• نام و نام خانوادگی
  • عبدالناصر نظریانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
  • a.nazariani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
پایان نامه ها (25)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عبدالناصر نظریانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- 2015, A Study of Evil and Demonic Forces in Shahnameh,International Journal of Social Sciences and Education.

2- 1388، نمادپردازی سیاسی- اجتماعی در اشعار نصرت رحمانی با تکیه بر سه دفتر شعری میعاد در لجن"، " ترمه"، "حریق باد""،مجله دانشکده علوم انسانی.

3- 1386، نگاهی به تحولات سیاسی -اجتماعی قرن های چهارم و پنجم و تاثیر ان بر گفتار و رفتار ابوسعید ابواخیر،پژوهش زبان و ادب فارسی.
پایان نامه ها (25)

1-زهرا راجي، 1391، كرامت انساني در شعر شعراي اصفهان دهه 60، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مهدي مهدي زاده، 1390، شرح و تحليل مثنوي شهريارنامه عثمان مختاري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سيروان بهرامي، 1390، نوستالژي در شعر شهريار، فروغ فرخزاد و اخوان ثالث، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-علي اكبر صادقي، 1390، بررسي و مقايسه آيين زندگي در قابوس نامه و بوستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-فرزانه مختاري، 1391، بازگشت به خويشتن در شعزنان معاصر با تكيه بر آثار پروين اعتصامي، فروغ فرخزاد، سيمين بهبهاني، طاهره صفار زاده و فاطمه راكعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سپيده پركسب كار، 1391، شكل گيري و سي تحول شخصيت درويش در ادب فارسي با تكيه بر آثار سنايي، عطار، سعدي، مولوي و حافظ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-فريد برجخاني، 1391، بررسي آثار بهرام صادقي از منظر نظريه گفتگويي ميخائيل باختين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-عطاء الله رحماني، 1391، باز نمايي شهر تهران در رمان هاي تهران مخوف، تهران شهر بي آسمان و نگران نباش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-علي عليزاده اصل، 1391، بررسي و مقايسه شخصيت كودك و نوجوان در آثار داستاني هوشنگ مرادي كرماني و محمدرضا بايرامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-فرزانه مختاري، 1391، بازگشت به خويشتن در شعر پنج شاعر زن معاصر ايران( پروين اعتصامي و...)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-عطاء الله رحماني، 1391، بازنمايي شهر تهران در رمان هاي تهران مخوف، تهران شهر بي آسمان و نگران نباش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-علي عليزاده اصل، 1391، بررسي شخصيت كودك و نوجوان در آثار داستاني ناظرزاده و مرادي كرماني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-سميه نوري، 1389، نقد و بررسي رمان هاي علي محمد افغاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-نعيمه قدرتي، 1390، بررسي شعر فريدون مشيري با تكيه بر موسيقي و جلوه هاي زيباشناختي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-فهيمه شيرگير، 1390، آيين سخن در آثار ناصرخسرو، نظامي و سعدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-بيژن نظري منش، 1393، مقايسه شخصيت هاي خسرو و شيرين نظامي با خسرو شيرين هاي بعد از او، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

17-آيدا مجيدآبادي، 1393، بررسي مضامين مرگ و زندگي در شعر فروغ فرخزاد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-فريبا خلخال، 1393، بهشت و دوزخ در آثار مولوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-سهيلا پورشقاقي، 1393، مقايسه حكايت هاي كليله و دمنه و مرزبان نامه براساس الگوي پراپ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-سيده هاجر هاشم پور، 1392، بررسي و مقايسه مفهوم عدل از ديدگاه ناصر خسرو و سعدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-رعنا نوحي، 1392، بازنويسي و تطبيق مثنوي خرم و زيبا با خسرو و شيرين نظامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-محمد رحيمي، 1392، بررسي و مقايسه مفهوم هنر در ادب حماسي، عرفاني و تعليمي با تكيه بر آثار فردوسي، مولوي و سعدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-سميه مجيدزاده، 1392، مقايسه نامه هاي ايراني و انيراني در شاهنامه فردوسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-فريد محرابي، 1392، خود زيست نامه نگاري در نثر فارسي از 1300 تا امروز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-سپيده پركسب كار، 1391، شكل گيري و سير تحول شخصيت درويش در ادب فارسي با تكيه بر آثار سنايي، عطار، سعدي، مولوي و حافظ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.