• نام و نام خانوادگی
  • سید میثم ابطحی فروشانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه میکروبیولوژی
 • ایمیل

دانلود فایل ها

ایمونولوژی پیشرفته
ایمونوپاتولوژی
ایمونوفارماکولوژی
ایمونوفارماکولوژی
ایمونوفارفاکولوژی
ایمونوفارماکولوژی
ایمونوپاتولوژی
ایمونوپاتولوژی
ایمونوپاتولوژی
ایمونوپاتولوژی
ایمونوپاتولوزی
ایمونوپاتولوژی
ایمونوپاتولوژی
ایمونوپاتولوژی
ایمونوپاتولوژی
تولید فراورده های بیولوژیک
تولید فراورده های بیولوژیک
تولید فراورده های بیولوژیک
تولید فراورده های بیولوژیک
تولید فراورده های بیولوژیک
12