منابع:

 کتاب حالت جامد کیتل و فیزیک حالت جامد مقدماتی علی عمر

 

ملزومات درس:

فیزیک حالت جامد I و آشنایی با مکانیک کوانتومی ( در حد کوانتوم I)

 

اهداف درس:

آشنایی با رئوس مطالب زیر:

1) سطح فرمی فلزات        2) نیمرساناها      3) پلاسمونها، پلاریتونها و پولارونها         4) خواص اپتیکی و برانگیختگی ها       5) ابررسانایی          6) دی الکتریکها و فروالکتریکها         7) دیا مغناطیس و پارامغناطیس      8) فرو مغناطیس و پاد فرومغناطیس     9) تشدید مغناطیسی   10) جامدهای نانو بلور    11) نقص های بلوری      12) فیزیک سطح     و  13) نانو ساختارها

 

نحوه ارزیابی دانشجویان:

میان ترم: 7 - 6 نمره 

پایان ترم: 13 - 12 نمره

فعالیت کلاسی: 2 - 1 نمره

 

جدول زمان بندی امتحانی و کلاسی:

تاریخ میان ترم:

تاریخ پایان ترم: 

 

 

ملاحظات

موضوعات

هفته

ردیف

  سطح فرمی و فلزات اول     1
  ادامه دوم     2
  پلاسمونها، پلاریتونها، و پولارونها سوم     3
  خواص اپتیکی و برانگیختگی چهارم     4
  ادامه پنجم     5
  ابررسانایی ششم     6
  ادامه هفتم     7
  دی الکتریکها و فرو الکتریکها هشتم     8
  دیا مغناطیس و پارا مغناطیس نهم     9
  فرو مغناطیس و پاد فرو مغناطیس، تشدید مغناطیسی دهم     10
  جامدهای نانو بلور یازدهم     11
  نقص های بلوری دوازدهم     12
  فیزیک سطح سیزدهم     13
  نانو ساختارها چهاردهم     14