• نام و نام خانوادگی
  • سید میثم ابطحی فروشانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه میکروبیولوژی
 • ایمیل

دانلود فایل ها

ایمنی سلولی
ایمنی شناسی 1
ایمنی شناسی 1
ایمنی شناسی 1
ایمونوپاتولوژی و آلرژی
ایمونوژنتیک
ایمنوپاتولوژی و آلرژی
ایمونوپاتولوژی و آلرزی
ایمونوپاتولوزی و آلرژی
ایمونوپاتولوژی و آلرزی
ایمونوپاتولوژی
ایمونوپاتولوژی
ایمونوژنتیک
آشنایی با مبانی بیوتکنولوژی
آشنایی با مبانی بیوتکنولوژی
آشنایی با مبانی بیوتکنولوژی
آشنایی با مبانی بیوتکنولوژی
ایمونوپاتولوژی و آلرژی
ایمونوژنتیک 2
ایمونوژنتیک 1
12