نقش هیدرو اقلیم در عملیاتهای دفاع مقدس(کارشناسی ارشد جغرافیا و دفاع مقدس)
ابعاد سرزمینی برنامه ریزی فضایی(کارشناسی ارشد آمایش سرزمین)
آب و هوای ایران (گروه ب)
آب و هوای ایران(الف)
درس مخاطرات طبیعی