• نام و نام خانوادگی
  • سید جمال الدین محسنی زنوزی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
  • sj.mzonouzi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (34)
دروس تدریس شده (11)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید جمال الدین محسنی زنوزی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی علوم اقتصادی، مرداد 1387،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد، اسفند 1379،دانشگاه امام صادق(ع).

3-دیپلم ریاضی فیزیک، خرداد ماه 1370،دبیرستان والفجر تبریز.
مقالات ژورنال (10)

1-سیدجمال الدین محسنی زنوزی، مناز سیدهاشمی پورولدی، نسرین فرجی, 2011, The relationship between budget deficit and inflation in Iran,Iranian Economic Review, 15,1.

2-سیدجمال الدین محسنی زنوزی، حسن حیدری، فرزانه طالبی، 1394، تأثیر سیاست مالی بر قیمت داراییها و نااطمینانی آن در ایران،مدیریت دارایی و تأمین مالی، 3،14.

3-سیدجمال الدین محسنی زنوزی، جواد خلیل زاده، حسن حیدری، حمیدرضا فعالجو، 1393، بررسی تأثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی ایران (با رویکرد سریهای زمانی)،مجله اقتصاد وتوسعه منطقه ای.

4-سیدجمال الدین محسنی زنوزی، میثم اسماعیلی، 1393، بررسی تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری،سیاست های راهبردی و کلان.

5-رعنا اصغری یاقوزآغاجی و سیدجمال الدین محسنی زنوزی، 1393، نقش دولت در تحول نظام اداری کشور،مجله اقتصادی.

6-رعنا اصغری و سیدجمال الدین محسنی زنوزی، 1392، بررسی تاثیر مالیاتها و مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی منتخب منطقه منا،فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، 4،1.

7-سیدجمال الدین محسنی زنوزی، امید محمد قلی پور، 1391، سیاست های پولی، مالی و تولید بخش کشاورزی،مجله اقتصادی - دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی.

8-حسن حیدری، رعنا اصغری و سیدجمال الدین محسنی زنوزی، 1391، رابطه بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی با تأکید بر مخارج دولت بر گروههای سنی مختلف از جمعیت،فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، 4،1.

9-سیدجمال الدین محسنی زنوزی، 1390، بررسی همگرایی بلندمدت نرخ سود بانکی با بازدهی بازار سهام در ایران،معرفت اقتصاد اسلامی.

10-سیدجمال الدین محسنی زنوزی، 1390، سیاست پولی و تغییرات قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران،دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی، 18،1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- 1393، بررسي اثر تسهيلات اعطايي بانك ها بر نااطميناني تورم در ايران،ششمين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصاد، قم،ايران.

2- 1394، بررسي رابطه بين سرمايه گذاري و توليد ناخالص داخلي: با رويكرد مبتني بر اقتصاد مقاومتي،همايش ملي اقتصاد مقاومتي : چالشها، واقعيتها و راهكارها، كرمانشاه،ايران.

3- 1388، بررسي سياستهاي مناسب پولي براي تثبيت اقتصادي در ايران با تاكيد بر قيمت داراييها،19 امين كنفرانس سياستهاي پولي وارزي، ايران،ايران.

4- 1393، بررسي عوامل مؤثر بر تسهيلات اعطايي شبكه بانكي ايران با تأكيد بر اطلاعات نامتقارن،بيست و چهارمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي، تهران،ايران.

5- 1391، بررسي نقش بانكهاي استان در توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي استلن آذربايجان غربي،اولين كنفرانس ملي اقتصاد اروميه، اروميه،ايران.

6- 1390، بهره وري نيروي كار و سياست ارزي مناسب پس از هدفمندسازي يارانه ها،21مين كنفرانس سياستهاي پولي و ارزي، تهران،ايران.

7- 1392، تأثير ساختار مالكيت بر ارزش شركتها در بورس اوراق بهادار تهران،چهارمين همايش ملي - دانشجويي اقتصاد ايران، ساري،ايران.

