• نام و نام خانوادگی
  • مهوش واحددوست
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)
کتاب های چاپ شده (2)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهوش واحددوست
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (16)

1-مهوش واحددوست، 1389. سال دوم شماره پنجم ، ویژگی های بنیادین غزل های میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی،دانشگاه سیستان و بلوچستان. فصلنامه مطالعات شبه قاره ، صص: 126-146.

2-مهوش واحددوست، پاییز و زمستان 1389 - شماره 15 ، همنهادی در اشعار حافظ و میهائیل امینسکو،فصلنامه ادبیات غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، صص: 145-171.

3-مهوش واحددوست. فرشته شیخ الاسلامی، بهار و تابستان 1392 - شماره 17 ، نمودهای تفکر زنانه در شعر فروغ فرخزاد،مجله: مطالعات و تحقیقات ادبی، صص: 133-153.

4-مهوش واحددوست. فاطمه ربیعی، » پاییز 1386 - شماره 12 علمی-ترویجی (19. ، عواطف حیوانی در شاهنامه،مجله مطالعات ایران . دانشگاه شهید باهنر کرمان.

5-مهوش واحددوست، تابستان 1392 - شماره 54 علمی-پژوهشی/ISC (24 49 . ، بازنمایی عناصر اساطیری حماسی همبستگی ملی در شعر دفاع مقدس،تهران فصلنامه مطالعات ملی.

6-مهوش واحددوست، 1392 ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن - 2 52 ، ﺑﺮﺧﯽ از وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺛﺎر غیر عرفانی (9 -6 ،ایران. کاشان . مجله مطالعات عرفانی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه کاشان.

7-مهوش واحددوست. علی دلایی میلان، مجله: زبان و ادبیات فارسی » پاییز و زمستان 1390 - ، بررسی خان ها در شاهنامه و حماسه ها و اطوره های دیگر،ایران .تهران مجله زبان و ابیات فارسی دانشگاه خوارزمی .

8-مهوش واحددوست، 1394، ساختارشناسی خان های رستم و تاریئل،ایران-مشهد، مجله جستارهای ادبی، سال 1394.

9- 1384، مثنوی از آثار پر شکوه خاورمیانه است،ماهنامه تخصصی کتاب ادبیات وفلسفه.

10- 1382، اسطوره های ایران باستان، باورهای کودکی ها و نمادهای دوران بلوغ ما از گذشته ها،مجله مطالعات ایرانی.

11-مهوش واحددوست، 1381، رویکردهای فلسفی، عرفانی و روان شناختی سلامان و ابسال جامی،مجله ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.

12- 1379، بنیاده اندیشه های مهاتماگاندی و ادب عرفان اسلامی ایران،نامه پارسی.

13- 1379، پیوند فرهنگی ایران وهند از دوره باستان تا دوره صفویه،نامه پارسی.

14-مهوش واحددوست فاطمه ربیعی، بهار 1387 - شماره 1، مکانیسم جابه جایی در داستان رستم و سیاوش،فصلنامه پاژ. قطب فردوسی شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، 126-132.

15- سال هفدهم و هیجدم شماره شماره 68 و 69 سال87 -1386، حرکت و جنبش در غزلهای مولوی،فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا.

16- 0، نگاهی به روند طنز در پیشینه ادبیات فارسی،فصلنامه فرهنگ و زبان و ادب فارسی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)

1- 1388, A Comparison of the Study of Some Characters of Shahnameh and Iliad,همايش بين المللي بزرگداشت فردوسي.

2- 2011, Iranian and Indian Ancient Mutual Culture,Government of Maharashtra Ismail Yusuf College of Arts, Science& Commerce.

3- 1386، بررسي وضعيت مشكلات و راهكارهاي كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور،خلاصه مقالات دومين گردهمائي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي.

4- 1390، بررسي تطبيقي سفر در شاهنامه و ديگر اساطير و حماسه هاي جهان،ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بابلسر،ايران.

5- 1389، بررسي خان و هفت خان در شاهنامه و اساطير ملل مختلف،پنجمين گردهمايي سراسري انجمن ترويج زبان و ادب فارسي.

6- 1390، بررسي فمينيستي در اشعار سيمين بهبهاني،ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي، بابلسر،ايران.

7- 1387، بررسي مفهوم كولي" در دفتر "دشت ارژن"سيمين بهبهاني"،نخستين گردهمايي سراسري انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران.

8- 1390، بررسي و تحليل خواب ضحاك در شاهنامه فردوسي،ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بابلسر،ايران.

9- 1377، پاره اي بن ماله هاي جامعه شناختي در شعرهاي سلمان ساوجي،كنگره جهاني سلمان ساوجي.

10- 1385، تشخيص در غزليات شمس(ديوان كبير)،همايش بزرگداشت مولانا جلال الدين محمد بلخي(مولوي).

11- 1390، تطبيق شخصيت سياوش و بلوروفن در شاهنامه و ايلياد،ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بابلسر،ايران.

12- 1386، تفسير روانشناختي غزل هاي امير حسن دهلوي از بعد كمال جوبي،همايش بين الملي بزرگداشت اميرحسن علائ سجزي دهلوي.

13- 1390، جلوه هاي فرهنگ اساطيري سيستان و بلوچستان در شاهنامه فردوسي،كنگر? بين الملي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي در هزار? دوم شاهنامه، زاهدان،ايران.

14- 1390، جلوه هايي از مهرورزي در شاهنامه،ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بابلسر،ايران.

15- 1389، حاجب در تاريخ بيهقي،پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي.

16- 1389، شخصيت بوسهل در تاريخ بيهقي،پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي.

17- 1379، شگردهاي زباني در دوبيتي هاي باباطاهر،همايش بزرگداشت باباطاهر.

18- 1379، علي (ع) نياز هميشه زمان،مجموع مقالات شناخت شخصيت ومبارزات امام علي(ع).

19- 1389، قضا و داوري در عصر غزنويان بر مبناي تاريخ بيهقي،پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي.

20- 1387، كاركردنقاب" در غزل هاي حافظ"،گردهمايي مكتب شيراز.

21- 1390، كمال مطلوب سعدي در گلستان،ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بابلسر،ايران.

22- 1381، مشكلات گسترش زبان فارسي در شبه قاره هند،سومين ره آورد.

23- 1389، نامه نگاري در تاريخ بيهقي،پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي.

24- 1389، نگرشي تطبيقي به اسطوره هاي آفرينش،پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي.

25- 1390، نماد ونمود حيوانات درشاهنامه ومهابهاراد،بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي درهزاره دوم شاهنامه، زاهدان،ايران.

26- 1390، نمود زن و ازدواج در تاريخ بيهقي،ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بابلسر،ايران.

27- 1391، نمود فرهنگ در تاريخ بيهقي،هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، تهران،ايران.

28- 1385، نمود مفاهيم عرفاني به ويژه عشق در اشعار ميهائيل امينسكو و حافظ،نخستين گردهمايي علمي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي.

29- 1390، نهاد سياست در سياست نامه،ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بابلسر،ايران.
کتاب های چاپ شده (2)

1- 1388، از سرگذشت نویسی به داستان نویسی.

2- 1387، نمادینه های اساطیری در شاهنامه فردوسی.
پایان نامه ها (2)

1-ناصر عمري، 1391، سيماي زن در آثار هوشنگ مرادي كرماني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-ابراهيم ملا علي اكبري، 1390، ريخت شناسي داستانهاي كليله ودمنه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.