• نام و نام خانوادگی
  • محسن اسمعیلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل ها

طرح درس اصول طراحی تجهیزات در نیمسال اول 1398
طرح درس عملیات واحد در صنایع غذایی در نیمسال اول 1398