8- 1393، تحليل و بررسي رابطه نظام ارزي و رشد اقتصادي در ايران،اولين كنفرانس اقتصاد و مديريت كاربردي با رويكرد ملي، بابلسر،ايران.

9- 1391، تلاطم بازار دارايي هاي مالي و نقش بانك مركزي- ارائه بصورت پوستر،بيست وسومين همايش بانكداري اسلامي، تهران،ايران.

10- 1393، جايگاه بخش پولي و بانكي در اقتصاد مقاومتي،سومين همايش ملي پولي و بانكي صندوق هاي قرض الحسنه، بابل - دانشگاه صنعتي نوشيرواني،ايران.

11- 1392، چگونگي اثرپذيري نرخ ارز موثر حقيقي از نقش تصديگرايانه دولت در ايران،چهارمين همايش ملي - دانشجويي اقتصاد ايران، ساري،ايران.

12- 1392، رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران،چهارمين همايش ملي - دانشجويي اقتصاد ايران، ساري،ايران.

13- 1391، سيستم پولي اسلامي و بحرانهاي مالي جهاني: مطالعه موردي ايران،چالش بازارهاي مالي ايران و ديدگاه اقتصاد اسلامي، اروميه،ايران.

14- 1393، نقش عدم رعايت اخلاق شغلي در عدم تحقق اهداف تسهيلات بانكي،اخلاق در اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران، تهران،ايران.

15- 1389، نقش فرهنگ در فرآيند توسعه اسلامي ايران،دومين همايش اقتصاد اسلامي و توسعه، مشهد،ايران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-ترجمه کتاب "فهم تنوع نهادی"، 1384، الینور استرم،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 547 صفحه.
پایان نامه ها (34)

