• نام و نام خانوادگی
  • حسن حیدری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
  • h.heidari@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (68)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (57)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسن حیدری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (68)

1-حسن حیدری, 2015, Economic growth, CO2 emissions, and energy consumption in the five ASEAN countries,Electrical Power and Energy Systems.

2-حسن حیدری, 2015, Energy Intensity of GDP: A Nonlinear Estimation of Determinants in Iran,International Journal of Eco....

3-حسن حیدری, 2014, Survey of trade liberalization effects on inflation of agricultural sector (case study: Iran),Journal of Applied Science and Agriculture.

4-حسن حیدری, 2014, Asymmetric effects of inflationary shocks on inflation uncertainty in IRAN,Actual Problems of Economics.

5-حسن حیدری, 2014, Dynamic Relationship Between Macroeconomic Instability and Private Investment in the Iranian Economy,International Journal of Business and Development Studies.

6-حسن حیدری, 2014, Exploring the Influence of Service Quality and Environmental Accounting on Quality Performance,International Journal of Managment and Humanity Sciences.

7-حسن حیدری, 2013, impact of trade liberalization on economic growth: Based on the evidence from MENA countries,J?kull journal..

8-حسن حیدری, 2013, ). Natural gas consumption and economic growth: Are we ready to Natural Gas Price Liberalization in Iran?,Energy policy..

9-حسن حیدری, 2013, Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in the Iranian Economy: an Application of BGARCH-M Model with BEKK Approach,Journal of Business Economics and Management.

10-حسن حیدری, 2012, An empirical investigation of the effects of inflation uncertainty,actual problems of economics.

11-حسن حیدری, 2012, Inflation and Money in Iran: An application of Bounds test,International Journal of Advances in Management and Economics.

12-حسن حیدری-بهرام سنگین آبادی, 2012, The effects of exchange rate volatility on economic growth of Iran,actual problems of economics.

13-حسن حیدری, 2012, Are current account deficits sustainable? New evidence from Iran using Bounds test approach to level relationship. Economics,Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal.

14-حسن حیدری, 2012, Predicting earnings management based on adjusted earnings per share (EPS),African Journal of Business Management.

15- 2012, Re-visiting the long run relationships among money growth, inflation and output growth in Iran: an application of Bounds test approach to level relationship,Actual Problems of Economics.

16-حسن حیدری, 2011, Reinvestigating the relationship between exchange rate,African journal of business management.

17- 2011, Reinvestigating the relationship between exchange rate uncertainty and private investment in Iran: An,African Journal of Business Management.

18-حسن حیدری, 2011, Revisiting the Effects of Growth Uncertainty on Inflation in Iran:,International Journal of Business and Development Studies.

19-حسن حیدری، 1394، تجزیه و تحلیل تاثیر شوک های سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی اقتصاد ایران در چارچوب مدل های کینزی جدید،پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی.

20-حسن حیدری، 1394، تحلیل ارتباط مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران،نشریه انرژی ایران.

21-حسن حیدری، 1394، آثار کاهش تعرفه بخش کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی،اقتصاد و توسعه کشاورزی.

22-حسن حیدری، 1394، بررسی تاثیر اثر بخشی دولت بر نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه MENA،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی.

23-حسن حیدری، 1394، بررسی تاثیرات همزمان نااطمینانی قیمت نفت و قیمت طلا بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران بر پایه مدل سه متغیره GARCH،مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار.

24-حسن حیدری، 1394، تاثیر اندازه دولت و دموکراسی بر فساد در کشورهای عضو اپک،مجلس و راهبرد، 22،2.

25-حسن حیدری، 1394، تاثیر سیاست مالی بر قیمت دارایی ها و نااطمینانی آن در ایران،مدیریت دارایی و تامین مالی.

26-حسن حیدری، 1393، بررسی تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی ایران(با رویکرد سری های زمانی)،اقتصاد و توسعه منطقه ای.

27-حسن حیدری، 1393، بررسی رابطه بین فساد اداری و رشد اقتصادی: مشاهداتی از کشورهای گروه دی هشت،پژوهشنامه اقتصادی.

