تمرينات کلاسی:

دانشجويان محترم لازم است پس از طرح موضوع تمرين در کلاس، فايل مقالات را از همين صفحه دانلود نموده و در موعد مقرر گزارشی از مقاله (گزارش نقادانه و تحليلی مد نظر است) تحويل نمايند. توصيه می شود در تهيه گزارشات به موارد ذيل توجه نماييد:

 

1- گزارشات در يک يا حداکثر دو صفحه A4 و بصورت تميز و خوانا (ترجيحا تايپ شده) تحويل شوند؛

2- در ابتدای گزارش مختصری از مقاله در حد يک پاراگراف آورده شده و دست آورد اصلی مقاله ذکر گردد؛

3- با انجام محاسبات مجدد (درصورت امکان)، نتايج با دست آوردهای مقاله مقايسه گرديده و نقاط ضعف احتمالی مقاله بيان شوند؛

4- نتيجه گيری کلی از گزارش و تحليل نهايي دانشجو در پايان گزارش (در حد يک پاراگراف)، آورده شود.

 

در جدول زير نحوه محاسبه امتياز گزارشات آورده شده است.

 

عنوان تحویل بصورت تايپ شده نداشتن اشکالات نگارشی ارائه خلاصه کار بررسی اشکالات محتوايي بررسی اشکالات مفهومی انجام محاسبات مجدد نتيجه گيری نهايي جمع کل
نمره 5 5 5 10 15 40 20 100

 


دانلود فایل ها

صفاری ن. و ضرغامی م.، «تخصیص بهینه منابع آب سطحی حوضه دریاچه ارومیه به استان¬های ذینفع با روش¬های تصمیم¬گیری فاصله محور» نشریه دانش آب و خاك / جلد 23 شماره 1 صفحات 135 تا 149، 1392.
کاظمی راد ل.، غمگسار م.، حقيقی م.، 1392، «کاربرد روش تصميم‌گيری چند معياره TOPSIS در پهنه‌بندی خشکسالی‌های استان گيلان»، فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافيايي، سال 13 (44)، صفحات 203-217.
حلبيان ا.ح., عرب عامري ع.ر., سلطانيان م.، 1391. «انتخاب بهترين مکان براي احداث سد خاکي با استفاده از روش ELECTRE (مطالعه موردي: حوضه آبخيز شاهرود- بسطام)، نشريه جغرافيايي سرزمين، دوره 9 , شماره 34، صفحات 125-137
پوراحمد ا.، خليجی م.ع.، 1393، «قابليت‌سنجی تحليل خدمات شهری با استفاده از تکنيک VIKOR(مطالعه موردی شهر بناب)»، مجله علمی-پژوهشی برنامه‌ريزی فضايي(جغرافيا)، سال چهارم، شماره 2، پيايی 13، صفحات 1-16
ضيائی س.، سلطانی غ.، خليلی د.، 1379، «کاربرد برنامه ريزی توافقی در انتخاب روش مناسب آبياری»، مجموعه مقالات سومين کنفرانس اقتصاد کشاورزی ايران، دانشگاه فردوسی مشهد
ملائی ز.، بخشی م.ر.، و دباغ ا.، 1391، «تعيين مکان بهينه انباشت پسماند روستايي روستای فيل آباد فارسان با استفاده از رهيافت تلفيقی: پرموتاسيون و بولين»، فصلنامه علمی-پژوهشی مسکن و محیط روستا، شماره 138، صفحات 73-84