منابع:

 کتاب حالت جامد نیل اشکرافت

 

ملزومات درس:

آشنایی با کوانتوم کارشناسی و ارشد

 

اهداف درس:

آشنایی با رئوس مطالب زیر:

1) 

 

نحوه ارزیابی دانشجویان:

میان ترم: 7 نمره 

پایان ترم: 13 نمره

 

جدول زمان بندی امتحانی و کلاسی:

تاریخ میان ترم:

تاریخ پایان ترم: 

 

 

ملاحظات

موضوعات

هفته

ردیف

    اول     1
  ادامه دوم     2
  ادامه سوم     3
    چهارم     4
  ادامه پنجم     5
  ادامه ششم     6
  ادامه هفتم     7
    هشتم     8
  ادامه نهم     9
    دهم     10
  ادامه یازدهم     11
    دوازدهم     12
  ادامه سیزدهم     13
    چهاردهم     14
  ادامه پانزدهم     15