• نام و نام خانوادگی
  • مهدی حیدری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 • ایمیل
  • m.heydari@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (19)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی حیدری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه حسابداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1391، حسابداری،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1383، حسابداری،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی ، 1381، حسابداری،دانشگاه صنعت نفت.
مقالات ژورنال (19)

1-ایرج نوروش- مهدی حیدری، 1383، بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام: مقایسه تحلیلی با سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی،فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی.

2-ایرج نوروش-امین ناظمی- مهدی حیدری، 1385، کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی،فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی.

3-ایرج نوروش-مهدی حیدری، 1383، ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با مدل CVA و بررسی رابطه آن مدل با بازده سهام،فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی.

4-مهدی حیدری- بهمن قادری- سهراب عبدی، نظریه نمایندگی و ریسک سقوط قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه بورس اوراق بهادار- در حال انتشار.

5-مهدی حیدری- حمزه دیدار- سکینه طاهریان، بررسی نقش تعدیلگر استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت با شکاف مالیاتی شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهش های تجربی حسابداری- در حال انتشار.

6-غلامرضا منصورفر- مهدی حیدری- طاهره کولانی، 1396، بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود و انگیزه های مدیریت بر چسبندگی هزینه ها،فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی.

7-پری چالاکی- مهدی حیدری- عزیز داداش زاده، 1395، بررسی عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی بانک ها و موسسات مالی اعتباری ایران،فصلنامه راهبرد مدیریت مالی.

8-مهدی حیدری- بهمن قادری- پیمان رسولی، 1395، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری،فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی.

9-مهدی حیدری- بهمن قادری- مهدی کفعمی، 1395، بررسی تاثیر نظام راهبری شرکتی در تقلیل هزینه های نمایندگی:رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری،فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی.

10-مهدی حیدری- سهراب عبدی، 1395، تاثیر رقابت در بازار محصول بر ضریب واکنش سودهای آتی و اثر مالکیت نهادی بر رابطه آن ها ،فصلنامه دانش حسابداری مالی.

11-مهدی حیدری- غلامرضا منصورفر- مهدی رضایی ، 1395، بررسی اثر کیفی اجزای افشاء ریسک شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به متغیر‌های تعدیل گر ریسکی بودن، شرایط رکود و تحلیل-گران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران.

12-مهدی حیدری،حمزه دیدار،بهمن قادری و شبنم خالق پرست اطهری، 1394، بررسی رفتار نامتقارن هزینه ها از دیدگاه نظریه نمایندگی: رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری،دانش حسابداری مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، 2،6.

13-مهدی حیدری، حمزه دیدار و بهمن قادری، 1394، بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی بر معیارهای ارزیابی عملکرد: رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی.

14-مهدی حیدری، 1394، بررسی تجربی رابطه بین فرضیه هزینه های سیاسی با فرصت های رشد شرکت:رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی.

15-مهدی حیدری، بهمن قادری و مهدی کفعمی، 1394، تبیین رابطه بین نظام راهبری شرکتی با سرمایه فکری از دیدگاه نظریه نمایندگی: رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری،دانش حسابداری دانشکاه شهید باهنر کرمان.

16-مهدی حیدری، 1393، بررسی تاثیر پاداش هیات مدیره بر پیش بینی سود،فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابرسی.

17-مهدی حیدری، 1393، بررسی تاثیر عامل رفتاری اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر چسبندگی هزینه: نقش تعدیلی عوامل اقتصادی و عوامل مبتنی بر نظریه نمایندگی در آن،فصلنامه علمی پژوهشی بررسی های حسابداری و حسابرسی.

18-ساسان مهرانی- مهدی حیدری، 1392، تبیین عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود بودجه شده با پیش بینی سود حاصل از شبکه های عصبی فازی،تحقیقات حسابداری و حسابرسی.

19-مهدی حیدری، 1392، بررسی رابطه تجدید ارائه صورت های مالی با تغییر حسابرس مستقل،فصلنامه علمی پژوهشی پزوهش های تجربی حسابداری- دانشگاه الزهرا(س)، 3،4.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- 1394، بررسی تاثیر سرمایه های فکری بر کیفییت خدمات(مطالعه موردی :سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل)،سیزدهمین همایش ملی حسابداری، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-ایرج نوروش- مهدی حیدری- امید زارع زادگان، 1384، حسابرسی 1،تالیف.

2-ایارج نوروش- مهدی حیدری، 1384، فرهنگ جامع حسابداری و مالی،تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-دکتر مهدی حیدری- دکتر غلامرضا منصورفر- دکتر حمزه دیدار و دکتر پرویز پیری، 1395، پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی(حسابداری بخش عمومی) در دانشگاه ارومیه،نیاز محور دانشگاه ارومیه.

2-مهدی حیدری،کمیته علمی و اجرایی حسابداری تعهدی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری(معاونت اداری و مالی وزارت)، 1393، تدوین دستورالعمل های نظام حسابداری بخش عمومی(تعهدی) برای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی.
پایان نامه ها (7)

1-سيدباقر سيد رضضايي، 1393، عوامل موثر درر پياده سازي بودجه ريزي عملياتي (مطالعه موردي: بنياد شهيد و امور ايثارگران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-محمد وظيفه انگوت، 1394، بررسي تاثير محدوديت مالي بر رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-رحمان اشرفي نجف آباد، 1393، بررسي تاثير اعتماد به نفس زياد مديريت بر روي سياست تقسيم سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-طاهره كولاني، 1393، بررسي تاثير اهداف سود و انگيزه هاي مديريت بر چسبندگي هزينه ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

5-رسول قلندزاده، 1393، بررسي ارتباط بين ريسك عملياتي و محافظه كاري حسابداري در ميان شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

6-سيدتقي نوري، 1393، بررسي تاثير سرمايه هاي فكري بر كيفيت خدمات(مطالعه موردي: سازمان تامين اجتماعي اردبيل)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

7-عليرضا عموشاهي، 1393، بررسي محتواي اطلاعاتي سود(زيان)هر سهم و سود(زيان)سود جامع، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.