• نام و نام خانوادگی
  • مهوش واحددوست
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران؛ دانشیار دانشگاه ارومیه.،  تدریس در دانشگاه بخارست کشور رومانی ؛ تدریس در دانشگاه های تفلیس کشور گرجستان 

الف. کتاب ها)  شیوه های نگارش فارسی)2- شيوه هاي خواندن, نگارش و ويرايش&rlm&lrm؛)3- نهادينه هاي اساطيري در شاهنامه فردوسي؛) 4- رويكردهاي علمي به اسطوره شناسي) 5-ادبیات ایران در دوره قاجار)6- تاریخ بیهقی از منظر فرهنگ شناسی.

ب: مقاله های:ساختارشناسی خان های رستم و تارئیل؛، فصلنامه جستارهای ادبی2-  نمودهای تفکر زنانه در شعر فروغ فرخزاد؛مجلۀ  مطالعات و تحقیقات ادبی )3- بازنمایی عناصر اساطیری حماسی همبستگی ملی در شعر دفاع مقدس؛ مجله: مطالعات ملی »-4 بررسی ساختاری خان و هفت خان در شاهنامه و اسطوره ها و حماسه های دیگر ؛ مجله: زبان و ادبیات فارسی 5- هم نهادی در اشعار حافظ و امینسکو؛ ؛مجله: پژوهشنامه ادب غنایی » 6- اسطوره های ایران باستان، باورهای کودکی ها و نمادهای دوران بلوغ ما از گذشته ها؛ مجلۀ مطالعات ایرانی؛ 7- راماین، کهن ترین اثر حماسی هندوان؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران؛ 8-رویکردهای فلسفی، عرفانی و روان شناختی  به سلامان و ابسال جامی؛ مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشکاه فردوسی 9- برخی از وجوه تمایز متون عرفانی نسبت به آثار غیر عرفانی؛ مجله مطالعات عرفانی، مجله دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه کاشان 10-ویژگی های بنیادین غزل های بیدل، فصلنامه مطالعات شبه قاره 

ج:چندین مقاله در مجله های علمی و ترویجی و  چندین مقاله و خلاصه مقاله در همایش های بین المللی داخل و خارج  از ایران کشور های رومانی، گرجستان و هندوستان 

تقدیر نامه از آقای جمشید انصاری استاندار آذربایجان غربی سال 1382  

تقدیر نامه از معاون پژوهشی دانشگاه ارومیه سال 1382

تقدیرنامه از پرفسور ویشان رئیس بخش اشرق شناسی دانشگاه بخارست رومانی سال 1384

تقدیر نامه از آقای طالبی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور رومانی سال 1394

تقدیر نامه از آقای دکنر بهادر باقری  رئیس مرکز همکاری های علمی بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

تقدیر نامه از آقای جمشید انصاری استاندار آذربایجان غربی به عنوان پژوهشگر نمونه استان آذربایجان غربی سال 1382  

تقدیر نامه از معاون پژوهشی دانشگاه ارومیه به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه ارومیه سال 1382

تقدیرنامه از پرفسور ویشان رئیس بخش اشرق شناسی دانشگاه بخارست رومانی برا یتلاش در بقای کرسی ایران شناسی و گسترش زبان و ادبیات فارسی  سال 1384

تقدیر نامه از آقای طالبی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور  گرجستان  برای تلاش موفقیقت در گسترش زبان و ادبیات فارسی سال 1394

تقدیر نامه از آقای دکنر بهادر باقری  رئیس مرکز همکاری های علمی بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)
کتاب های چاپ شده (8)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (6)
پایان نامه ها (2)
دروس تدریس شده (1)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهوش واحددوست
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
        بیوگرافی کوتاه

دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران؛ دانشیار دانشگاه ارومیه.،  تدریس در دانشگاه بخارست کشور رومانی ؛ تدریس در دانشگاه های تفلیس کشور گرجستان 

الف. کتاب ها)  شیوه های نگارش فارسی)2- شيوه هاي خواندن, نگارش و ويرايش&rlm&lrm؛)3- نهادينه هاي اساطيري در شاهنامه فردوسي؛) 4- رويكردهاي علمي به اسطوره شناسي) 5-ادبیات ایران در دوره قاجار)6- تاریخ بیهقی از منظر فرهنگ شناسی.

