• نام و نام خانوادگی
  • یوسف محمدزاده موسی کندی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (34)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
کتاب های چاپ شده (2)
پایان نامه ها (45)
دروس تدریس شده (15)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • یوسف محمدزاده موسی کندی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1386، اقتصاد،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1388، اقتصاد،علامه طباطبایی.

3-دکتری، 1392، اقتصاد،دانشگاه تربیت مدرس.
مقالات ژورنال (34)

1-جواد امامی سعید بکایی یوسف محمد زاده صمد لطف اله زاده، 1400، برآورد خسارات مستقيم كاهش توليد شير ناشي از تب برفكي در دامداري‌هاي سنتي آذربايجان غربي(ايران) در سال‌هاي 1396 و 1397،تحقیقات دامپزشکی و تحقیقات بیولوژیک.

2-توحید قاسم نژاد یوسف محمدزاده علی رضازاده ، 1399، تاثير اندازه دولت بر رابطه بين اقتصاد سايه و نابرابري درآمد در ايران رويكرد رگرسيون انتقال ملايم(STR)،تحقیقات اقتصادی .

3-صمد حکمتی فرید یوسف محمدزاده افسانه حسین زاده، 1399، بررسي اثر حكمراني خوب بر سلامت زنان در كشورهاي با درآمد متوسط به بالا با رويكرد گشتاورهاي تعميم يافته،زن و جامعه سال یازدهم بهار 1399 شماره 1 (پیاپی 41).

4-فرهاد آذرنیوش، رامین بشیر خداپرستی، یوسف محمد زاده، 1398، بررسي رابطه علي كوتاه مدت و بلندمدت ميان شاخص قيمت سهام در صنعت بيمه، بخش بانك و بخش سرمايه گذاري،فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی جلد ۷ شماره ۲۵ صفحات ۱۰۵-۱۲۸.

5-فروغ شجاعی سید جمال الدین محسنی زنوزی یوسف محمدزاده، 1398، اثرات پیری جمعیت بر هزینه مراقبت های بهداشتی در ایران،تامین اجتماعی دوره 14 بهار 1398 شماره 2 (پیاپی 51).

6-جعفر یحیوی دیزج ، مریم تاجور ، یوسف محمدزاده، 1398، رابطه وجود سالمند در خانوار با هزينه‌هاي سلامت خانوار‌هاي ايراني، با استفاده از داده هاي ملي هزينه -درآمد خانوار سال 1395،سالمند .

7-.

8-Yahyavi Dizaj، Jafar Anbari، Zohreh Kazemi Karyani، Ali and Mohammadzade، Yousef، 2019، Targeted subsidy plan and Kakwani index in Iran health system،Journal of Education and Health Promotion.

9-یحیوی دیزج، جعفر؛ نعمانی، فاروق؛ محمدزاده، یوسف و ایراندوست، کامران ، 1398، بررسی تأثیر سالمندی بر مخارج سلامت و تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب با مدل رگرسیونی گشتاورهای تعمیم یافته ،راهبردهای مدیریت در نظام سلامت.

10-محمدزاده، یوسف، مرادی، مسعود و خضریان، آرمان، 1398، بررسی رابطه بلند مدت مخارج سلامت و بهره وری نیروی کار در ایران،سلامت کار ایران.

11-یحیوی، جعفر؛ محمدزاده، یوسف، حکمتی، صمد و یعقوبی، حسین، 1397، رابطه بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و آسیبهای اجتماعی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمی میافته ،رفاه اجتماعی.

12-محمدزاده، یوسف؛ قهرمانی، هادی و نظریان، علمناز، 1394، محيطزيست، سلامت و هزينه هاي بخش سلامت،مدیریت اطلاعات سلامت.

13-محمدزاده، یوسف و حسن زاده، خدیجه، 1395، تاثیر خصوصیات اقتصادی-اجتماعی خانوارها و توسعه منطقه ای بر روی هزینه های بهداشتی و کمرشکن سلامتی،دانش و تندرستی.

14-محمدزاده، یوسف و یحیوی، جعفر، 1396، تاثیر آزادی اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته،اقتصاد مقداری.

15-محمدزاده، یوسف، 1394، بررسی عدالت و سنجش نابرابریها در پرداختهای بیمه‌های بهداشتی و درمانی خانوارها در ایران،پژوهشنامه بیمه.

16-محمدزاده، یوسف؛ رهبر، فرهاد و قهرمانی، هادی، 1395، تاثیر رانت منابع طبیعی بر روی توسعه کارآفرینی،پژوهشنامه مدیریت راهبردی.

