طرح درس

دانشکده: کشاورزی

رشته: علوم خاک

گرایش: شیمی و حاصلخیزی خاک

نام درس: حاصلخیزی خاک پیشرفته

تعداد واحد: 2+1

درس  یا دروس پیش نیاز: ندارد

تقویم آموزشی دانشگاه: 972

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان: 04-04-98

روز، ساعت و مکان کلاس:  سه شنبه، 14 -16   کلاس گروه علوم خاک                       گردش علمی و بازدید:

 

هدف کلی درس:  طرح مباحث تئوری ارزیابی حاصلخیزی خاک و مدیریت مصرف عناصر غذایی با تاکید بیشتر بر نقش عناصر  کم مصرف

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

1397/11/23

حاصلخیزی خاک و پایداری و تولیدات کشاورزی

دوم

1397/11/30

عرضه عناصر غذایی و منحنی های عملکرد قوانین لیبیک و میجرلیخ

سوم

1397/12/07

روش های ارزیابی حاصلخیزی خاک و تعیین نیاز کود گیاهان (1)

چهارم

1397/12/14

روش های ارزیابی حاصلخیزی خاک و تعیین نیاز کود گیاهان (2)

پنجم

1397/12/21

روش های ارزیابی حاصلخیزی خاک و تعیین نیاز کود گیاهان (3)

ششم

1397/12/28

روابط کمیت، شدت و ظرفیت بافری عناصر غذایی و مدیریت مصرف کود

هفتم

1398/01/06

روابط کمیت، شدت و ظرفیت بافری عناصر غذایی و مدیریت مصرف کود

هشتم

1398/01/13

بررسی سرنوشت کودهای شیمیایی درخاک

نهم

1398/01/20

عوامل موثر بر درصد بازیافت و تثبیت عناصر کودی اضافه شده به خاک

دهم

1398/01/27

مدیریت حاصلخیزی خاک های آهکی، شور، گجی، اسیدی و غرفاب

یازدهم

1398/02/03

روشهای اصلاح وضعیت حاصلخیزی خاکها در شرایط خاص

دوازدهم

1398/02/10

ارزیابی عناصر کم مصرف در خاک، گیاه و حاصلخیزی خاک (1)

سیزدهم

1398/02/17

ارزیابی عناصر کم مصرف در خاک، گیاه و حاصلخیزی خاک

چهاردهم

1398/02/24

ارزیابی عناصر کم مصرف در خاک، گیاه و حاصلخیزی خاک

پانزدهم

1398/02/31

شاخص های انتخاب کود و ارزیابی اقتصادی مصرف کود

شانزدهم

1398/03/07

محاسبه و برآورد کود های تک عنصری، چند عنصری و تهیه کود کامل

 

نحوه ارزشیابی: 15 نمره پایان ترم، 4 نمره میان ترم، و 1 نمره تکالیف درسی

منابع درسی: حاصلخيزي خاكهاي مناطق خشك   محمد جعفر ملكوتي             دانشگاه تربيت مدرس

كودها و حاصلخيزي خاك      تيزدل و نلسون       محمد جعفر ملكوتي و رياضي همداني    مركزنشر دانشگاهي

حاصلخيزي خاك    فوث و ايلز           فرشيد نوربخش و مصطفي كريميان      غزل اصفهان

حاصلخيزي خاك    علي اكبر سالارديني            دانشگاه تهران

وسایل کمک آموزشی: استفاده از ویدئو پروژکتور, نرم افزار افیس

تاریخ تنظیم: 15-11-97