دانلود فایل ها

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
سرفصل و مطالب واحد نظری-دوره کارشناسی
عملی درس زمین شناسی فیزیکی- دوره کارشناسی
عملی درس زمین شناسی اقتصادی- دوره کارشناسی


طرح درس آزمایشگاه زمین شناسی اقتصادی