• نام و نام خانوادگی
  • مهدی عرفانیان (Mahdi Erfanian)
 • مدرک تحصیلی
  • مهندسی آبخیزداری- دانشگاه توکیو
 • درجه علمی
  • دانشیار (Associate Professor)
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل

مدیریت گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری- دوره دوم

از تاریخ 30 بهمن 1395 به مدت 2 سال (بر اساس حکم ریاست محترم دانشگاه ارومیه به شماره 24/8710د مورخ 1395/11/30)


مدیریت گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری - دوره اول

از تاریخ 19 آذر 1393 لغایت 29 بهمن 1395 (بر اساس حکم ریاست محترم دانشگاه ارومیه به شماره 24/3435د مورخ 1393/9/19)


معاون آموزشی گروه مرتع و آبخیزداری

از تاریخ 25 اردیبهشت 1389 لغایت 18 آذر 1393 (بر اساس حکم ریاست محترم دانشکده منابع طبیعی به شماره 6893-31 مورخ 1389/2/25)