دانلود فایل هاتوضيحات:

در اين بخش کدهای نوشته شده در محيط MATLAB برای مثالهای منتخب از کتاب "ديناميک سيالات محاسباتی برای مهندسان (جلد اول)"، هافمن ک.ا. و چيانگ اس.تی.، ترجمه عظيميان ا.ر. چاپ دوم 1383، انتشارات مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان، آورده شده است.

دانشجويان محترم می بايست متناسب با خواسته های طرح شده در کلاس، تغييراتی در این کدها اعمال نموده و نتايج خروجی را تحليل نمايند.