ب: مقاله های:ساختارشناسی خان های رستم و تارئیل؛، فصلنامه جستارهای ادبی2-  نمودهای تفکر زنانه در شعر فروغ فرخزاد؛مجلۀ  مطالعات و تحقیقات ادبی )3- بازنمایی عناصر اساطیری حماسی همبستگی ملی در شعر دفاع مقدس؛ مجله: مطالعات ملی »-4 بررسی ساختاری خان و هفت خان در شاهنامه و اسطوره ها و حماسه های دیگر ؛ مجله: زبان و ادبیات فارسی 5- هم نهادی در اشعار حافظ و امینسکو؛ ؛مجله: پژوهشنامه ادب غنایی » 6- اسطوره های ایران باستان، باورهای کودکی ها و نمادهای دوران بلوغ ما از گذشته ها؛ مجلۀ مطالعات ایرانی؛ 7- راماین، کهن ترین اثر حماسی هندوان؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران؛ 8-رویکردهای فلسفی، عرفانی و روان شناختی  به سلامان و ابسال جامی؛ مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشکاه فردوسی 9- برخی از وجوه تمایز متون عرفانی نسبت به آثار غیر عرفانی؛ مجله مطالعات عرفانی، مجله دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه کاشان 10-ویژگی های بنیادین غزل های بیدل، فصلنامه مطالعات شبه قاره 

ج:چندین مقاله در مجله های علمی و ترویجی و  چندین مقاله و خلاصه مقاله در همایش های بین المللی داخل و خارج  از ایران کشور های رومانی، گرجستان و هندوستان 

تقدیر نامه از آقای جمشید انصاری استاندار آذربایجان غربی سال 1382  

تقدیر نامه از معاون پژوهشی دانشگاه ارومیه سال 1382

تقدیرنامه از پرفسور ویشان رئیس بخش اشرق شناسی دانشگاه بخارست رومانی سال 1384

تقدیر نامه از آقای طالبی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور رومانی سال 1394

تقدیر نامه از آقای دکنر بهادر باقری  رئیس مرکز همکاری های علمی بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

تقدیر نامه از آقای جمشید انصاری استاندار آذربایجان غربی به عنوان پژوهشگر نمونه استان آذربایجان غربی سال 1382  

تقدیر نامه از معاون پژوهشی دانشگاه ارومیه به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه ارومیه سال 1382

تقدیرنامه از پرفسور ویشان رئیس بخش اشرق شناسی دانشگاه بخارست رومانی برا یتلاش در بقای کرسی ایران شناسی و گسترش زبان و ادبیات فارسی  سال 1384

تقدیر نامه از آقای طالبی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور  گرجستان  برای تلاش موفقیقت در گسترش زبان و ادبیات فارسی سال 1394

تقدیر نامه از آقای دکنر بهادر باقری  رئیس مرکز همکاری های علمی بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (16)

1-مهوش واحددوست، 1389. سال دوم شماره پنجم ، ویژگی های بنیادین غزل های میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی،دانشگاه سیستان و بلوچستان. فصلنامه مطالعات شبه قاره ، صص: 126-146.

2-مهوش واحددوست، پاییز و زمستان 1389 - شماره 15 ، همنهادی در اشعار حافظ و میهائیل امینسکو،فصلنامه ادبیات غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، صص: 145-171.

3-مهوش واحددوست. فرشته شیخ الاسلامی، بهار و تابستان 1392 - شماره 17 ، نمودهای تفکر زنانه در شعر فروغ فرخزاد،مجله: مطالعات و تحقیقات ادبی، صص: 133-153.

4-مهوش واحددوست. فاطمه ربیعی، » پاییز 1386 - شماره 12 علمی-ترویجی (19. ، عواطف حیوانی در شاهنامه،مجله مطالعات ایران . دانشگاه شهید باهنر کرمان.

5-مهوش واحددوست، تابستان 1392 - شماره 54 علمی-پژوهشی/ISC (24 49 . ، بازنمایی عناصر اساطیری حماسی همبستگی ملی در شعر دفاع مقدس،تهران فصلنامه مطالعات ملی.

