دانلود فایل هالیست تمرینات منتخب

مرجع: کتاب "مکانیک سیالات"، استریتر، و. و وایلی، ب.، ترجمه انتظاری، ع.، انتشارات نوپردازان، چاپ چهاردهم، پاییز 1391

 

شماره سری

فصل مربوطه

شماره تمرینات

1

فصل اول

2، 3، 5، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 و 22

2

10، 11، 30، 34، 37 و 39

3

41، 43، 46، 50، 52 و 53

4

فصل دوم

3، 4، 24، 26 و 30

5

9، 10، 13 و 27

6

15، 16، 17، 18، 22 و 28

7

36، 37، 41، 42، 43، 44 و 45

8

40، 47، 51، 52، 62، 69، 70 و 71

9

78، 79، 81، 84، 86 و 91

10

92، 96، 98، 102، 103 و 106

11

110، 111، 112، 117، 123، 124 و 126

12

فصل سوم

4، 5، 6، 7، 12 و 16

13

24، 26، 27، 28، 30، 31، 32، 34 و 36

14

37، 38، 41، 47، 48، 49، 50، 51، 54، 56، 62، 63، 64 و 66

15

53، 76، 77، 78، 83، 84، 87، 88، 89، 116، 125 و 126

16

فصل چهارم

9، 10، 11، 12، 13، 18، 19 و 21

17

فصل پنجم

71، 72، 73، 75، 83، 84 و 87