28-حسن حیدری، 1393، بررسی تاثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی در هشت کشور بزرگ اسلامی،دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق).

29-حسن حیدری، 1393، بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت خام بر رشد بخش صنعت و معدن در ایران: کاربردی از مدل های تبدیل مارکف،فصل نامه ی مطالعات اقتصاد انرژی.

30-حسن حیدری، 1393، تاثیر تغییرات باروری و میزان جمعیت بر رفاه اقتصادی با تاکید بر سرمایه انسانی،تحقیقات مدلسازی اقتصادی.

31-حسن حیدری، 1393، رابطه بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای اسلامی گروه دی هشت،فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد اقتصادی، 3،3.

32-حسن حیدری، 1393، نابرابری درآمدی تهدیدی برای سلامت جامعه: ارزیابی مجدد رابطه توزیع درآمد و سلامت در ایران با رویکرد نوین،رفاه اجتماعی.

33-حسن حیدری، 1393، بررسی رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی برای 8 کشور بزرگ اسلامی،پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی.

34-حسن حیدری، 1393، تحلیل واکنش تراز تجاری ایران نسبت به تغییرات نرخ ارز با استفاده از رویکرد پارامتر زمان -متغیر،پژوهشنامه اقتصادی.

35-حسن حیدری، 1392، بررسی اثر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،تحقیقات مالی.

36-حسن حیدری، 1392، سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه،. فصلنامه پ‍ژوهش های رشد و توسعه اقتصادی.

37-حسن حیدری، 1392، برآورد پویای ریسک سیستماتیک بازدهی قیمت سهام صنعت خودرو و ساخت قطعات بر اساس مدلهای چند متغییره ناهمسان واریانس و حالت فضا،اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق).

38-حسن حیدری، 1392، بررسی تأثیر نااطمینانی قیمت نفت خام بر رشد بخش صنعت و معدن در ایران: کاربردی از مدل‌های تبدیل مارکف،فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی.

39-حسن حیدری، 1392، تاثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در ایران،مجله تحقیقات اقتصادی.

40-حسن حیدری، 1392، تاثیر متغییرهای اقتصادی در آلودگی محیط زیست با تاکید بر شاخص توسعه مالی: کاربرد روش گشتاورهای تعمیم یافته،محیط شناسی.

41-حسن حیدری، 1392، تاملی بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها با تمرکز بر سهم انرژی در تولید بااستفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی،پژوهش های اقتصادی ایران.

42-حسن حیدری، 1392، رابطه بین آلودگی هوا و رشد اقتصادی در کشورهای خاور میانه: کاربردی از مدل های رگرسیونی انتقال ملایم پانل،فصل نامه ی مطالعات اقتصاد انرژی.

43-حسن حیدری، 1392، عوامل موثر بر انتقال نوسانات قیمت نفت خام به رشد بخش صنعت و معدن در ایران: رهیافتی از مدل های تبدیل مارکف،نشریه انرژی ایران.

44-حسن حیدری، 1392، اثر ریسک سیستماتیک بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی.،فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی.

45-حسن حیدری، 1392، بررسی اثر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،تحقیقات مالی.

46-حسن حیدری، 1392، بررسی تجربی تاثیرنااطمینانی نرخ ارز واقعی بر شاخص کل قیمت سهام دربازار بورس اوراق بهادار تهران در چهارچوب رهیافت آزمون کرانه ها،پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی- ایرانی).

47-حسن حیدری، 1391، تاثیر نوسانات پیش بینی شده و پیشبینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن در بازار بورس اوراق بهادار،فصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق).

48-حسن حیدری، 1391، بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH،فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی.

49-حسن حیدری، 1391، بررسی روابط تجاری ایران با مهمترین شرکای اسیا با تمرکز بر آزمون منحنی جی،فصلنامه مدلسازی اقتصادی.

50-حسن حیدری، 1391، تحلیل پویای اقتصادسنجی از رابطه بین تولید ناخالص داخلی مصرف انرژی و صادرات غیر نفتی در ایران،فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی.

