• نام و نام خانوادگی
  • فرزانه میکائیلی منیع
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه روانشناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (44)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرزانه میکائیلی منیع
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه روانشناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (44)

1- 2012, The Effect of Cognitive Hope Enhancing Training on Reduction of Academic Procrastination in Students,international journal of psychology.

2- 1394، بررسی رابطه افسردگی مادران با مشکلات خواب کودکان پیش دبستانی 3 تا 6 سال،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

3- 1394، حلیل روابط بین امید، خودکارآمدی، انگیزش و تنشگرها با سازگاری تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه،اندیشه های نوین تربیتی.

4- 1394، اثربخشی آموزش مدیریت شناختی رفتاری استرس بر بهزیستی روان شناختی و رضایت از مدرسه دختر ان نوجوان،ماهنامه ارمغان دانش - مجله دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، 20،100.

5- 1394، بررسی اثربخشی آموزش مدیریت شناختی رفتاری استرس بر بهزیستی روانشناختی و رضایت از مدرسه دانش آموزان شهر ارومیه،ارمغان دانش.

6- 1394, The effect of life skills training on psychological wellbeing and satisfaction among female adolescents,Journal of Research and Healthمجله پژوهش و سلامت.

7- 1394، اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر پردازش شناختی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی،مجله ی روان شناسی مدرسه.

8- 1394، بررسی روابط ساختاری ادراک از جو مدرسه و اهداف پیشرفت با خودکارآمدی تحصیلی،مجله ی روان شناسی مدرسه.

9- 1394، مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ناگویی هیجانی در افراد مبتلا به فشار خون اساسی و افراد غیر مبتلا،روانشناسی معاصر.

10- 1393، اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان توام با درمان متادون بر بهبود کیفیت زندگی مردان با سوءمصرف مواد،مجله پزشکی ارومیه.

11- 1393، بررسی پیش بینی کننده های شناختی اجتماعی رضایت از زندگی در دانشجویان،مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران.

12- 1393، اثربخشی افشای هیجانی نوشتاری برکاهش علائم افسردگی و افزایش امید در بین نوجوانان مواجه شده با آسیب،فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی.

13- 1393، بررسی رابطه آخرت نگری، هدفمندی در زندگی، امید و انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی،پژوهش های نوین روانشناختی.

14- 1393، پی شبین یکنند ههای شناختی اجتماعی رضایت از مدرسه در دان شآموزان دبیرستانی :آزمون یک مدل علیّ،فصلنامه نوآور یهای آموزشی.

15- 1393، رابطه بین امید ،خوش بینی و معنای تحصیل با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی،مجله ی روان شناسی مدرسه.

16- 1393، مقایسه اثر برنامه حرکتی اسپارک و تکنیک های بسکتبال بر بهبود مهارت های حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر،مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

17- 1393، نقش سیستم های مغزی-رفتاری و حساسیت پردازش حسی در ناگویی خلقی،فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی.

18- 1392، مقایسه سبکهای تفّکر و خلاقیّت هیجانی در بین دانش‌آموزان تیزهوش و عادی،روانشناسی افراد استثنایی.

19- 1392، بررسی اثربخشی برنامه ی اصلاح الگوهای تعامل والد-کودک بر بهبود نشانگان کودکان مبتلا به بیش فعالی- نقص توجه،نشریه پژوهنده.

20- 1392، تأثیر برنامه حرکتی اسپارک بر بهبود مهارت های حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی آموز ش پذیر،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.

21- 1392، آزمون مدل شناختی اجتماعی رضایت از تحصیل در دانشجویان دوره کارشناسی،مجله روانشناسی.

22- 1392، بررسی اثربخشی روش آموزش معکوس کردن عادت بر کاهش نشانگان وسواس موکنی،ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(بهبود).

23- 1392، مقایسه مشکلات تنظیم هیجانی در افراد با رفتارهی پرخطر جنسی و عادی،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

24- 1391، اثربخشی نوروفیدبک بر اختلال یادگیری همراه با اختلال نقص توجه/بیش فعالی،ناتوانی های یادگیری.

25- 1391، مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان مبتنی بر حل مساله بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه ارومیه،فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی.