6-مهوش واحددوست، 1392 ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن - 2 52 ، ﺑﺮﺧﯽ از وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺛﺎر غیر عرفانی (9 -6 ،ایران. کاشان . مجله مطالعات عرفانی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه کاشان.

7-مهوش واحددوست. علی دلایی میلان، مجله: زبان و ادبیات فارسی » پاییز و زمستان 1390 - ، بررسی خان ها در شاهنامه و حماسه ها و اطوره های دیگر،ایران .تهران مجله زبان و ابیات فارسی دانشگاه خوارزمی .

8-مهوش واحددوست، 1394، ساختارشناسی خان های رستم و تاریئل،ایران-مشهد، مجله جستارهای ادبی، سال 1394.

9- 1384، مثنوی از آثار پر شکوه خاورمیانه است،ماهنامه تخصصی کتاب ادبیات وفلسفه.

10- 1382، اسطوره های ایران باستان، باورهای کودکی ها و نمادهای دوران بلوغ ما از گذشته ها،مجله مطالعات ایرانی.

11-مهوش واحددوست، 1381، رویکردهای فلسفی، عرفانی و روان شناختی سلامان و ابسال جامی،مجله ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.

12- 1379، بنیاده اندیشه های مهاتماگاندی و ادب عرفان اسلامی ایران،نامه پارسی.

13- 1379، پیوند فرهنگی ایران وهند از دوره باستان تا دوره صفویه،نامه پارسی.

14-مهوش واحددوست فاطمه ربیعی، بهار 1387 - شماره 1، مکانیسم جابه جایی در داستان رستم و سیاوش،فصلنامه پاژ. قطب فردوسی شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، 126-132.

15- سال هفدهم و هیجدم شماره شماره 68 و 69 سال87 -1386، حرکت و جنبش در غزلهای مولوی،فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا.

16- 0، نگاهی به روند طنز در پیشینه ادبیات فارسی،فصلنامه فرهنگ و زبان و ادب فارسی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)

1- 1388, A Comparison of the Study of Some Characters of Shahnameh and Iliad,همايش بين المللي بزرگداشت فردوسي.

2- 2011, Iranian and Indian Ancient Mutual Culture,Government of Maharashtra Ismail Yusuf College of Arts, Science& Commerce.

3- 1386، بررسي وضعيت مشكلات و راهكارهاي كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور،خلاصه مقالات دومين گردهمائي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي.

4- 1390، بررسي تطبيقي سفر در شاهنامه و ديگر اساطير و حماسه هاي جهان،ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بابلسر،ايران.

5- 1389، بررسي خان و هفت خان در شاهنامه و اساطير ملل مختلف،پنجمين گردهمايي سراسري انجمن ترويج زبان و ادب فارسي.

6- 1390، بررسي فمينيستي در اشعار سيمين بهبهاني،ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي، بابلسر،ايران.

7- 1387، بررسي مفهوم كولي" در دفتر "دشت ارژن"سيمين بهبهاني"،نخستين گردهمايي سراسري انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران.

8- 1390، بررسي و تحليل خواب ضحاك در شاهنامه فردوسي،ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بابلسر،ايران.

9- 1377، پاره اي بن ماله هاي جامعه شناختي در شعرهاي سلمان ساوجي،كنگره جهاني سلمان ساوجي.

10- 1385، تشخيص در غزليات شمس(ديوان كبير)،همايش بزرگداشت مولانا جلال الدين محمد بلخي(مولوي).

11- 1390، تطبيق شخصيت سياوش و بلوروفن در شاهنامه و ايلياد،ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بابلسر،ايران.

12- 1386، تفسير روانشناختي غزل هاي امير حسن دهلوي از بعد كمال جوبي،همايش بين الملي بزرگداشت اميرحسن علائ سجزي دهلوي.

13- 1390، جلوه هاي فرهنگ اساطيري سيستان و بلوچستان در شاهنامه فردوسي،كنگر? بين الملي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي در هزار? دوم شاهنامه، زاهدان،ايران.

14- 1390، جلوه هايي از مهرورزي در شاهنامه،ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بابلسر،ايران.

15- 1389، حاجب در تاريخ بيهقي،پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي.

16- 1389، شخصيت بوسهل در تاريخ بيهقي،پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي.

17- 1379، شگردهاي زباني در دوبيتي هاي باباطاهر،همايش بزرگداشت باباطاهر.