51-حسن حیدری، 1391، ارتباط میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی با تاکید بر مخارج دولت بر گروه های سنی گوناگون جمعیت،معرفت فرهنگی اجتماعی.

52-حسن حیدری، 1391، رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منتخب حاشیه ی خلیج فارس در مقایسه با کشورهای OECD،فصلنامه اقتصاد مقداری ( بررسی های اقتصادی سابق).

53- 1390، دلالت هایی بر آزادسازی قیمت فرآورده های نفتی در ایران،فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی.

54-حسن حیدری، 1390، بررسی رابطه بین مصرف برق، قیمت برق و رشد اقتصادی در ایران،فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی.

55- 1390، تاثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشور ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.

56-حسن حیدری, 1390, An Alternative VAR Model for Forecasting Iranian Inflation: An Application of Bewley Transformation,فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران.

57-حسن حیدری, 1390, An Evaluation of Alternative BVAR Models for Forecasting Iranian Inflation,فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران.

58-حسن حیدری- احمد ملا بهرامی، 1389، بهینه سازی سبد سرمایه گذاری سهام براساس مدل های چند متغیره GARCH : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران،تحقیقات مالی دانشگاه تهران.

59-حسن حیدری-سهیلا پروین-محمد فاضلی، 1389، رابطهی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی،فصلنامه اقتصادمقداری (بررسی های اقتصادی سابق).

60- 0، اثر نا اطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران: مشاهداتی بر پایه مدل های GARCH،فصلنامه پ‍ژوهش های اقتصادی ایران.

61- 0، Inflation and inflation uncertainty in Iran: An Application of GARCH-in-mean model with FIML method of Estimation،International Journal of Business and Development studies.

62- 0, Modeling and Forecasting Iranian Inflation with Time Varying BVAR Models,International confrence on Economics.

63- 0، طبقه بندی اقلیمی چند معیاری نواحی کشت انگور در ایران،مجله علمی پژوهشی جغرافیا.

64- 0، ناحیه بندی سوزباد در شمالغرب و غرب ایران،مجله پژوهشهای جغرافیایی.

65- 0، برآورد سطح زیر کشت تاکستانهای شهرستان ملکان با استفاده از تصاویر ماهواره ای SPOT5،نشریه جغرافیا و برنامه ریزی.

66- 0، Alternative BVAR models for Forecasting Inflation،Hungarian Academy of Sciences.

67- 0، An Estimated Small Open Economy New- Keynesian Model of the Australian Economy،Romanian Journal of Economic Forecasting.

68- 0، ناحیه بندی بارش در شمال غرب و غرب ایران بر مبنای مولفه های اصلی مقادیر کواریانس،پژوهش های جغرافیایی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)

1- 2010, An Empirical Investigation of the Effects of Inflation Uncertainty on Economic Growth in Iran,EBES 2010 CONFERENCE - ISTANBUL, استانبول,ترکیه.

2- 2010, Are Current Account Deficits Sustainable New Evidence from Iran Using Bounds test Approch to Cointegration,International Conference on Social Sciences.

3- 2009, Does Inflation Increase with Inflation Uncertainty in Iran? An Application of M-GARCH-M Model with FIML Method of Estimation,Anadolu International Conference in Economics.

4- 2012, Effect of Fluctuations of exchange rate, Interest rate, and Inflation on Gold price: Panel data approach. International Symposium on Regional Cooperation and Development. 17-20 October, Ataturk University, Erzurum, Turkey.,International Symposium on Regional Cooperation and Development. 17-20 October, Ataturk University, Erzurum, Turkey, ارزوروم,ترکیه.

5- 1393, Exchange Rate Volatility and Iran s Bilateral Imports from Turkey,Second Baku forum of Economic Think ... Second international conference on energy, Regional integration and socio-economic Dvelopment, باکو,آذربایجان.

6- 2010, Exports, Import and economic growth nexus in Iran, Bounds test approach to cointegration,International conference on Eurasian Economics.

