• نام و نام خانوادگی
  • حمزه دیدار
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 • ایمیل
  • h.didar@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

  تاریخ تولد:1351      صادره ومحل تولد : میاندوآب

سوابق حرفه ای ، اجرائی :

1- تجربه حرفه ای در کار حسابرسی وحسابداری ، طراحی سیستم های مالی و مشاوره  موسسات و شرکت های مختلف به مدت 10 سال (رتبه حرفه ای در حسابرسی به عنوان سرپرست ارشد حسابرسی بوده و در حال حاضر در طی مراحل اخذ مجوز حسابدار رسمی می باشم)

2- مدیر گروه  آموزشی حسابداری دانشگاه ارومیه به مدت 3 سال

3- رئیس مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه ارومیه به مدت 4 سال

4-مسئول راه اندازی و رئیس مجتمع آموزش عالی شهید باکری میاندوآب  به مدت 4 سال

5- رئیس دانشکده اقتصاد ومدیریت دانشگاه ارومیه  از تاريخ  بهمن ماه 1392

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (18)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حمزه دیدار
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه حسابداری
 
        بیوگرافی کوتاه

  تاریخ تولد:1351      صادره ومحل تولد : میاندوآب

سوابق حرفه ای ، اجرائی :

1- تجربه حرفه ای در کار حسابرسی وحسابداری ، طراحی سیستم های مالی و مشاوره  موسسات و شرکت های مختلف به مدت 10 سال (رتبه حرفه ای در حسابرسی به عنوان سرپرست ارشد حسابرسی بوده و در حال حاضر در طی مراحل اخذ مجوز حسابدار رسمی می باشم)

2- مدیر گروه  آموزشی حسابداری دانشگاه ارومیه به مدت 3 سال

3- رئیس مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه ارومیه به مدت 4 سال

4-مسئول راه اندازی و رئیس مجتمع آموزش عالی شهید باکری میاندوآب  به مدت 4 سال

5- رئیس دانشکده اقتصاد ومدیریت دانشگاه ارومیه  از تاريخ  بهمن ماه 1392

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1- 1- کارشناسی حسابداری از دانشگاه تهران -1375 2- کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علامه طباطبائی تهران -1377 3- دکتری حسابداری دانشگاه تهران -1391 4- عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه ارومیه از سال 1378 5- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد 25 نفر ، مشاوره 21 نفر و داوری 32 نفر.
مقالات ژورنال (13)

1-پری چالاکی ، حمزه دیدار ، محدثه ریاحی نژاد, 2012, Corporate Governance Attributes and Financial Reporting Quality: Empirical Evidence from Iran,International Journal of Business and Social Science.

2-غلامرضا منصور فر ، حمزه دیدار ، وحید حسین پور، 1394، بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود،پژوهش های حسابداری مالی، 7،1.

3-مهدی حیدری حمزه دیدار بهمن قادری، 1394، بررسی تجربی رابطه بین فرضیه هزینه‏های سیاسی با فرصت‏های رشد شرکت: رویکرد مدل‏سازی معادلات ساختاری،مطالعات تجربی حسابداری مالی.

4-غلامرضا منصورفر حمزه دیدار لیلا ارسلانلو، 1394، بررسی کیفیت سود در شرکت های با سهام داران عمده دولتی و غیر دولتی بورس اوراق بهادار تهران،پیشرفت های حسابداری، 7،3.

5-مهدی حیدری حمزه دیدار بهمن قادری، 1394، تاثیر هزینه های نمایندگی بر معیار های ارزیابی عملکرد،حسابداری مالی، 7،3.

6-حمزه دیدار ، غلامرضا منصور فر و مهدی کفعمی، 1393، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر شکاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،بررسی های حسابداری وحسابرسی، 21،4.

7-یحیی حساس یگانه ، حمزه دیدار و احمد اسکندری، 1393، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی واقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری،پ‍ژوهش های حسابداری مالی، 6،1.

8-پرویز پیری ، حمزه دیدار ، سیما خدایا یگانه، 1393، بررسی توانایی مدیرییت بر کیفیت گزارشگری مالی در طی چرخه عمر،پژوهش های حسابداری مالی، 6،3.

9-حمزه دیدار ، غلامرضا منصور فر ، قاسم رحیمی، 1392، بررسی اثر سرمایه فکری بر کارایی شرکت ها با تاکید بر اثر ساختار سرمایه،دانش حسابرسی، 13،4.

10-غلامرضا منصور فر ،حمزه دیدار و سعید محمدی، 1392، مقایسه رفتار سبد دارایی های بی نالمللی بهینه شده براساس مد لهای مبتنی بر رو شهای همبستگی ثابت و شرطی پویا،مدیریت دارئیها وتامین مالی، 1،1.

11-یحیی حساس یگانه ، کلوه مهرانی ، شاپور محمدی و حمزه دیدار، 1391، تدوین و تبیین مدل رابطه کیفیت گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری در سطح شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران،دانش حسابرسی.

12-حمزه دیدار، غلامرضا منصور فر و محمد رضا پرویزی راحت، 1391، بررسی اثر میانجی کیفیت حسابرسی در رابطه بین مشکلات نمایندگی وکیفیت گزارشگری مالی،پژوهش های تجربی حسابداری مالی.

