• نام و نام خانوادگی
  • میرحسن رسولی صدقیانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم خاک
 • ایمیل