منابع:

 کتابهای:

Basic Notations of condenced matter physics, By Anderson

&

Quantum theory of solids, By Kittel

 

ملزومات درس:

فیزیک ماده چگال I

 

اهداف درس:

آشنایی با رئوس مطالب زیر:

1) شکست تقارن   2) بحث ابر شاره ها  3) باز بهنجارش و پیوستگی آدیاباتیک   4) جامدات کوانتومی   5) جامدات غیر هارمونیک   6) گروه بار بهنجارش    7) نتایج مسئله کاندو     8) گذارهای فلزی     9) جایگزیدگی   10) اثر کوانتومی هال    11) نظریه لافلین     12) ابر رسانایی و نظریه BCS  ابر رساناهای گرم

 

نحوه ارزیابی دانشجویان:

میان ترم: 5 نمره 

پایان ترم: 10 نمره

سمینار: 5 نمره

 

جدول زمان بندی امتحانی و کلاسی:

تاریخ میان ترم:

تاریخ پایان ترم: 

 

 

ملاحظات

موضوعات

هفته

ردیف

  شکست تقارن اول     1
  ادامه دوم     2
  ابرشاره ها سوم     3
  پیوستگی آدیاباتیک و باز بهنجارش چهارم     4
  ادامه پنجم     5
  جامدات کوانتومی و جامدات غیر هارمونیک ششم     6
  ادامه هفتم     7
  گروه باز بهنجارش هشتم     8
  نتایج مسئله کاندو نهم     9
  ادامه دهم     10
  گذارهای فلزی یازدهم     11
  جایگزیدگی دوازدهم     12
  اثر کوانتومی هال سیزدهم     13
  نظریه لافلین چهاردهم     14
  ابررسانایی پانزدهم     15