17-محمدزاده، یوسف، تقی زاده، نرگس و نظریان، علمناز، 1396، نابرابری درآمد، فقر و سلامت عمومی،پیاورد سلامت.

18-Hekmati، Samad Fahimeh، Fattahi and Mohammadzadeh، Yousef ، 2019، The effect of household head characteristics on poverty and its intensity in rural households of West Azerbaijan Province،Journal of Research and Rural Planning.

19-محمدزاده، یوسف، حکمتی، صمد و عبدالعلی زاد، سمیرا، 1395، بررسی تأثیر توسعه اجتماعی بر روی سلامت عمومی،برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي.

20-محمدزاده، یوسف، 1393، عوامل تعیین کننده هزینه های فقرزای سلامت در خانوارهای ایرانی،جستارهای اقتصادی ایران.

21-محمدزاده، یوسف، مختاری، الهه و اسوار، آرش، 1397، تاثیر رشد اقتصادی بر روی کیفیت محیط زیست و سلامت عمومی،دوفصلنامه پژوهشهای محیط زیست .

22-محمدزاده، یوسف و قهرمانی، هادی، 1396، نقش حکمرانی خوب و اندازه دولت بر روی عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب جهان،محیط شناسی.

23-حیدری، حسن؛ محمدزاده، یوسف و رفاح، آرش، 1397، بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازدهی سهام صنعت دارو در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از رهیافت مارکف سویچینگ،مدیریت دارایی و تامین مالی.

24-حیدری، حسن؛ محمدزاده، یوسف و فرخ نهاد، پروانه، 1395، نقش تحقیق و توسعه و ظرفیت جذب در بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب در حال توسعه،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.

25-حکمتی، صمد؛ محمدزاده، یوسف و خزالی، دیمن، 1395، اثر بهبود فضای کسب و کار و رعایت حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا،پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی.

26-محمدی، الهام؛ محمدزاده، یوسف و رضازاده، علی، 1398، تأثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ،مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران.

27-محمدزاده، یوسف؛ جهانگیری، خلیل؛ رفاح، آرش و ولیزاده، الناز ، 1397، بررسی اثر حقوق مالکیت و ریسک سیاسی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از رهیافت PVAR،مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران.

28-محمدزاده، یوسف، حکمتی، صمد و شریفی، المیرا، 1396، تأثیر اندازه دولت بر روی حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب،پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی.

29-محمدزاده، یوسف، حکمتی، صمد و میرعلی اشرفی، کبری، 1395، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر توسعة کارآفرینی در کشورهای منتخب،توسعه کارآفرینی.

30-Heidari، Hasan Refah، Arash and mohammadzadeh yousef، 2019، Stock market behavior of pharmaceutical industry in Iran and macroeconomic factors،Economic Change and Restructuring.

31-حیدری، حسن؛ فعالجو، حمیدرضا؛ نظریان، علمناز و محمدزاد ، یوسف ، 1392، سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه،پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی.

32-آسیایی، محمد؛ مجیدی، یاسر و محمدزاده، یوسف ، 1392، ارزیابی اقتصادی جایگزینی پسماندهای شهری به‌جای سوخت‌های فسیلی جهت تولید برق (مطالعه موردی، لندفیل شهر شیراز)،مطالعات انرژی.

33-امامی میبدی، علی؛ محمدزاده، یوسف و مجیدی، یاسر، 1390، ارزیابی نقش سرمایه انسانی و کیفیت نهادها بر روی پدیده بلای منابع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)،فصلنامه اقتصاد انرژی ایران(فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی سابق).

34-محمدزاده، یوسف؛ دانش جعفری، داوود و مجیدی، یاسر، 1390، نقش کیفیت نهادها و سرمایه انسانی در پدیده بلای منابع (مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت)،پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- 2011, the importance of Health tourism in North-west of Irana development strategy for future,همايش بين المللي گردشگري سلامت, تبريز,ايران.

2- 1394، ارزيابي اهداف و عملكرد بانكداري اسلامي در ايران و ساير كشورهاي اسلامي،اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران، تهران،ايران.

3- 1393، اقتصاد مردمي بر پايه الگوي مردم¬سالاري ديني، گام نخست اقتصاد مقاومتي،اقتصاد مقاومتي:مباني،الزامات و الگوهاي عملي، تهران،ايران.

