• نام و نام خانوادگی
  • سید مهدی صالحی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فقه و حقوق اسلامی
 • ایمیل

مسئولیتهای اجرایی تاکنون

* معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه ازسال 1392تا1396

* دبیرهیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

 *  رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی ازسال1388تا1392

* رئیس دانشگاه اسلامی گنگودرکشورجمهوری دمکراتیک کنگو (زئیرسابق)-کینشاساازسال1382تا1384

* معاون اداری و مالی دانشگاه ارومیه سال1377

*مدیرکل امور دانشجویان دانشگاه ارومیه سال های 1373و...

* مدیرکل بازرسی ونظارت برقیمت کالا وخدمات استان آذربایجان غربی سال های 1373و....

* عضوصندوق حمایت ازنخبگان استان آذربایجان غربی مستقردراستانداری

* عضو هیأت نظارت بر انتخابات در استان آذربایجان غربی

 * مدیر پژوهشی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان آذربایجان غربی

* مشاور مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی ازحدودسال1374تا1378

* عضو شورای اسلامی کردن دانشگاه ارومیه

* عضو حقوق دان هیأت کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه ارومیه

*مدیر مسئول فصلنامه فقه جعفری و حقوق نوین

*دبیر علمی کنگره فاطمه شناسی

* دبیر علمی کنگره بزرگداشت سرداران و 12 هزار شهید استان آذربایجان غربی

*و غیره


مسئولیت های اجرایی که تاکنون داشته ام