26- 1391، بررسی آگاهی واج شناختی دانش آموزان دوزبانه ک متوان ذهنی در زبان سوادآموزی،پژوهش در حیطه کودکان استثنایی(فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی)، 11،42.

27- 1390، بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مدل کفایت اجتماعی فلنر بر بهبود رشد و مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی،فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی(فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز).

28- 1390، بررسی مقایسه ای اثر بخشی آموزش سه مهارت زندگی بر سلامت عمومی دانشجویان سال اول،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

29- 1389، رابطه بین سخت رویی، رضایت از زندگی و امید با عملکرد تحصیلی دانشجویان،فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دانشگاه تبریز.

30- 1389، بررسی رابطه سازگاری با دانشگاه و هوش هیجانی - اجتماعی در دانشجویان سال اول دانشگاه ارومیه: نقش سخت رویی،فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره.

31- 1389، بررسی رابطه هویت با رضایت از زندگی در نوجوانان و نقش عملکرد خانواده،فصلنامه علمی-پژوهشی خانواده و پژوهش.

32- 1389، بررسی همسانی درونی و تحلیل عوامل تاییدی آزمون کنترل تفکر ولز و دیویس،مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران.

33- 1389، برسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف بین دانشجویان دانشگاه ارومیه،فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دانشگاه تبریز.

34- 1389، رابطه سبک های هویت، تعهد هویت و جنسیت با سازگاری دانشجویان دانشگاه،مطالعات روانشناختی.

35- 1389، مقایسه مسئولیت پذیری، روحیه همکاری، سلامت روانشناختی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و شبانه روزی استان آذربایجانغربی،فصلنامه نوآوری های آموزشی.

36- 1388، روابط ساختاری بین بهزیستی روان شناختی با هوش هیجانی ادراک شده توانایی کنترل تفکر منفی و افسردگی مادران کودکان کم توان ذهنی و مقایسه آن با مادران کودکان عادی،فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنائی.

37- 1388، نقش سبک های مقابله با تنیدگی در رابطه باورهای غیرمنطقی با سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه ارومیه،پژوهش در سلامت روانشناختی.

38- 1387، بررسی و مقایسه بهزیستی روانشناختی مادران دانش اموزان ابتدایی کم توان ذهنی با مادران دارای فرزند ان عادی شهر ارومیه،فصلنامه علمی کودکان استثنایی.

39- 1387، بررسی رابطه هوش هیجانی - اجتماعی وسازگاری اجتماعی دانشجویان دارای حکم انضباطی و مقایسه ان با دانشجویان بدون حکم انضباطی دانشگاه ارومیه،فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه تبریز.

40- 1385، ایا مدل پردازش واج شناختی برای تبیین نارسانا خوانی در دانش اموزان دو زیانه عادی و نارسانا خوان دبستانی مناسب است؟،فصلنامه علمی کودکان استثنایی.

41- 1384، بررسی مدل پردازش واج شناختی خواندن در دانش اموزان پسر عادی و نارسانا خوان دبستانی،فصلنامه علمی کودکان استثنایی.

42- 0، اثر بخشی سه روش آموزشی- اصلاحی مبتنی بر مدل پردازش واج شناختی بر سرعت و صحت خواندن دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی،پژوهش در حیطه کودکان استثایی.

43- 0، بررسی وضعیت بهزیستی روانشناختی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه ارومیه،افق دانش.

44- 0، مقایسه مسئولیت پذیری، روحیه همکاری، سلامت عمومی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزی مدارس شبانه روزی و روزانه استان آذربایجان غربی،فصلنامه نو آوری هایآموزشی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- 1391، اثربخشي آموزش مهارت خودتنظيمي هيجاني بر كاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت-حالت دانش آموزان،چهارمين كنگره روانشناسي ايران، تهران،ايران.

2- 1391، اثربخشي آموزش نوروفيدبك بر نقص توجه در كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بيش فعالي،چهارمين كنگره روانشناسي ايران، تهران،ايران.

3- 1391، بررسي اثر بخشي آموزش يادگيري خودتنظيم بر كاهش اهمالكاري دانشجويان،چهارمين كنگره روانشناسي ايران، تهران،ايران.

4- 1391، بررسي اثر يك دوره تمرين ايروبيك بر كاهش افسردگي زنان چاق،هشتمين كنگره پزشكي ورزشي ايران، اصفهان،ايران.

