طرح درس

دانشکده: علوم رشته: فیزیک گرایش: ماده چگال
نام درس: فیزیک حالت جامد ۱ تعداد واحد: ۳ دروس پیش نیاز: کوانتوم ۱
تقویم آموزشی دانشگاه: ترم اول ۹۸ زمان تحویل تکالیف: جلسه بعد تاریخ امتحان:۹۸/۱۰/۲۴
روز ساعت و مکان کلاس: سه شنبه و چهارشنبه - کلاس ۲۱۱   گردش علمی: ندارد

 

هدف کلی درس: 

آشنایی با حالت جامد


منابع درسی:

 کتاب حالت جامد کیتل و علی عمر

 

نحوه ارزیابی دانشجویان:

میان ترم: ۷ نمره - پایان ترم: ۱۲ نمره - فعالیت کلاسی: ۱ نمره

 

ملاحظات

موضوعات

هفته

ردیف

  شبکه های بلوری اول     1
  ادامه دوم     2
  ادامه سوم     3
  پراش اشعه ي و شبکه وارون چهارم     4
  ادامه پنجم     5
  ادامه ششم     6
  ادامه هفتم     7
  پیوندهای بلوری و ... هشتم     8
  ادامه نهم     9
  ارتعاشات شبکه و .... دهم     10
  ادامه یازدهم     11
  خواص گرمایی فلزات و ... دوازدهم     12
  ادامه سیزدهم     13
  نظریه کوانتومی الکترون آزاد چهاردهم     14
  ادامه پانزدهم     15