تولید غلات - عملي
تولید غلات
زراعت عمومي -عملي
زراعت عمومی
بوم شناسی حفاظتی
تولید زراعی و سلامت جامعه
مواد تنظيم کننده رشد گياهي
اکوفيزيولوژي توليد گياهان زراعي