• نام و نام خانوادگی
  • سلیمان فیضی ینگجه
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
  • s.feizi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پایان نامه ها (28)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سلیمان فیضی ینگجه
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی علوم اقتصادی, دانشگاه علامه طباطبایی, 1382-1389.

2-کارشناسی ارشد, "برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی", دانشگاه صنعتی اصفهان, 1362-1367.

3-کارشناسی, "اقتصاد نظری", دانشگاه تهران, 1358-1354.
مقالات ژورنال (3)

1-سلیمان فیضی, "تدوین شاخص های اصلی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه های دولتی کشور با روش منطق فازی", مجله روان شناسی و علوم تربیتی, 1389.

2-Soleiman Feizi, "An empirical investigation of the effects of inflation uncertainty on economic growth in Iran", Actual problems of economics, 2012.

3-سلیمان فیضی, "اثر نا اطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران: مشاهداتی بر پایه مدلهای GARCH", فصلنامه پ‍ژوهش های اقتصادی ایران, 1389.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- "بررسی اثرات نامتقارن در تاثیر شوکهای پولی بر سطح قیمت (مطالعه موردی ایران)", چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران, 1392, بابلسر,ایران.

2- "بررسی تاثیر ساختار بازار بیمه بر عملکرد بازار بیمه ایران", سومین کنفرانس ملی حسابداری ومدیریت, 1393, تهران,ایران.

3- "بررسی تعامل بین توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه مالی در اقتصاد ایران (رهیافت آزمون کرانه ها)", چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران, 1392, بابلسر,ایران.

4- "بررسی شکست ساختاری وپایداری ضرایب تراز تجاری در ایران", همایش ملی جهاد اقتصادی, 1391, بابلسر,ایران.

5- "تاثیر نوسانات نرخ واقعی ارز بر تورم در ایران:کاربرد مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته دو متغیره", دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران, 1390, بابلسر,ایران.
پایان نامه ها (28)

1-فاطمه وساقي, "مقايسه اثرگذاري توسعه مالي بر كيفيت محيط زيست در بين منتخبي از كشورهاي در حال توسعه وتوسعه يافته", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-حسن حاج عليزاده كوچك, "بررسي تاثير توسعه مالي بر روي شاخص توسعه انساني در كشورهاي با توسعه انساني بالا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-توحيد حسن پور بي صفر, "بررسي مقايسه اي تاثير رشد بخش هاي اصلي اقتصاد(خدمات، كشاورزي، صنعت) بر اشتغال- بيكاري در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1395, استاد راهنما.

4-كارشناسي ارشد, "هزينه هاي سركوب مالي و تاثير آن بر رشد اقتصادي مقايسه كشورهاي در حال توسعه 8-D وكشورهاي توسعه يافته 8-G " سحر ايماني گجلار"", پایان نامه , 1393.

5-صبا يحيوي مياوقي, "بررسي اثر رانت منابع طبيعي برشاخصهاي حكمراني خوب كشورهاي منتخب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

6-نسرين سلماني كردلر, "تاثير نااطميناني نرخ ارز بر تورم در ايران: كاربرد مدل Bivariate GARCH", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

7-رضا زارع نقده, "بررسي شرط مارشال-لرنر در اقتصاد ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

8-سولماز سروقد, "تاثير نا اطميناني تورم روي سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران: كاربرد مدل واريانس شرطي خودرگرسيون تعميم يافته دو متغيره", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

9-ناهيده جبارپور, "عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان در بانك سپه (مطالعه موردي شهر تبريز)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

10-طيبه عباسي, "بررسي تاثير نااطميناني تورم بر منابع بانك سپه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

11-احمد احمدي, "تاثير بازنشستگي پيش از موعد برسطح اشتغال (بيكاري)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

12-ليلا كريمي, "اثرات نامتقارن شوك هاي مثبت ومنفي عرضه پول بر توليد حقيقي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

13-زهرا صالحيان صالحي نزاد, "بررسي پويايي كشش تراز تجاري نسبت به نرخ ارز(مطالعه موردي ايران)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

14-زهرا بخشي, "بررسي قانون هدفمند كردن يارانه ها در اقتصاد ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

15-حسين ارس زاده, "بررسي تاثير نرخ برابري ارز بر ارزش افزوده بخشهاي كشاورزي، صنعت، خدمات وصادرات غيرنفتي (مطالعه موردي ايران)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

16-عثمان يوسفپور, "بررسي علل وعوامل تسريع توسعه كره جنوبي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

17-پريسا دين پژوه, "بررسي تاثير پول دروني و پول بيروني بر مصرف و سرمايه گذاري در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

18-سميه قاسمي, "اثر درآمدهاي نفتي و نوسانات آن روي سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

19-طاهر جداري راستگو, "اختلاف عملكرد بازار بيمه با بازار رقابتي و به دست آوردن درجه انحصار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

20-معصومه سلماني بيشك, "بررسي تاثير جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر اشتغال كودكان در كشورهاي در حال توسعه آسيايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

21-بهمن نصري, "بررسي تاثير صادرات نفتي و غيرنفتي بر رشد اقتصادي ايران و رشد بخشهاي كشاورزي، صنعت و", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

22-رقيه نجفي كيا, "بررسي تاثير شاخص هاي كميته بال ( عضويت در كميته بال )در متغيرهاي كلان اقتصادي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

23-ليلا زرشكي نوبر, "بررسي عدم تقارن در تاثير شوك هاي پولي بر سطح قيمت (مطالعه موردي ايران)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

24-محمدحسين جلالي زاده, "تاثيرتوسعه ي بورس اوراق بهادار بر رشداقتصادي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

25-اكرم موسوي, "اثرنرخ ارز ونااطميناني نرخ ارز بر مصرف داخلي (مطالعه موردي ايران)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

26-عبدالرحمن حسن نژاد, "بررسي تاثير سياستهاي پولي برتوسعه صادرات غيرنفتي در ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

27-ناهيده جبارپور, "عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان بانك سپه(مطالعه موردي شهر تبريز)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

28-فرامرز شجاعت, "بررسي تاثير حجم تسهيلات بانكي بر رشد ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي (كشاورزي،مسكن،صنعت ومعدن،بازرگاني)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.