• نام و نام خانوادگی
  • محسن اسمعیلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل


دانلود فایل هادانلود فایل ها

طرح درس - بهار 1400
سرفصل درس عملیات واحد پیشرفته
طرح درسی عملیات واحد پیشرفته - بهار 1400