4- 1393، اهميت اشتغال زنان در توسعه پايدار روستايي،دومين همايش بين المللي توسعه روستايي، مشهد،ايران.

5- 1393، اهميت اقتصادي و زيست محيطي جايگزيني توليد برق از پسماندهاي شهري بجاي سوختهاي فسيلي،همايش ملي فرصتهاي سرمايه گذاري در صنعت بازيافت، گرگان،ايران.

6- 1393، اهميت و راهبردهاي توسعه روستايي در برنامه ششم توسعه،همايش ملي چشم انداز توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم توسعه كشور، تهران،ايران.

7- 1394، بررسي عوامل موثر بر تقاضاي بيمه آتش سوزي در ايران،اولين همايش ملي اقتصاد صنعتي ايران، تبريز،ايراني.

8- 1391، بسترهاي تحقق توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و تبيين استراتژي مناسب در جهت نيل به توسعه صادرات غير نفتي،توسعه صادرات غير نفتي، تبريز،ايران.

9- 1393، پتانسيل گردشگر روستايي در ايران؛موانع و راهكارها،اولين همايش ملي جغرافيا، گرشگري، منابع طبيعي و توسعه پايدار، تهران،ايران.

10- 1393، تاثير آلودگي محيط زيست بر روي هزينه هاي سلامت،كنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهكارها و چالشها، تبريز،ايران.

11- 1394، تاثير نابرابري جنسيتي بر روي نرخ باروري و رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه منتخب،اولين همايش ملي نقش زنان در سلامت جامعه، تهران،ايران.

12- 1393، توريسم سلامت: فرصتها و تهديدهاي ايران،همايش ملي جغرافيا، گردشگري، منايع طبيعي و توسعه پايدار، تهران،ايران.

13- 1393، توسعه روستاها، تمركز زدايي و توسعه صادرات غير نفتي،دومين همايش بين المللي توسعه روستايي، مشهد،ايران.

14- 1393، گرشگري سلامت و پتانسيلهاي آن با تاكيد بر استان همدان،دومين همايش ملي گردشگري، جغرافيا و محيط زيست پايدار، همدان،ايران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-یوسف محمدزاده ، 1393، اقتصاد خرد.

2-یوسف محمدزاده موسی کندی، 1392، دروس تخصصی اقتصاد.
پایان نامه ها (45)

1-.

2-یاسر رسولی، 1399، بررسی همبستگی شرطی پویا میان قیمت نفت و شاخص صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران.

3-نجیب اسمعیل پوریان کاندستار، 1399، تاثیر درآمدهای نفتی و رشد پول بر روی اقتصاد سایه در ایران.

4-مرتضی ضیائی، 1399، تاثیر پیشرفت اجتماعی بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه.

5-عطا فرج الهی، 1399، تاثیر سرمایه اجتماعی بر روی بهبود وضعیت اقتصادی در ایران.

6-سردار حاجی ابراهیم، 1399، تاثیر رانت نفتی بر شاخص رقابت پذیری جهانی در کشورهای نفت خیز.

7-الهام کریمی، 1399، تاثیر وفور منابع طبیعی، تجارت بین الملل، کیفیت نهادی و توسعه مالی بر روی توسعه اقتصادی.

8-اشکان محمودپور ملونه، 1399، تاثیر پیشرفت اجتماعی بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه.

9-احسان حمد صالح مراد، 1399، تاثیر درآمدهای نفتی و مخارج دولت بر روی نوآوری در کشورهای نفت¬خیز.

10-دلینا مختاری فر، 1397، بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رشد اقتصادی با رویکرد غیر خطی.

11-فاطمه رضا قره باغ، 1398، تاثیر شاخص فلاکت بر سلامت اجتماعی در ایران.

12-جاوید شبلویی، 1398، تاثیر آزاد سازی اقتصادی بر روی اقتصاد دانش بنیان.

13-امید قادری، 1398، عوامل موثر بر صنعتی شدن استانهای ایران رویکرد فضایی.

14-اسماعیل یوسف نژاد، 1398، رشد پول و تاثیر آن بر روی نابرابری درآمد در ایران.

15-احمد مطلبی، 1398، تاثیر نابرابری درآمد بر روی بهره وری نیروی کار در ایران.

16-روژین، عباسی، 1398، تاثیر آزادی تجارت بر نوآوری.

17-دلیر فرزانه، مریم، 1397، بررسی تاثیر رشد پول و اقتصاد سایه بر بهره وری در اقتصاد ایران.