13-حمزه دیدار ، غلامرضا منصور فر ، هیوا خجسته، 1390، اثر خصوصیات شرکتی بر سطح افشاء شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- 1392، اثر انتشار گزارش اجمالی حسابرسی بر قیمت سهام،یازدهمین سمینار حسابدار، مشهد،ایران.

2- 1392، اثر توانایی مدیریت بر کیفیت سود،یازدهمین کنفرانس حسابداری، مشهد،ایران.

3- 1392، بررسی تاثر محافظه کاری شرطی وغیر شرطی بر کیفیت گزارشگری مالی،یازدهمین همایش ملی حسابداری، مشهد،ایران.

4- 1393، بررسی توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی در طول چرخه عمر شرکت ها،دوازدهمین همایش ملی حسابداری، شیراز،ایران.

5- 1394، بررسی کیفیت گزارشگری مالی بر عملکرد مالی شرکت ها،سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، تهران،ایران.

6- 1394، تاثیر بازار رقابتی محصول بر سطح افشاء شرکت ها،سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، تهران،تهران.

7- 1394، تاثیر تعدیل گر چرخه عمر بر رابطه بین هموار سازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی،سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، تهران،ایران.

8- 1392، تاثیر تنوع سازی کسب وکار بر ارزش شرکتها،یازدهمین کنفرانس حسابداری، مشهد،ایران.

9- 1393، تاثیر ساختار سرمایه بر کارایی شرکت وبازار رقابتی محصول شرکت ها،دوازدهمین همایش ملی حسابداری، شیراز،ایران.

10- 1392، تاثیر سرمایه فکری بر کارایی شرکتها با بررسی اثر ساختار سرمایه بصورت متغییر تعدیل کننده،یازدهمین همایش ملی حسابداری، مشهد،ایران.

11- 1394، تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر عملکرد مالی،سیزدهمین همایش ملی حسابداری، تهران،ایران.

12- 1392، چارچوب تئوریک حسابداری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری با نگرش اسلامی،یازدهمین کنفرانس حسابداری، مشهد،ایران.

13- 1394، سرمایه فکری و تاثیر صنعت بر رفتار آن در گذر زمان،سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-اکبر زواری رضایی - محمد ایمانی برندق و حمزه دیدار، 1388، اصول حسابداری یک، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.
پایان نامه ها (18)

1-روناك ميرزاپور، 1394، بررسي نقش تعدبل گر افشاء اختياري بر رابطه بين كيفيت سود و عدم تقارن اطلاعاتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-محمد دهقاني ونستان، 1393، بررسي ارتباط بين ساختار رقابتي بازار و سطح افشاء، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

3-مريم حيدري، 1394، بررسي تاثير نوع گزارش حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

4-فريبا بيگدلي، 1394، بررسي رابطه بين شكاف مالياتي و ريسك شركت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

5-زهرا اصولي، 1393، اثر كيفيت سود بر هزينه حقوق صاحبان سهام با تاكيد بر نقش ميانجي عدم تقارن اطلاعاتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

6-ليلا استادي، 1393، تاثير محافظه كاري بر ريسك حسابداري با تاكيد بر نقش رشد سرمايه گداري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

7-سونيا وكيلي، 1394، بررسي محتواي اطلاعاتي صورتهاي مالي تلفيقي در برابر صورتهاي مالي اصلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-عباس احمدي، 1394، بررسي اثر ساختار مالكيت بر سياست تقسيم سود با تاكيد بر اثر ساختار سرمايه به عنوان متغير ميانجي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-سمانه خسروي فر، 1394، بررسي رابطه بين استراتژي شركت و ريسك ورشكستگي با تاثير كارايي به عنوان متغير ميانجي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-اكرم پناهي، 1393، تاثير تعديل گر چرخه عمر بر روابط بين هموار سازي و عدم اطمينان اطلاعاتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-زليخا پاوير، 1394، بررسي اثر سودآوري بر ارزش شركت با تاثير ساختار سرمايه به عنوان متغير تعديلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-خديجه بيكي، 1394، بررسي تاثير ساختار سرمايه بر مازاد بازده سهام با اثر تعديلي كيفيت حاكميت شركتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-سمانه شاهرضايي، 1392، تاثير تنوع سازي كسب وكار بر عملكرد وارزش شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-سروين جودت نيا، 1392، تنوع سازي پورتفليو بين المللي در سطح صنايع بازارهاي سرمايه كشورهاي جنوب شرقي آسيا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

15-مير سعيد محمدي، 1392، مقايسه رفتار پورتفوليوهاي بين المللي بهينه شده براساس مدلهاي مبتني بر همبستگي ثابت و شرطي پويا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

16-عطاء الله آقاسي، 1392، تاثير تحقيق و توسعه ،تبليغات و درجه ي تمركز بازار بر روي سوددهي شركت هاي خودروسازي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-سوسن محبي حيدر لو، 1392، بررسي تاثير كارايي شركت بر بازدهي وارزش سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-الهام خليل زاده، 1392، عوامل موثر بر كيفيت افشاء و شفافيت در گزارشگري مالي بر اساس مدل معادلات ساختاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.