دانشکده: کشاورزی

رشته: علوم خاک

گرایش: شیمی و حاصلخیزی خاک

نام درس: زبان تخصصی

تعداد واحد: 2

درس  یا دروس پیش نیاز: ندارد

تقویم آموزشی دانشگاه: 972

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان: 27-03-98

روز، ساعت و مکان کلاس:  شنبه، 14 -16   کلاس 202  معراج                     گردش علمی و بازدید:

 

هدف کلی درس:  ایجاد توانایی در دانشجویان برای استفاده بهینه از منابع علمی و اطلاعاتی مربوط به رشته تحصیلی

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

1397/11/27

هدایت دانشجو در جهت استفاده از منابع علمی مختلف (مجلات، کتب، اینترنت) و نحوه جستجو از پایگاه های اطلاعاتی موجود در دانشگاه و شبکه اینترنت

دوم

1397/12/04

ارائه مفاهیم، واژه های تخصصی و متون انگلیسی در زمینه نحوه تشکیل خاک و تمرینات مربوطه

سوم

1397/12/11

ارائه مفاهیم، واژه های تخصصی و متون انگلیسی در زمینه خصوصیات فیزیکی خاک (بافت خاک) و تمرینات مربوطه

چهارم

1397/12/18

ارائه مفاهیم، واژه های تخصصی و متون انگلیسی در زمینه خصوصیات فیزیکی رس ها و تمرینات مربوطه

پنجم

1397/12/25

ارائه مفاهیم، واژه های تخصصی و متون انگلیسی در زمینه کانیهای رس و  خصوصیات شیمیایی آنها و تمرینات مربوطه (1)

ششم

1398/01/03

ارائه مفاهیم، واژه های تخصصی و متون انگلیسی در زمینه کانیهای رس و  خصوصیات شیمیایی آنها و تمرینات مربوطه (2)

هفتم

1398/01/10

ارائه مفاهیم، واژه های تخصصی و متون انگلیسی در زمینه مواد آلی خاک و تمرینات مربوطه

هشتم

1398/01/17

ارائه مفاهیم، واژه های تخصصی و متون انگلیسی در زمینه موجودات ذره بینی و تمرینات مربوطه

نهم

1398/01/24

ارائه مفاهیم، واژه های تخصصی و متون انگلیسی در زمینه معدنی شدن و آلی شدن مواد آلی و تمرینات مربوطه

دهم

1398/01/31

ارائه مفاهیم، واژه های تخصصی و متون انگلیسی در زمینه حرکت عناصر غذایی و تمرینات مربوطه

یازدهم

1398/02/07

ارائه مفاهیم، واژه های تخصصی و متون انگلیسی در زمینه جذب عناصر غذایی در خاک و گیاه و تمرینات مربوطه (1)

دوازدهم

1398/02/14

ارائه مفاهیم، واژه های تخصصی و متون انگلیسی در زمینه جذب عناصر غذایی در خاک و گیاه و تمرینات مربوطه (2)

سیزدهم

1398/02/21

ارائه مفاهیم، واژه های تخصصی و متون انگلیسی در زمینه آلودگی خاک و تمرینات مربوطه

چهاردهم

1398/02/28

ارائه مفاهیم، واژه های تخصصی و متون انگلیسی در زمینه فرسایش خاک و تمرینات مربوطه (1)

پانزدهم

1398/03/04

ارائه مفاهیم، واژه های تخصصی و متون انگلیسی در زمینه فرسایش خاک و تمرینات مربوطه (2)

شانزدهم

1398/03/11

آشنایی دانشجو با اصول ترجمه و نگارش متون علمی تخصصی به ربان خارجی

 

نحوه ارزشیابی: 12 نمره پایان ترم، 5 نمره میان ترم (تکلیف)، و 3 نمره کلاس

منابع درسی: استفاده از مقالات و کتب تخصصی علوم خاک به زبان خارجی

وسایل کمک آموزشی: تاریخ تنظیم: 15-11-97