7- 2008, Inflation and inflation uncertainty,International conference on social sciences (icss, ازمیر,ترکیه.

8- 1390, Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in the Iranian Economy: an Application,12th international symposium on Econometrics Operations Research and statics held in the pamukkale university congress hall in Denizli/ turkey on 26-29 may 2011, پاموک کاله,ترکیه.

9- 1391, Investigation of economic convergence between iran and turkey in the presence of strutural breaks,international symposium on regional cooperation and development, ارزوروم,ترکیه.

10- 2012, Investigation of the US financial crisis contagion to Istanbul Stock Exchange: An application of BGARCH models. International Conference on Economics, Turkish Economic Association (ICE-TEA, 2012). Izmir, Turkey.,International Conference on Economics, Turkish Economic Association (ICE-TEA, 2012). Izmir, Turkey, ازمیر,ترکیه.

11- 2012, Investigation the US Financial Crisis Contagion to Istanbul Stock Exchange: An Application of Bivariate GARCH Models,سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد- انجمن اقتصاددانان ترکیه, ازمیر,ترکیه.

12- 1391, optimizing the portfolio based on the multivariate garch models: consisting of stock market and gold market in iran,international symposium on regional cooperation and development, ارزوروم,ترکیه.

13- 1394, Overview expansion nonlinear time series model and its applications in economics (From ARCH to MARKOV-SWITCHING GARCH),ICEKU2016, سنندج,ایران.

14- 2010, Re- Investigation of the Long run Relationship Between Money Growth and Inflation in Iran- : An Application of Bounds Test Approach to Cointegration,2010 International Conference of Information and Finance(ICIF2010).

15- 2012, state - space models and its applications ineconomics,international conferece on econometrics, method and applications, سنندج,ایران.

16- 2012, state-space models and its applications ineconomics,international conference on econometrics, method and applications, سنندج,ایران.

17- 2009, Testing for Multiple Structural Breaks in the Iranian Macroeconomic Series,International Conference of Social Sciences.

18- 1391, The effect of Oil Price Uncertainty on Growth of Industry and Mine Sector in Iran.,9th International Conference on Energy, Niroo Research Institute of Iran, Tehran, Iran, تهران,ایران.

19- 1390, The effects of exchange rate uncertainty on non-oil exports of Iran:,icbfp2011 international conference on banking and finace perspectives, famagusta,قبرس.

20- 2010, The Impact of Exchange Rate Uncertainty on Investment in Iran,EBES 2010 CONFERENCE - ISTANBUL, استانبول,ترکیه.

21- 1391، بحران مالی و انتقال نوسانات بین بازارهای سهام،سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، سمنان،ایران.

22- 1392، بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب MENA:کاربرد روش گشتاورهای تعمیم یافته.،همایش ملی دانشگاه کارآفرین،‌ صنعت دانش محور.، بابلسر،ایران.

23- 1391، بررسی ارتباط و نیز بهینه سازی سبد سرمایه گذاری متشکل از بازارهای دو کشور ایران و ترکیه،سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، سمنان،ایران.

24- 1393، بررسی تاثیر افزایش قیمت جهانی نفت بر ارزش افزوده بخش تعاون در ایران (رهیافت آزمون کرانه ها)،کنفرانس بین المللی مدیریت توسعه و تعالی کسب و کار، تهران،ایران.

25- 1390، بررسی رابطه بلندمدت بین انواع درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران،پنجمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، تهران،ایران.

26- 1394، بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش عالی و رشد اقتصادی،هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، ارومیه،ایران.

27- 1390، بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز، نااطمینانی تورم و نا اطمینانی رشد اقتصادی،دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندران،ایران.

28- 1391، بررسی رابطه رشد حجم پول با رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز در ایران: کاربردی از مدل های چند متغییره ناهمسان واریانس،سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندران،ایران.

29- 1390، بررسی رابطه علیت تحقیق و توسعه داخلی، تحقیق و توسعه خارجی و رشد اقتصادی ایران،دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندران،ایران.

