• نام و نام خانوادگی
  • یوسف محمدزاده موسی کندی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
  • y.mohammadzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • یوسف محمدزاده موسی کندی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-یوسف محمدزاده موسی کندی، 1394، محیط زیست، سلامت و هزینه های بخش سلامت،مدیریت اطلاعات سلامت.

2-یوسف محمدزاده موسی کندی، 1394، بررسی عدالت و سنجش نابرابریها در پرداختهای بیمه‌های بهداشتی و درمانی خانوارها در ایران،پژوهشنامه بیمه.

3-یوسف محمدزاده موسی کندی، 1394، عوامل تعیین کننده هزینه های فقرزا در خانوارهای ایرانی،جستارهای اقتصادی.

4-یوسف محمدزاده موسی کندی, 1392, Measuring health inequalities and its importance in total inequities in Iran,Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR).

5-یوسف محمدزاده موسی کندی, 1392, Socioeconomic Inequalities in Iran Health Sector,Middle-East Journal of Scientific Research.

6-یوسف محمدزاده موسی کندی، 1392، سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه،پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی.

7-یوسف محمدزاده موسی کندی، 1392، ارزیابی اقتصادی جایگزینی پسماندهای شهری به‌جای سوخت‌های فسیلی جهت تولید برق (مطالعه موردی، لندفیل شهر شیراز)،???????ی ??????ت ا????د ا??ژی.

8-یوسف محمدزاده موسی کندی، 1390، ارزیابی نقش سرمایه انسانی و کیفیت نهادها بر روی پدیده بلای منابع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)،فصلنامه اقتصاد انرژی ایران(فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی سابق).

9-یوسف محمدزاده موسی کندی، 1390، نقش کیفیت نهادها و سرمایه انسانی در پدیده بلای منابع (مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت)،پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- 2011, the importance of Health tourism in North-west of Irana development strategy for future,همايش بين المللي گردشگري سلامت, تبريز,ايران.

2- 1394، ارزيابي اهداف و عملكرد بانكداري اسلامي در ايران و ساير كشورهاي اسلامي،اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران، تهران،ايران.

3- 1393، اقتصاد مردمي بر پايه الگوي مردم¬سالاري ديني، گام نخست اقتصاد مقاومتي،اقتصاد مقاومتي:مباني،الزامات و الگوهاي عملي، تهران،ايران.

4- 1393، اهميت اشتغال زنان در توسعه پايدار روستايي،دومين همايش بين المللي توسعه روستايي، مشهد،ايران.

5- 1393، اهميت اقتصادي و زيست محيطي جايگزيني توليد برق از پسماندهاي شهري بجاي سوختهاي فسيلي،همايش ملي فرصتهاي سرمايه گذاري در صنعت بازيافت، گرگان،ايران.

6- 1393، اهميت و راهبردهاي توسعه روستايي در برنامه ششم توسعه،همايش ملي چشم انداز توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم توسعه كشور، تهران،ايران.

7- 1394، بررسي عوامل موثر بر تقاضاي بيمه آتش سوزي در ايران،اولين همايش ملي اقتصاد صنعتي ايران، تبريز،ايراني.

8- 1391، بسترهاي تحقق توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و تبيين استراتژي مناسب در جهت نيل به توسعه صادرات غير نفتي،توسعه صادرات غير نفتي، تبريز،ايران.

9- 1393، پتانسيل گردشگر روستايي در ايران؛موانع و راهكارها،اولين همايش ملي جغرافيا، گرشگري، منابع طبيعي و توسعه پايدار، تهران،ايران.

10- 1393، تاثير آلودگي محيط زيست بر روي هزينه هاي سلامت،كنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهكارها و چالشها، تبريز،ايران.

11- 1394، تاثير نابرابري جنسيتي بر روي نرخ باروري و رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه منتخب،اولين همايش ملي نقش زنان در سلامت جامعه، تهران،ايران.

12- 1393، توريسم سلامت: فرصتها و تهديدهاي ايران،همايش ملي جغرافيا، گردشگري، منايع طبيعي و توسعه پايدار، تهران،ايران.

13- 1393، توسعه روستاها، تمركز زدايي و توسعه صادرات غير نفتي،دومين همايش بين المللي توسعه روستايي، مشهد،ايران.

14- 1393، گرشگري سلامت و پتانسيلهاي آن با تاكيد بر استان همدان،دومين همايش ملي گردشگري، جغرافيا و محيط زيست پايدار، همدان،ايران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-یوسف محمدزاده موسی کندی، 1393، اقتصاد خرد، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2-یوسف محمدزاده موسی کندی، 1392، دروس تخصصی اقتصاد.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-یوسف محمدزاده موسی کندی،رضا ولی نژاد، 1393، طرح امکان سنجی مرمت و بازسازی آثار باستانی کاروانسرای مرنجاب اصفهان،صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی.

2-یوسف محمدزاده موسی کندی،رضا ولی نژاد، 1393، طرح امکان سنجی مرمت و بازسازی بنای تاریخی پردیس چرخاب اردکان یزد،صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی.
پایان نامه ها (2)

1-فائزه خواجه اي، 1393، مخارج بهداشتي، محيط زيست و رشداقتصادي (مطالعه موردي كشورهاي oecd و خاورميانه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-فهيمه فتاحي، 1394، بررسي اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر كاهش فقر در خانوارهاي شهري و روستايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.