• نام و نام خانوادگی
  • محسن اسمعیلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل


دانلود فایل ها

طرح درسی عملیات واحد پیشرفته - بهار 1401
طرح درس - بهار 1401
سرفصل درس عملیات واحد پیشرفته