1-فاطمه طايفه جباري، 1390، بررسي اثر شوكهاي سياست پولي و مالي بر توليد واقعي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-فاطمه باقرزاده آذر، 1390، تنوع سازي پورتفوليوي بين المللي: شواهدي از كشورهاي توليد كننده نفت خام خاورميانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-ليلا كريمي، 1391، اثرات نامتقارن شوك هاي مثبت و منفي عرضه پول بر توليد حقيقي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-حسين اسدالهي، 1391، بررسي تاثير مستقيم و غير مستقيم نا اطميناني نرخ ارز بر صادرات غير نفتي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-موسي دلنواز، 1391، سيستم پولي اسلامي و بحرانهاي مالي جهاني: مطالعه موردي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-مهدي غلامپور، 1391، بررسي رابطه ي بين نابرابري درآمدي و سلامت دركشورهاي حوزه ي خليج فارس با استفاده از رهيافت داده هاي تابلويي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-مريم ميرزايي، 1391، بررسي ميزان موفقيت سياست حذف صفر از پول ملي ايران در كنترل تورم با استفاده از تجربه كشورهاي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-محمدعلي منصور، 1391، واكنش بازار سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انتخابات رياست جمهوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-اكرم موسوي، 1392، اثر نرخ ارز و نا اطميناني نرخ ارز بر مصرف داخلي (مطالعه ي موردي ايران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-سيدميثم اسماعيلي، 1392، تاثير نقش دولت در رقابت پذيري مبتني بر نرخ ارز موثر واقعي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-محمد اسدي، 1392، بررسي رابطه پايه پولي، عرضه پول و تورم در اقتصاد ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-ليلا زرشكي نوبر، 1392، بررسي عدم تقارن در تاثير سياست پولي بر سطح قيمتها (مطالعه موردي ايران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-رعنا اصغري يالقوزآغاجي، 1392، تأثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي دركشورهاي منتخب MENA در مقايسه با كشورهاي منتخب عضو OECD، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-اختر قاسمي، 1392، رابطه ي بين درآمد نفتي و كارايي دولت در كشورهاي حوزه خليج فارس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-رضا محمدپور، 1393، تأثير اطلاعات نامتقارن بر رفتار اعتباري بانك ها و انعكاس آن در بخش واقعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-جعفر رحمتي زاده خواجه پاشا، 1393، نگرشي بر عوامل گسترش دهنده استفاده از بانكداري اينترنتي در اقتصاد ايران (مورد مطالعه: بانك تجارت)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-نسيم احمدپور، 1392، تأثير درآمدهاي نفتي بر صادرات غير نفتي و واردات كشورهاي صادركننده نفت حاشيه خليج فارس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-فرزانه طالبي، 1392، تاثير سياست مالي بر قيمت دارايي ها در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-حسين ارس زاده، 1393، تأثير نرخ برابري ارز بر ارزش افزوده ي بخش هاي كشاورزي،صنعت و معدن،خدمات و صادرات غير نفتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-رقيه علي نژاد، 1392، تأثير فساد اداري بر رشد اقتصادي در كشورهاي عضو گروه8، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-روناك پرناك، 1393، بررسي تأثير درآمدهاي نفتي بر شاخص حكمراني خوب در كشورهاي منتخب عضو اوپك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-رقيه نجفي كيا، 1393، بررسي تاثير شاخص هاي كميته بال ( عضويت در كميته بال )در متغيرهاي كلان اقتصادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-بهمن نصري، 1393، بررسي تاثير صادرات نفتي و غيرنفتي بر رشد اقتصادي ايران و رشد بخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-ايرج نوري شيخ سرمست، 1393، اثر پذيري شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران از قيمت جهاني نفت و طلا با استفاده از روش BVAR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-سيد سجاد جامعي، 1392، تاثير بانكهاي استان بر رشد بخشهاي مختلف اقتصادي استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-محمدحسين جلالي زاده، 1392، تاثير توسعه ي بورس اوراق بهادار بر رشد اقتصادي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-فرامرز شجاعت وكيل كندي، 1392، بررسي تاثير حجم تسهيلات بانكي بر رشد ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي ( كشاورزي، مسكن، صنعت و معدن، بازرگاني)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-نسيم گلشيد، 1392، بررسي اثر تغييرات نرخ سود بانكي بر مطالبات بانك صادرات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-ثريا عابدي اوخچي، 1393، بررسي رابطه بين قيمت سهام، نرخ ارز و درآمدهي نفتي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-علي خواجه محمدلو، 1393، بررسي آثار رفاهي افزايش قيمت حاملهاي انرژي با استفاده از سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-ندا رحماني خالط آباد، 1393، تاثير درآمدهاي نفتي بر فساد دولتي در كشورهاي صادركننده نفت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-سميه قاسمي، 1393، اثر درآمدهاي نفتي و نوسانات آن بر سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي: مطالعه موردي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-طاهر جداري راستگو، 1393، بررسي ساختار بازار بيمه در ايران و بررسي درجه انحصار آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-پريسا دين پژوه، 1393، بررسي تاثير پول دروني و پول بيروني بر مصرف و سرمايه گذاري در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (11)

1-اقتصاد کلان (کارشناسی ارشد)، از 1390 ادامه دارد،دانشگاه ارومیه.

2-موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی(کارشناسی ارشد)، از 1387 ادامه دارد.،دانشگاه ارومیه و دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه.

3-اقتصاد بخش عمومی2، از 1386 ادامه دارد.،دانشگاه ارومیه.

4-اقتصاد کلان1، از 1389 ادامه دارد،دانشگاه ارومیه.

5-پول و بانکداری، از 1386 ادامه دارد،دانشگاه ارومیه.

6-اقتصاد پولی پیشرفته (دکتری)، از 1393 تا 1394،دانشگاه ارومیه.

7-اقتصاد بخش عمومی1، از 1386 تا 1390،دانشگاه ارومیه.

8-برنامه ریزی اقتصادی، از 1386 تا 1395،دانشگاه ارومیه.

9-نظام اقتصادی صدر اسلام، از 1386 تا 1390،دانشگاه ارومیه.

10-مبانی فقهی اقتصاد اسلام، از 1386 تا 1390،دانشگاه ارومیه.

11-نظام های اقتصادی، از 1386 تا 1389،دانشگاه ارومیه.