• نام و نام خانوادگی
  • سید ابوالفضل ابوالفضلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مدیریت بازرگانی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید ابوالفضل ابوالفضلی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مدیریت بازرگانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-سیدابوالفضل ابوالفضلی، 1394، ارتباط مدیریت کارآفرینانه، بازارگرایی و عملکرد،چشم انداز مدیریت بازرگانی، 21،21.

2-سیدابوالفضل ابوالفضلی، 1394، نقش میانجی در ارتباط بین گرایش کارآفرینی و عملکرد،چشم انداز مدیریت بازرگانی.

3-سیدابوالفضل ابوالفضلی- جمشید سالار، 1392، بررسی تأثیر محیط فروشگاه بر خرید ناگهانی مشتریان فروشگاه های زنجیره ای،چشم انداز مدیریت بازرگانی.

4-سیدابوالفضل ابوالفضلی، 1392، گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید،مطالعات مدیریت راهبردی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- 1394، تاثیر نوع استراتژی کسب و کار بر رابطه بین بازارگرایی و عملکرد در صنایع دارویی و شیمیایی ایران،سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در حسابداری و مدیریت، تهران،ایران.
پایان نامه ها (1)

1-فاطمه وفايي، 1394، مطالعه تطبيقي اثر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام شركت هاي صادراتي و غير صادراتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.