18-عبدالهی، شادی، 1397، بررسی وجود منحنی کوزنتس سلامت در دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته.

19-نوروزی، هدیه، 1397، بررسی اثر صنعتی سازی جایگزینی واردات بر رشد اقتصادی در ایران.

20-شجاعی، فروغ، 1397، اثر پیری جمعیت بر هزینه مراقبتهای بهداشتی در ایران.

21-مختاری فر،دلینا، 1397، بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رشد اقتصادی با رویکرد غیر خطی.

22-عبدی، مهدی، 1397، تاثیر توسعه بهداشت و درمان بر جذب گردشگران خارجی.

23-قاسم زاده، توحید، 1397، بررسی اقتصاد سایه و نابرابری درآمد در ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم.

24-فرجام نیا، وحید، 1396، اثر شاخص فلاکت بر سرمایه های اجتماعی در ایران.

25-بایزیدی، فرزین، 1396، بررسی شدت همگرایی انرژی در بین صنایع استانها ایران.

26-محمدی، الهام، 1396، بررسی تأثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی: رویکرد مارکف سویچینگ.

27-حسین زاده، افسانه، 1395، بررسی تاثیر کیفیت نهادها بر روی کیفیت محیط زیست.

28-شیرزاد، نیر، 1395، بررسی تاثیر جهانی شدن بر روی بهره وری در بخش کشاورزی و صنعت.

29-زینی وند، مریم، 1394، بررسی رابطه توسعه شاخصهای اقتصادی اجتماعی کیفیت زندگی و شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه.

30-کریمی، فاطمه، 1395، بررسی رابطه غیرخطی بین اندازه دولت و بهر وری عوامل تولید در کشورهای آسیایی منتخب.

31-شمسی، ربیعه، 1394، بررسی اثر تمرکزگرایی بر کیفیت محیط زیست و سلامت در منتخبی از کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته.

32-گلمحمدپور، کامران، 1394، مدلسازی بازدهی سهام صنعت داروسازی بر اساس مدلهای ARFIMA-FIGARCH و مقایسه آن با مدلهای رقیب.

33-قاسم زاده، نگار، 1394، تاثیر رقابت پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب.

34-فتاحی، فهیمه، 1394، بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش فقر در خانوارهای شهری و روستایی کشور.

35-فرخ نهاد، پروانه، 1394، نقش سرریز هزینه های تحقیق و توسعه و ظرفیت جذب بر بهره وری کل در منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه.

36-دل افروز، ریحانه، 1394، تاثیر نوسان قیمت نفت بر مصرف بخش خصوصی در ایران.

37-عبدالعلی زاده، مینا، 1394، بررسی تاثیر مخارج دولت بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه منتخب .

38-عبدالعلی زاد، سمیه، 1394، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر روی سلامت عمومی در کشورهای منتخب.

39-خواجه ای فائزه، 1393، مخارج بهداشتی، محیط زیست و رشد اقتصادی مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و OECD.

40-یعقوبی، حسین، 1394، تاثیر مسائل اقتصادی بر افزایش وقوع جرائم.

41-ترابی سرند، سمیه، 1394، بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی بر ارزش افزوده کارگاههای صنعتی در ایران.

42-میرعلی اشرفی، کبری، 1394، بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر روی کارآأفرین در بین کشورهای منتخب.

43-شریفی، المیرا، 1394، بررسی تاثیر اندازه دولت بر روی حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب.

44-خزالی، دیمن، 1394، اثر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا.

45-ابراهیم زاده، طاهر ، 1394، بررسی تاثیر پیری جمعیت و هزینه های بخش سلامت بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب.
دروس تدریس شده (15)

1-توسعه اقتصادی، دکتری.

2-اقتصاد مقاومتی، کارشناسی.

3-.

4-اقتصاد سلامت، کارشناسی ارشد.

5-اقتصاد انرژی، کارشناسی ارشد.

6-اقتصاد توسعه، کارشناسی.

7-اقتصاد پول و بانکداری، کارشناسی.

8-عقاید اقتصادی، کارشناسی.

9-ریاضیات عمومی، کارشناسی.

10-روش تحقیق، کارشناسی.

11-اقتصاد کلان، کارشناسی ارشد.

12-اقتصاد کلان، کارشناسی.

13-برنامه ریزی اقتصادی، کارشناسی ارشد.

14-اقتصاد ایران، کارشناسی ارشد.

15-اقتصاد ایران، کارشناسی.