30- 1391، بررسی شکست ساختاری و پایداری ضرایب تجاری در ایران،همایش ملی جهاد اقتصادی، بابلسر،ایران.

31- 1388، بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران،پانزدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور.

32- 1392، بررسی مقایسه ای اثرات رشد اقتصادی و مصرف انرژی بر آلودگی هوای ایران در دو بخش صنعت و حمل و نقل،اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد، تهران،ایران.

33- 1393، بررسی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی و خلاقیت دانش آموزان رشته های فنی و حرفه ای در انگیزش خود اشتغالی،کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، تهران،ایران.

34- 1392، تاثیر آستانه ای حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی: مشاهداتی از هشت کشور بزرگ اسلامی،همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی، تهران،ایران.

35- 1392، تاثیر سرمایه گذاری در گردشگری شهری برای توسعه پایدار،همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، بوکان،ایران.

36- 1392، تاثیر سطح درآمد و شدت انرژی بر شدت انتشار دی اکسید کربن در کشورهای اپک:شواهدی از یک مدل تغییر رژیمی داده های تابلویی،اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد، تهران،ایران.

37- 1390، تاثیر نا اطمینانی بازده بر بازده سهام صنعت خودرو ایران،دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندران،ایران.

38- 1390، تاثیر نوسانات نرخ واقعی ارز بر تورم در ایران: کاربرد مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته دو متغیره،دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندران،ایران.

39- 1393، تحلیل روند وقوع طوفانهای گرد و غباری در نیمه غربی ایران ، پیامدها و خطرات زیست محیطی آنها (مطالعه موردی استان ایلام)،اوین کنفرانس ملی آسیب شناسی محیط زیست و آلودگیهای شهری، شیراز،ایران.

40- 1391، توسعه مالی و رشد اقتصادی بر کارایی انرژی در کشورهای عضو اپک،نهمین همایش بین المللی انرژی.، تهران،ایران.

41- 1392، رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران،چهارمین همایش ملی-دانشجویی اقتصاد ایران، بابلسر،ایران.

42- 1391، ‌سیستم پولی اسلامی و بحرانهای مالی جهانی: مطالعه موردی ایران. همایش چالش های بازار های مالی ایران و دیدگاه اقتصاد اسلامی،همایش چالش های بازار های مالی ایران و دیدگاه اقتصاد اسلامی، ارومیه،ایران.

43- 1392، شناسایی معادن و نقش آن بر اشتغال و تولید استان آذربایجان غربی در سال تولید ملی،‌ حمایت از کار و سرمایه ایرانی،همایش ملی سرمایه گذاری و تولید ملی،، تهران،ایران.

44- 1392، فرصت ها و چالش های توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی در سال تولید ملی،‌ حمایت از کار و سرمایه ایرانی،همایش ملی سرمایه گذاری و تولید ملی، تهران،ایران.

45- 1391، مدل های حالت- فضا و کاربردهای آن در اقتصاد،اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی روش ها و کاربردها، سنندج،ایران.

46- 1391، مقایسه توزیع درآمد استان آذربایجان غربی با کل کشور در سال های 1388-1368،اولین همایش ملی اقتصاد_ ارومیه،‌ایران.، ارومیه،ایران.

47- 1391، نگرشی پویا بر ارزش در معرض خطر پورتفوی سهام بر پایه مدل های حالت فضا و فیلتر کالمن: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران،سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، سمنان،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-نصرت حیدری, 1392, فراوری مواد معدنی (جلد یک و دوم).
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-حسن حیدری، - 2.هدایت منتخب 50%، 1391، تورم و نااطمینانی تورم در ایران،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (57)

