصلخیزی خاک

نام درس: هیدروپونیک

تعداد واحد: 1+1

درس  یا دروس پیش نیاز: ندارد

تقویم آموزشی دانشگاه: 972

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان: 04-04-98

روز، ساعت و مکان کلاس:  سه شنبه، 14 -16   کلاس ساختمان علوم خاک                       گردش علمی و بازدید:

 

هدف کلی درس:  آشنایی با نحوه کشت و مدیریت گلخانه های هیدروپوینک

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

1397/11/23

مقدمه، محدویت های خاک ، مزایا و معایب سیستم های هیدروپونیک

دوم

1397/11/30

ویژگیهای محل احداث کلخانه ها

سوم

1397/12/07

طبقه بندی هیدروپونیک

چهارم

1397/12/14

بستر های کشت در هیدروپونیک

پنجم

1397/12/21

نیازهای اساسی گیاهان (نور، آّب، عناصر غذایی و ...)

ششم

1397/12/28

تغذیه گیاه و  کمبود و سمیت عناصر غذایی عناصر پرمصرف و کم مصرف

هفتم

1398/01/06

محلول های غذایی

هشتم

1398/01/13

تعیین گیاهان مناسب برای هر نوع بهره برداری

نهم

1398/01/20

انتقال نشا، کتترل شرایط اب و هوا، آفات و بیماریها

دهم

1398/01/27

تهیه سیستم هیدروپونیک (بستر کشت، محلول غذایی و خصوصیات آن)

یازدهم

1398/02/03

تهیه یک محیط هیدروپونیک و نگهداری آن

دوازدهم

1398/02/10

انتخاب و انتقال نشاء

سیزدهم

1398/02/17

تهیه محلول غذایی و استفاده از آن در زمان لازم

چهاردهم

1398/02/24

ثبت اطلاعات لازم و پایش رشد گیاه (پارامترهای رشد، علائم کمبود و بیشود، بیماریها، PH، EC

پانزدهم

1398/02/31

ارزیابی سیستم و اعمل تغییرات لازم

شانزدهم

1398/03/07

برداشت محصول

 

نحوه ارزشیابی: 10 نمره پایان ترم، 5 نمره میان ترم، و 5 نمره تکالیف درسی (تهیه بستر کشت، انتقال نشاء؛ کنترل پ هاش و شوری ، ...)

منابع درسی: کشت بدون خاک (هیدروپونیک) تجاری و خانگی گرد آوری و تدوین: امیر حسین خوشگفنار منش، فاطمه حسینی و راضیه آقاجانی، ناشر: مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان 1386

وسایل کمک آموزشی:  استفاده از انواع سیستم های هیدروپونیک (جریان عمیق، جزر و مدی، قطره ای، شناوری) موجود در گلخانه های دانشکده کشاورزی                                                                                                     

       تاریخ تنظیم: 15-11-97