• نام و نام خانوادگی
  • مهوش واحددوست
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
  • m.vaheddoost@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)
کتاب های چاپ شده (2)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهوش واحددوست
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (16)

1-مهوش واحددوست, "ویژگی های بنیادین غزل های میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی", دانشگاه سیستان و بلوچستان. فصلنامه مطالعات شبه قاره , 1389. سال دوم شماره پنجم , صص: 126-146.

2-مهوش واحددوست, "همنهادی در اشعار حافظ و میهائیل امینسکو", فصلنامه ادبیات غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان, پاییز و زمستان 1389 - شماره 15 , صص: 145-171.

3-مهوش واحددوست. فرشته شیخ الاسلامی, "نمودهای تفکر زنانه در شعر فروغ فرخزاد", مجله: مطالعات و تحقیقات ادبی, بهار و تابستان 1392 - شماره 17 , صص: 133-153.

4-مهوش واحددوست. فاطمه ربیعی, "عواطف حیوانی در شاهنامه", مجله مطالعات ایران . دانشگاه شهید باهنر کرمان, » پاییز 1386 - شماره 12 علمی-ترویجی (19. .

5-مهوش واحددوست, "بازنمایی عناصر اساطیری حماسی همبستگی ملی در شعر دفاع مقدس", تهران فصلنامه مطالعات ملی, تابستان 1392 - شماره 54 علمی-پژوهشی/ISC (24 49 . .

6-مهوش واحددوست, "ﺑﺮﺧﯽ از وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺛﺎر غیر عرفانی (9 -6 ", ایران. کاشان . مجله مطالعات عرفانی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه کاشان, 1392 ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن - 2 52 .

7-مهوش واحددوست. علی دلایی میلان, "بررسی خان ها در شاهنامه و حماسه ها و اطوره های دیگر", ایران .تهران مجله زبان و ابیات فارسی دانشگاه خوارزمی , مجله: زبان و ادبیات فارسی » پاییز و زمستان 1390 - .

8-مهوش واحددوست, "ساختارشناسی خان های رستم و تاریئل", ایران-مشهد، مجله جستارهای ادبی، سال 1394, 1394.

9- "مثنوی از آثار پر شکوه خاورمیانه است", ماهنامه تخصصی کتاب ادبیات وفلسفه, 1384.

10- "اسطوره های ایران باستان، باورهای کودکی ها و نمادهای دوران بلوغ ما از گذشته ها", مجله مطالعات ایرانی, 1382.

11-مهوش واحددوست, "رویکردهای فلسفی، عرفانی و روان شناختی سلامان و ابسال جامی", مجله ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد, 1381.

12- "بنیاده اندیشه های مهاتماگاندی و ادب عرفان اسلامی ایران", نامه پارسی, 1379.

13- "پیوند فرهنگی ایران وهند از دوره باستان تا دوره صفویه", نامه پارسی, 1379.

14-مهوش واحددوست فاطمه ربیعی, "مکانیسم جابه جایی در داستان رستم و سیاوش", فصلنامه پاژ. قطب فردوسی شناسی دانشگاه فردوسی مشهد, بهار 1387 - شماره 1, 126-132.

15- "حرکت و جنبش در غزلهای مولوی", فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا, سال هفدهم و هیجدم شماره شماره 68 و 69 سال87 -1386.

16- "نگاهی به روند طنز در پیشینه ادبیات فارسی", فصلنامه فرهنگ و زبان و ادب فارسی, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)

1- "A Comparison of the Study of Some Characters of Shahnameh and Iliad", همايش بين المللي بزرگداشت فردوسي, 1388.

2- "Iranian and Indian Ancient Mutual Culture", Government of Maharashtra Ismail Yusuf College of Arts, Science& Commerce, 2011.

3- "بررسي وضعيت مشكلات و راهكارهاي كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور", خلاصه مقالات دومين گردهمائي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, 1386.

4- "بررسي تطبيقي سفر در شاهنامه و ديگر اساطير و حماسه هاي جهان", ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, 1390, بابلسر,ايران.

5- "بررسي خان و هفت خان در شاهنامه و اساطير ملل مختلف", پنجمين گردهمايي سراسري انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, 1389.

6- "بررسي فمينيستي در اشعار سيمين بهبهاني", ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي, 1390, بابلسر,ايران.

7- "بررسي مفهوم كولي" در دفتر "دشت ارژن"سيمين بهبهاني"", نخستين گردهمايي سراسري انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران, 1387.

8- "بررسي و تحليل خواب ضحاك در شاهنامه فردوسي", ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, 1390, بابلسر,ايران.

9- "پاره اي بن ماله هاي جامعه شناختي در شعرهاي سلمان ساوجي", كنگره جهاني سلمان ساوجي, 1377.

10- "تشخيص در غزليات شمس(ديوان كبير)", همايش بزرگداشت مولانا جلال الدين محمد بلخي(مولوي), 1385.

11- "تطبيق شخصيت سياوش و بلوروفن در شاهنامه و ايلياد", ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, 1390, بابلسر,ايران.

12- "تفسير روانشناختي غزل هاي امير حسن دهلوي از بعد كمال جوبي", همايش بين الملي بزرگداشت اميرحسن علائ سجزي دهلوي, 1386.

13- "جلوه هاي فرهنگ اساطيري سيستان و بلوچستان در شاهنامه فردوسي", كنگر? بين الملي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي در هزار? دوم شاهنامه, 1390, زاهدان,ايران.

14- "جلوه هايي از مهرورزي در شاهنامه", ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, 1390, بابلسر,ايران.

15- "حاجب در تاريخ بيهقي", پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي, 1389.

16- "شخصيت بوسهل در تاريخ بيهقي", پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي, 1389.

17- "شگردهاي زباني در دوبيتي هاي باباطاهر", همايش بزرگداشت باباطاهر, 1379.

18- "علي (ع) نياز هميشه زمان", مجموع مقالات شناخت شخصيت ومبارزات امام علي(ع), 1379.

19- "قضا و داوري در عصر غزنويان بر مبناي تاريخ بيهقي", پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي, 1389.

20- "كاركردنقاب" در غزل هاي حافظ"", گردهمايي مكتب شيراز, 1387.

21- "كمال مطلوب سعدي در گلستان", ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, 1390, بابلسر,ايران.

22- "مشكلات گسترش زبان فارسي در شبه قاره هند", سومين ره آورد, 1381.

23- "نامه نگاري در تاريخ بيهقي", پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي, 1389.

24- "نگرشي تطبيقي به اسطوره هاي آفرينش", پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي, 1389.

25- "نماد ونمود حيوانات درشاهنامه ومهابهاراد", بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي درهزاره دوم شاهنامه, 1390, زاهدان,ايران.

26- "نمود زن و ازدواج در تاريخ بيهقي", ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, 1390, بابلسر,ايران.

27- "نمود فرهنگ در تاريخ بيهقي", هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, 1391, تهران,ايران.

28- "نمود مفاهيم عرفاني به ويژه عشق در اشعار ميهائيل امينسكو و حافظ", نخستين گردهمايي علمي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, 1385.

29- "نهاد سياست در سياست نامه", ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, 1390, بابلسر,ايران.
کتاب های چاپ شده (2)

1- "از سرگذشت نویسی به داستان نویسی", 1388.

2- "نمادینه های اساطیری در شاهنامه فردوسی", 1387.
پایان نامه ها (2)

1-ناصر عمري, "سيماي زن در آثار هوشنگ مرادي كرماني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

2-ابراهيم ملا علي اكبري, "ريخت شناسي داستانهاي كليله ودمنه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.