1-سعيد امير حسيني، 1393، بررسي اثرات سركوب مالي بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب منا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-رعنا اصغري، 1392، تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب MENA در مقايسه با كشورهاي منتخب عضو OECD، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-رقيه علي نژاد، 1392، تاثير فساد اداري بر رشد اقتصادي در كشورهاي عضو گروه دي هشت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-نجمعه عليزاده، 1392، بررسي اثر تغييرات نرخ ارز بر بهره وري عوامل توليد ( نيروي كار و سرمايه ) بخش صنعت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-زهرا صالحيان صالحي نژاد، 1391، بررسي پويايي كشش تراز تجاري نسبت به نرخ ارز (مطالعه موردي ايران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-عسل صادقپور، 1392، اثر گذاري متغيرهاي اقتصادي بر آلودگي محيط زيست (مطالعه كشورهاي منتخب)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-لعيا قاسمي، 1394، بررسي آثار جرايم منتخب بر رشد اقتصادي استان هاي كشور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-پروانه فرخ نهاد، 1394، نقش سرريز تحقيق و توسعه و ظرفيت جذب در بهره وري كل در منتخبي از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-گيتي آرمند، 1394، بررسي رابطه بين توسعه مالي و كاهش فقر: مطالعه ي موردي كشورهاي منتخب در حال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-مهرداد فيض اله زاده، 1394، بررسي تاثير توسعه مالي، تجارت و رشد اقتصادي بر انتشار دي اكسيد كربن در كشورهاي در حال توسعه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-رعنا صحرانورد، 1394، تاثير توسعه مالي و حقوق مالكيت بر فساد مالي: مطالعه موردي كشورهاي منتخب در حال توسعه در مقايسه با توسعه يافته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-مريم اعتقادي، 1393، مقايسه تاثير هزينه هاي دفاعي بر رشد اقتصادي در كشورهاي دي 8 و جي 8، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-محمد زماني، 1391، بررسي رابطه پويا بين نرخ ارز و قيمت سهام: مطالعه موردي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-ليلا ابراهيم پور درخشان، 1393، اثر دموكراسي بر توسعه مالي در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي اكو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-فيروز عبدالعلي زاده، 1393، بررسي رابطه بين رشد اقتصادي، توسعه آموزش، شهر نشيني و نقش ICT در ايجاد ارتباط بين اين متغيرها در كشورهاي منتخب MENA، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-نيره رنجبر، 1393، تاثير جنسيت و رشد اقتصادي بر فساد اداري در كشورهاي عضو گروه دي هشت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-فائزه مرندي، 1393، تاثير سياست پولي بر بازار مسكن در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-فائزه خواجه اي، 1393، مخارج بهداشتي، محيط زيست و رشد اقتصادي (مطالعه موردي كشورهاي خاور ميانه و OECD )، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-سحر ايماني كجلار، 1393، هزينه هاي سركوب مالي و تاثير آن بر رشد اقتصادي: مقايسه كشورهاي در حال توسعه D8 با كشورهاي توسعه يافته G-8، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-خديجه شكري قره قشلاقي، 1393، فساد، دموكراسي و عملكرد زيست محيطي: يك تجزيه و تحليل تجربي براي كشورهاي منتخب در حال توسعه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-الهام عبديلي انهر، 1393، بررسي اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر شاخص هاي قيمت در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-لسيان سعيدپور، 1390، بررسي رابطه بلند مدت بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ايران : كاربردي از رهيافت كرانه ها در همجمعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-بهرام سنگين آبادي، 1390، تاثير تحقيق و توسعه و آموزش عالي بر رشد اقتصادي: مطالعه اي تجربي در مورد ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-معصومه جهانگيري درزه كناني، 1390، بررسي تاثيرات همزمان نا اطميناني نرخ ارز و نا اطميناني تورم بر رشد اقتصادي در ايران: كاربرد مدل سه متغيره GARCH، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-سميرا رئوف، 1390، تاثير بررسي رابطه بين ريسك سيستماتيك و ارزش افزوده اقتصادي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-نسرين سلماني كردلر، 1390، تاثير نا اطميناني نرخ ارز بر تورم در ايران:كاربرد مدل واريانس نا همساني شرطي خود رگرسيوني تعميم يافته دو متغيره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-رضا زارع نقده، 1390، بررسي شرط مارشال- لرنر در اقتصاد ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-فاطمه