شيوه عمل در نمونه برداری و آناليز فيزيکی پسماندها مطابق استاندارد ASTM
استاندارد 10716 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
مقاله ای مفيد در زمينه مکانيابی مراکز دفن
مقاله ای مفيد در زمينه برآورد هزينه های ساخت و بهره برداری از مراکز دفن
مقاله ای مفيد در زمينه هزينه های بستن مراکز دفن