• نام و نام خانوادگی
  • یوسف محمدزاده موسی کندی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
  • y.mohammadzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • یوسف محمدزاده موسی کندی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-یوسف محمدزاده موسی کندی, "محیط زیست، سلامت و هزینه های بخش سلامت", مدیریت اطلاعات سلامت, 1394.

2-یوسف محمدزاده موسی کندی, "بررسی عدالت و سنجش نابرابریها در پرداختهای بیمه‌های بهداشتی و درمانی خانوارها در ایران", پژوهشنامه بیمه, 1394.

3-یوسف محمدزاده موسی کندی, "عوامل تعیین کننده هزینه های فقرزا در خانوارهای ایرانی", جستارهای اقتصادی, 1394.

4-یوسف محمدزاده موسی کندی, "Measuring health inequalities and its importance in total inequities in Iran", Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR), 1392.

5-یوسف محمدزاده موسی کندی, "Socioeconomic Inequalities in Iran Health Sector", Middle-East Journal of Scientific Research, 1392.

6-یوسف محمدزاده موسی کندی, "سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه", پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, 1392.

7-یوسف محمدزاده موسی کندی, "ارزیابی اقتصادی جایگزینی پسماندهای شهری به‌جای سوخت‌های فسیلی جهت تولید برق (مطالعه موردی، لندفیل شهر شیراز)", ???????ی ??????ت ا????د ا??ژی, 1392.

8-یوسف محمدزاده موسی کندی, "ارزیابی نقش سرمایه انسانی و کیفیت نهادها بر روی پدیده بلای منابع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)", فصلنامه اقتصاد انرژی ایران(فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی سابق), 1390.

9-یوسف محمدزاده موسی کندی, "نقش کیفیت نهادها و سرمایه انسانی در پدیده بلای منابع (مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت)", پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار), 1390.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- "the importance of Health tourism in North-west of Irana development strategy for future", همايش بين المللي گردشگري سلامت, 2011, تبريز,ايران.

2- "ارزيابي اهداف و عملكرد بانكداري اسلامي در ايران و ساير كشورهاي اسلامي", اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران, 1394, تهران,ايران.

3- "اقتصاد مردمي بر پايه الگوي مردم¬سالاري ديني، گام نخست اقتصاد مقاومتي", اقتصاد مقاومتي:مباني،الزامات و الگوهاي عملي, 1393, تهران,ايران.

4- "اهميت اشتغال زنان در توسعه پايدار روستايي", دومين همايش بين المللي توسعه روستايي, 1393, مشهد,ايران.

5- "اهميت اقتصادي و زيست محيطي جايگزيني توليد برق از پسماندهاي شهري بجاي سوختهاي فسيلي", همايش ملي فرصتهاي سرمايه گذاري در صنعت بازيافت, 1393, گرگان,ايران.

6- "اهميت و راهبردهاي توسعه روستايي در برنامه ششم توسعه", همايش ملي چشم انداز توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم توسعه كشور, 1393, تهران,ايران.

7- "بررسي عوامل موثر بر تقاضاي بيمه آتش سوزي در ايران", اولين همايش ملي اقتصاد صنعتي ايران, 1394, تبريز,ايراني.

8- "بسترهاي تحقق توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و تبيين استراتژي مناسب در جهت نيل به توسعه صادرات غير نفتي", توسعه صادرات غير نفتي, 1391, تبريز,ايران.

9- "پتانسيل گردشگر روستايي در ايران؛موانع و راهكارها", اولين همايش ملي جغرافيا، گرشگري، منابع طبيعي و توسعه پايدار, 1393, تهران,ايران.

10- "تاثير آلودگي محيط زيست بر روي هزينه هاي سلامت", كنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهكارها و چالشها, 1393, تبريز,ايران.

11- "تاثير نابرابري جنسيتي بر روي نرخ باروري و رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه منتخب", اولين همايش ملي نقش زنان در سلامت جامعه, 1394, تهران,ايران.

12- "توريسم سلامت: فرصتها و تهديدهاي ايران", همايش ملي جغرافيا، گردشگري، منايع طبيعي و توسعه پايدار, 1393, تهران,ايران.

13- "توسعه روستاها، تمركز زدايي و توسعه صادرات غير نفتي", دومين همايش بين المللي توسعه روستايي, 1393, مشهد,ايران.

14- "گرشگري سلامت و پتانسيلهاي آن با تاكيد بر استان همدان", دومين همايش ملي گردشگري، جغرافيا و محيط زيست پايدار, 1393, همدان,ايران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-یوسف محمدزاده موسی کندی, "اقتصاد خرد", 1393, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

2-یوسف محمدزاده موسی کندی, "دروس تخصصی اقتصاد", 1392.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-یوسف محمدزاده موسی کندی,رضا ولی نژاد, "طرح امکان سنجی مرمت و بازسازی آثار باستانی کاروانسرای مرنجاب اصفهان", صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی, 1393.

2-یوسف محمدزاده موسی کندی,رضا ولی نژاد, "طرح امکان سنجی مرمت و بازسازی بنای تاریخی پردیس چرخاب اردکان یزد", صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی, 1393.
پایان نامه ها (2)

1-فائزه خواجه اي, "مخارج بهداشتي، محيط زيست و رشداقتصادي (مطالعه موردي كشورهاي oecd و خاورميانه)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-فهيمه فتاحي, "بررسي اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر كاهش فقر در خانوارهاي شهري و روستايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.