18- 1379، علي (ع) نياز هميشه زمان،مجموع مقالات شناخت شخصيت ومبارزات امام علي(ع).

19- 1389، قضا و داوري در عصر غزنويان بر مبناي تاريخ بيهقي،پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي.

20- 1387، كاركردنقاب" در غزل هاي حافظ"،گردهمايي مكتب شيراز.

21- 1390، كمال مطلوب سعدي در گلستان،ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بابلسر،ايران.

22- 1381، مشكلات گسترش زبان فارسي در شبه قاره هند،سومين ره آورد.

23- 1389، نامه نگاري در تاريخ بيهقي،پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي.

24- 1389، نگرشي تطبيقي به اسطوره هاي آفرينش،پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي.

25- 1390، نماد ونمود حيوانات درشاهنامه ومهابهاراد،بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي درهزاره دوم شاهنامه، زاهدان،ايران.

26- 1390، نمود زن و ازدواج در تاريخ بيهقي،ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بابلسر،ايران.

27- 1391، نمود فرهنگ در تاريخ بيهقي،هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، تهران،ايران.

28- 1385، نمود مفاهيم عرفاني به ويژه عشق در اشعار ميهائيل امينسكو و حافظ،نخستين گردهمايي علمي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي.

29- 1390، نهاد سياست در سياست نامه،ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بابلسر،ايران.
کتاب های چاپ شده (8)

1-.

2-مهوش واحددوست، انتشارات زوار. چاپ دوم 1399، تاریخ بیهقی از منظر فرهنگ شناسی،تألیف.

3-مهوش واحددوست، چاپ اول 1396 انتشارات سروش، ادبیات ایران در دورۀ قاجار ،تألیف.

4-.

5-مهوش واحددوست، چاپ سوم 1399 انتشارات سزوش، رویکرد های اساطیری به اسطوره شناسی ،تألیف.

6-.

7-مهوش واحددوست، 1368، شیوه های نگارش فارسی،تألیف.

8- چاپ سوم 1399 انتشارات سزوش، نهادینه های اساطیری در شاهنامه فردوسی،تألیف.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (6)

1-مهوش واحددوست، 1398، 5) تقدیر نامه از آقای دکنر بهادر باقری رئیس مرکز همکاری های علمی بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.1398 به دلیل تلاش در گسترش زبان فارسی در فراسوی مرزهای ایران،ایران .

2-مهوش واحددوست، 1398، 5) تقدیر نامه از آقای دکنر بهادر باقری رئیس مرکز همکاری های علمی بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.1398 به دلیل تلاش در گسترش زبان فارسی در فراسوی مرزهای ایران،ایران .

3-مهوش واحددوست، 1394، 4) تقدیر نامه از آقای طالبی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور گرجستان سال 1394،کشور گرجستان.

4-مهوش واحددوست، 1384، 3) تقدیرنامه از پرفسور ویشان رئیس بخش اشرق شناسی دانشگاه بخارست رومانی سال 1384،کشور رومانی.

5-مهوش واحددوست، 1382، 1) تقدیر نامه از آقای جمشید انصاری استاندار آذربایجان غربی به عنوان پژوهشگر نمونه استان آذربایجان غربی سال 1382 ،ایران .

6-مهوش واحددوست، 1382، 1)1) تقدیر نامه از آقای جمشید انصاری استاندار آذربایجان غربی سال 1382 ،ایران .
پایان نامه ها (2)

1-ناصر عمري، 1391، سيماي زن در آثار هوشنگ مرادي كرماني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-ابراهيم ملا علي اكبري، 1390، ريخت شناسي داستانهاي كليله ودمنه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (1)

1- حدود سی و اندی سال تدریس دروس مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دوره های دکتری با گرایش های حماسی و عرفانی.
جوایز و افتخارات (2)

1-مهوش واحددوست، 191393 و 1394، تدریس زبان و ادبیات فارسی در کرسی های ایران شناسی دانشگاه های گرجستان به مدت دو سال،کشور گرجستان.

2-مهوش واحددوست، 1382 و 1383، 1- تدریس زبان و ادبیات فارسی در کرسی ایران شناسی دانشگاه بخارست کشور رومانی به مدت دو سال،کشور رومانی.