5- 1393، بررسي رابطو صفات ضخصيتي و رضايت از مذرسه : نقش تيپ هاي شبانه روزي،كنفرانس ملي روانشناسي و علوم رفتاري، تهران،ايران.

6- 1393، بررسي رابطه بازي هاي رايانه اي خشن با ميزان پرخاشگري دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر پاوه،اولين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي فرهنگي، تهران،ايران.

7- 1392، بررسي رابطه بين ادراك از كلاس و اميد با انگيزه تحصيلي دانش آموزان،دومين همايش ملي روانشناسي دانشگاه پيامنور، مهاباد،ايران.

8- 1393، بررسي كاركردهاي اجرايي بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان ديرآموز و عادي،دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، تربت جام،ايران.

9- 1392، رابطه كيفيت خواب با پرخاشگري كودكان پيش دبستاني،دومين همايش ملي روانشناسي، مهاباد،ايران.

10- 1392، رابطه هيجانات تحصيلي منفي با عملكرد تحصيلي دانشآموزان در درس رياضي،دومين همايش ملي روانشناسي، مهاباد،ايران.

11- 1389، شيوع ناتواني هاي ياد گيري در دانش آموزان مقطع ابتدايي استان آذربايجان غربي،سومين كنگره انجمن روان شناسي ايران.

12- 1392، مقايسه سبك¬هاي دلبستگي و استرس ادراك شده در زنان و مردان داراي سوء مصرف مواد مخدر،كنگره بين المللي ارتقاي سلامت زنان، اروميي،ايران.

13- 1392، نقش آموزش پيش دبستاني بر ميزان يادگيري درس رياضي،دومين همايش ملي روانشناسي، مهاباد،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1389، بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دارای حکم انظباطی و بدون حکم انظباطی دانشگاه ارومیه در سال 85-84،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (12)

1-نرگس نوري زاد، 1391، بررسي اثربخشي نوروفيدبك(پسخوراند عصبي) بر كاهش نشانگان نقص توجه /بيش فعالي و نقص توج/بيش فعالي همراه با ناتواني هاي يادگيري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-گونا مولودي، 1391، مقايسه اثربخشي آموزش كاركردهاي اجرايي بر عملكرد خواندن و رياضي دانش آموزان ديرآموز دختر 10-12 سال اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-طاهره كشاورزي، 1390، بررسي پيش بيني كنندگي عوامل شخصي و موقعيتي اضطراب امتحان دانش آموزان متوسطه شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-فريده قلي نژاد، 1390، بررسي رابطه بين خلاقيت هيجاني با سبك هاي تفكر استرنبرگ در بين دانش آموزان تيزهوش و عادي سال اول متوسطه شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

5-فرزانه قديري بهرام آبادي، 1390، بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر بهزيستي روانشناختي و رضايت از مدرسه دانش آموزان پايه سوم راهنمايي اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-صابر عليزاده، 1391، بررسي هيجانات تحصيلي از ديدگاه شناختي اجتماعي در كلاس درس رياضي دانش آموزان اول متوسطه مهاباد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-مجتبي عاشوري، 1390، بررسي مدل شناختي اجتماعي رضايت شغلي دبيران دوره متوسطه شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-حسين سليمي، 1390، بررسي اثربخشي آموزش شناختي ارتقا اميد بر كاهش اهمالكاري و خودناتوان سازي تحصيلي دانش آموزان پسر راهنمايي شبانه روزي بوكان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

9-سكينه سلطاني، 1390، مقايسه اثربخشي درمان فراشناختي و درمان مبتني بر حل مساله بر كاهش اضطراب اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-مجتبي خاني، 1390، بررسي رابطه بين نگرش نسبت به زمان، شادكامي و انگيزه ي پيشرفت با عملكرد تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه ملاير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

11-ميترا تاراج، 1391، مقايسه اثربخشي راهبردهاي يادگيري مغزمحور و راهبردهاي شناختي-فراشناختي بر بهبود عملكرد رياضي دانش آموزتن ناموفق پايه سوم شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-الناز حسن پور، 1391، مقايسه اثربخشي آموزش خودتنظيمي هيجاني و مهارت هاي حافظه بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.