• نام و نام خانوادگی
  • عبدالناصر نظریانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
  • a.nazariani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
پایان نامه ها (25)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عبدالناصر نظریانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- "A Study of Evil and Demonic Forces in Shahnameh", International Journal of Social Sciences and Education, 2015.

2- "نمادپردازی سیاسی- اجتماعی در اشعار نصرت رحمانی با تکیه بر سه دفتر شعری میعاد در لجن"، " ترمه"، "حریق باد""", مجله دانشکده علوم انسانی, 1388.

3- "نگاهی به تحولات سیاسی -اجتماعی قرن های چهارم و پنجم و تاثیر ان بر گفتار و رفتار ابوسعید ابواخیر", پژوهش زبان و ادب فارسی, 1386.
پایان نامه ها (25)

1-زهرا راجي, "كرامت انساني در شعر شعراي اصفهان دهه 60", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

2-مهدي مهدي زاده, "شرح و تحليل مثنوي شهريارنامه عثمان مختاري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

3-سيروان بهرامي, "نوستالژي در شعر شهريار، فروغ فرخزاد و اخوان ثالث", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

4-علي اكبر صادقي, "بررسي و مقايسه آيين زندگي در قابوس نامه و بوستان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

5-فرزانه مختاري, "بازگشت به خويشتن در شعزنان معاصر با تكيه بر آثار پروين اعتصامي، فروغ فرخزاد، سيمين بهبهاني، طاهره صفار زاده و فاطمه راكعي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

6-سپيده پركسب كار, "شكل گيري و سي تحول شخصيت درويش در ادب فارسي با تكيه بر آثار سنايي، عطار، سعدي، مولوي و حافظ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

7-فريد برجخاني, "بررسي آثار بهرام صادقي از منظر نظريه گفتگويي ميخائيل باختين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

8-عطاء الله رحماني, "باز نمايي شهر تهران در رمان هاي تهران مخوف، تهران شهر بي آسمان و نگران نباش", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

9-علي عليزاده اصل, "بررسي و مقايسه شخصيت كودك و نوجوان در آثار داستاني هوشنگ مرادي كرماني و محمدرضا بايرامي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

10-فرزانه مختاري, "بازگشت به خويشتن در شعر پنج شاعر زن معاصر ايران( پروين اعتصامي و...)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

11-عطاء الله رحماني, "بازنمايي شهر تهران در رمان هاي تهران مخوف، تهران شهر بي آسمان و نگران نباش", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

12-علي عليزاده اصل, "بررسي شخصيت كودك و نوجوان در آثار داستاني ناظرزاده و مرادي كرماني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

13-سميه نوري, "نقد و بررسي رمان هاي علي محمد افغاني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

14-نعيمه قدرتي, "بررسي شعر فريدون مشيري با تكيه بر موسيقي و جلوه هاي زيباشناختي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

15-فهيمه شيرگير, "آيين سخن در آثار ناصرخسرو، نظامي و سعدي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

16-بيژن نظري منش, "مقايسه شخصيت هاي خسرو و شيرين نظامي با خسرو شيرين هاي بعد از او", پایان نامه دكترا, 1393, استاد راهنما.

17-آيدا مجيدآبادي, "بررسي مضامين مرگ و زندگي در شعر فروغ فرخزاد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

18-فريبا خلخال, "بهشت و دوزخ در آثار مولوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

19-سهيلا پورشقاقي, "مقايسه حكايت هاي كليله و دمنه و مرزبان نامه براساس الگوي پراپ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

20-سيده هاجر هاشم پور, "بررسي و مقايسه مفهوم عدل از ديدگاه ناصر خسرو و سعدي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

21-رعنا نوحي, "بازنويسي و تطبيق مثنوي خرم و زيبا با خسرو و شيرين نظامي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

22-محمد رحيمي, "بررسي و مقايسه مفهوم هنر در ادب حماسي، عرفاني و تعليمي با تكيه بر آثار فردوسي، مولوي و سعدي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

23-سميه مجيدزاده, "مقايسه نامه هاي ايراني و انيراني در شاهنامه فردوسي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

24-فريد محرابي, "خود زيست نامه نگاري در نثر فارسي از 1300 تا امروز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

25-سپيده پركسب كار, "شكل گيري و سير تحول شخصيت درويش در ادب فارسي با تكيه بر آثار سنايي، عطار، سعدي، مولوي و حافظ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.