زارعي، 1390، آزمون پديده منحني J:ايران در برابر مهمترين شركاي تجاري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-سامان الماسي، 1390، تاثير نوسانات بازده بر بازده سهام صنعت خودرو در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-فاطمه الماسي، 1390، بررسي رابطه تجربي متغيرهاي جمعيتي با رشد درآمد سرانه و رشد اقتصادي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-سولماز صادقپور، 1390، اثر نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره و تورم روي قيمت طلا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-سولماز سروقد، 1390، تاثير نا اطميناني تورم روي سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران: كاربرد مدل واريانس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-راضيه ابراهيمي، 1390، بررسي اثر متغيرهاي كلان اقتصادي بر شاخص قيمت سهام صنعت غذا و آشاميدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-سميه خضري، 1389، بررسي عوامل موثر بر صادرات غيرنفتي در اقتصاد ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-فرهاد اديب زاده، 1389، بررسي ارتباط بين شاخص قيمت سهام و تقاضاي پول در ايران: كاربرد رهيافت آزمون كرانه ها به همجمعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-فاطمه كرمي آغ اسمعيلي، 1389، بررسي اثر نا اطميناني نرخ ارز بر شاخص كل قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-عليرضا بهمن پور، 1389، سياست پولي و شاخص قيمت سهام صنايع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-پريسا جوهي سلماسي، 1389، بررسي رابطه بلند مدت بين رشد نقدينگي تورم و رشد اقتصادي در ايران : كاربرد رهيافت آزمون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-نرمين داودي، 1389، بررسي تجربي رابطه بلند مدت بين صادرات ، واردات و رشد اقتصادي ، مورد ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-مهناز سيد هاشمي، 1389، تاثيرات نا اطميناني نرخ ارز روي سرمايه گذاري در ايران : كاربرد رهيافت آزمون Bound در همجمعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-محمد زماني، 1391، بررسي رابطه پويايي نرخ ارز و قيمت سهام مطالعه موردي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-موسي دلنواز، 1391، سيستم پولي اسلامكي و بحرانهاي مالي جهاني: مطالعه موردي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-محمد زماني، 1391، بررسي رابطه رشد حجم پول با رشد اقتصادي، تورم و نرخ ارز در ايران: كاربردي از مدل هاي چند متغيره نا همسان واريانس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-موسي دلنواز، 1391، سيستم پولي اسلامي و بحرانهاي مالي جهاني: مطالعه موردي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-سيد محمد تقي سعيدي سيني، 1391، بررسي رابطه رشد حجم پول با رشد اقتصادي تورم و نرخ ارز در ايران : كاربردي از مدل هاي چند متغيره نا همسان واريانس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-سعيد امامپور، 1393، ببرسي بهره وري ماليات بر درآمد مشاغل كشور با تاكيد بر اثربخشي آن در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-علمناز نظريان، 1392، سرمايه اجتماعي، سرمايه سلامت و رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب عضو منا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-مرتضي دهقاندرست، 1392، بررسي رابطه بين بازار سهام كشور ايران و تركيه و بهينه سازي سبد سرمايه گذاري متشكل از اين بازارها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-طيبه عباسي، 1392، بررسي تاثير نا اطميناني تورم بر منابع بانك سپه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-هانيه جوهري سلماسي، 1392، بحران مالي و انتقال نوسانات بين بازارهاي سهام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-سميرا احمدپور، 1392، بررسي رابطه بين تورم و بازده سهام در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-نعيمه حضوري، 1392، اثر آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-عسل صادقپور، 1392، تاثير متغيرهاي اقتصادي بر آلودگي محيط زيست، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-سحرناز بابائي، 1392، تاثير نوسانات قيمت نفت خام بر رشد بخش صنعت و معدن در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

55-فاطمه آقايي عباس آباد، 1390، بررسي رابطه بين رشد درآمد سرانه داخلي و سلامت در كشورهاي صادركننده نفت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

56-فرزانه طالبي، 1392، تاثير سياست مالي برقيمت دارايي ها در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

57-نسيم احمدپور، 1392، تاثير درآمدهاي نفتي بر صادرات غير نفتي و واردات كشورهاي صادركننده نفت حاشيه خليج فارس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.