• نام و نام خانوادگی
  • یوسف پاشازاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مدیریت بازرگانی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • یوسف پاشازاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مدیریت بازرگانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (14)

1-یوسف پاشازاده ، محمد سلیمانی - خلیل تیموری آذر، 1399، رابطه نوین رویکرد صادقانه و فروتنانه رهبری اخلاقی با عملکرد سازمانی،فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری ، http://ethicsjournal.ir/article-1-1857-fa.html.

2-یوسف پاشازاده - زهرا عادل، 1398، تاثیر عوامل و موانع خاص شرکت بر استراتژی ورود آنها به بازارهای بین المللی با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: شرکت های فعال در حوزه خشکبار)،فصلنامه کاوشهای مدیریت بازرگانی، http://bar.yazd.ac.ir/article_1553_220b7f8105bb5510f8aec05ba218b49a.pdf.

3-یوسف پاشازاده ، پریسا تیموری آذر ، 1397، تأثیر حاکمیت فناوری اطلاعات بر رفتارهای ضدبهره وری با در نظر گرفتن نقش میانجی بیگانگی شغلی در ساختارهای حرفه ای و ماشینی،فصلنامه مدیریت بهره وری ، http://jpm.iaut.ac.ir/article_543664_d580f1baae8207301b2b95145a9f01a9.pdf.

4-یوسف پاشازاده, 2015, An analysis of factors impacting on banks’ outstanding claims: a case study in Mehr-e Eghtesad bank, west Azerbaijan province,Journal of Scientific Research and Development.

5-یوسف پاشازاده, 2014, The relationship between cultural competence and organizational performance (The case study of West Azarbaijan Tax Affairs Administration),International Research Journal of Applied and Basic Sciences.

6-یوسف پاشازاده- آرزو بهمن پور- جعفرصادق فیضی, 2013, Study The Relation Between Organizational Structure (Centralization,,American Journal of Scientific Research..

7-یوسف پاشازاده, 2010, Designing and Clarifying Knowledge Sharing Model in,European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences.

8-یوسف پاشازاده, 1393, A Survey about the Structural and Cultural Factors of an Organization with Information Systems Strategy of Knowledge Management,International Research Journal of Management Sciences..

9-یوسف پاشازاده- جعفر صادق فیضی - علی اکبرنژاد، 1391، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان نیروی انتظامی استانم آذربایجانغربی،فصلنامه منابع انسانی ناجا.

10-یوسف پاشازاده، 1390، بررسی ارتباط نشاط ، سلامت روان و رضایت خانواده،فراسوی مدیریت و توسعه.

11-یوسف پاشازاده، 1390، بررسی ارتباط نشاط، سلامت روان و رضایتمندی خانواده،فرایند مدیریت و توسعه.

12-یوسف پاشازاده، 1390، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با عملکرد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی،فراسوی مدیریت.

13-یوسف پاشازاده، 1390، تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک شهرستان ارومیه،فراسوی مدیریت.

14-یوسف پاشازاده, 1389, Designing and Clarifying Knowledge Sharing Model in Administrative Agencies,European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- 2013, One Step in Advance Using Customer Knowledge Management to Make Co-Creation Value,international conferenance on e- commercy in developing conteries, کیش,ایران.

2- 1391، بازاریابی چریکی و بررسی نقش آن در تجاری سازی دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان،سومین کنفرانس مدیریت اجرایی، تهران،ایران.

3- 1391، بررسی تاثیر بلوغ دانش بر میزان کیفیت خدمات و نوآوری،پنجمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران،ایران.

4- 1391، بررسی تاثیر کیفیت خدمات و برنامه های وفادارسازی بر وفاداری و ماندگاری مشتریان،اقتصاد ارومیه، ارومیه،ایران.

5- 1391، بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی صنعت بیمه استان آذربایجانغربی،اقتصاد ارومیه، ارومیه،ایران.

6- 1391، بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی روسای دانشگاه های پیام نور استان ؟آذرایجانغربی،همایش ملی ارزشها و اخلاقیات در مدیریت، بناب،ایران.

7- 1392، بررسی نقش میانجی سرمایه اجتماعی در رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی منابع انسانی،کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز،ایران.

8- 1391، بررسی و میزان تاتیر فاکتور های فردی کارکنان بر کیفیت تسهیم دانش،همایش ملی دولت شایسته و توسعه پایدار در نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران،ایران.

9- 1391، تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک شهرستان ارومیه،اقتصاد ارومیه، ارومیه،ایران.

10- 1390، تعیین رابطه مولفه های یادگیری سازمانی براساس ابعاد سرمایه فکری در میان اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه،اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی، شیراز،ایران.

11- 1393، جذب مشتریان بانکی با بلوغ حاکمیت فن آوری اطلاعات در سیستم بانکی بانک مسکن،کنفرانس بین المللی مدیریت و افتصاد، تهران،ایران.

12- 1393، رابطه بین ابعادارگونومی در محیط کار با بهره وری منابع انسانی،همایش ملی پژئهش های کاربردیدر مدیریت و حسابداری، تهران،ایران.

13- 1391، مسئولیت اجتماعی به عنوان تمایز رقابتی در صنعت بیمه و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه ی موردی: شرکتهای بیمه شعب استان آذربایجان غربی)،پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه، تهران،ایران.

14- 1391، مشکلات بازاریابی صنعت سنگ تزئینی و نقش آن در اقتصاد استان آذربایجان غربی،کنفرانس اقتصاد ارومیه، ارومیه،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-یوسف پاشازاده، 1391، حقوق بازرگانی بین الملل، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،بررسی-نقد و ویرایش.
پایان نامه ها (5)

1-توحيد ميرزايي، 1393، بررسي تاثير ابعاد شفافيت اطلاعات مالي بر تصميمات سرمايه گذاران در بازار بورس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-عليرضا امام دوست، 1393، بررسي رابطه بين اتوماسيون اداري و رضايت مشتريان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-مريم محمودي، 1393، تاثير خصوصي سازي بر عملكرد مالي از ديدگاه مديران شركت مخابرات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-محمد خشايي، 1393، بررسي رابطه بين عملكرد مالي ، استراتژي سرمايه در گردش و نرخ رشد شركت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-راحله جمشيدي، 1393، برونسپاري و تاثير آن در عملكرد مالي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.