طرح درس خاک شناسی عمومی

بسمه تعالی 

طرح درس

دانشکده: کشاورزی

رشته: کشاورزی

گرایش: مهندسی علوم خاک

نام درس: خاک شناسی عمومی

تعداد واحد: 3

درس  یا دروس پیش نیاز: -

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان:

روز، ساعت و مکان کلاس:                                                                                                  گردش علمی و بازدید:

 

هدف کلی درس: 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

 

مقدمه ای از خاک شناسی

دوم

 

پیدایش خاک

سوم

 

پیدایش خاک

چهارم

 

رنگ خاک

پنجم

 

بافت خاک

ششم

 

ساختمان خاک

هفتم

 

آب خاک

هشتم

 

شیمی خاک

نهم

 

شیمی خاک

دهم

 

تغذیه خاک

یازدهم

 

تغذیه خاک

دوازدهم

 

بیولوژی خاک

سیزدهم

 

بیولوژی خاک

چهاردهم

 

رده بندی خاک

پانزدهم

 

رده بندی خاک

شانزدهم

 

حاصلخیزی خاک

 

نحوه ارزشیابی: 12 نمره پایان ترم، 4 نمره میان ترم، و ......

منابع درسی:

  • 1- خاکشناسی - (ترجمه شهلا محمودی)- دانشگاه تهران
  • وسایل کمک آموزشی: ویدیوپروژکتور- اسلاید- تخته وایت برد- چارت و پوستر

تاریخ تنظیم:14/8/


دانلود فایل ها

طرح درس خاکشناسی عمومی