• نام و نام خانوادگی
  • فرزانه میکائیلی منیع
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه روانشناسی
 • ایمیل
  • f.michaelimanee@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (44)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرزانه میکائیلی منیع
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه روانشناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (44)

1- "The Effect of Cognitive Hope Enhancing Training on Reduction of Academic Procrastination in Students", international journal of psychology, 2012.

2- "بررسی رابطه افسردگی مادران با مشکلات خواب کودکان پیش دبستانی 3 تا 6 سال", مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران, 1394.

3- "حلیل روابط بین امید، خودکارآمدی، انگیزش و تنشگرها با سازگاری تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه", اندیشه های نوین تربیتی, 1394.

4- "اثربخشی آموزش مدیریت شناختی رفتاری استرس بر بهزیستی روان شناختی و رضایت از مدرسه دختر ان نوجوان", ماهنامه ارمغان دانش - مجله دانشگاه علوم پزشکی یاسوج, 1394, 20,100.

5- "بررسی اثربخشی آموزش مدیریت شناختی رفتاری استرس بر بهزیستی روانشناختی و رضایت از مدرسه دانش آموزان شهر ارومیه", ارمغان دانش, 1394.

6- "The effect of life skills training on psychological wellbeing and satisfaction among female adolescents", Journal of Research and Healthمجله پژوهش و سلامت, 1394.

7- "اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر پردازش شناختی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی", مجله ی روان شناسی مدرسه, 1394.

8- "بررسی روابط ساختاری ادراک از جو مدرسه و اهداف پیشرفت با خودکارآمدی تحصیلی", مجله ی روان شناسی مدرسه, 1394.

9- "مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ناگویی هیجانی در افراد مبتلا به فشار خون اساسی و افراد غیر مبتلا", روانشناسی معاصر, 1394.

10- "اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان توام با درمان متادون بر بهبود کیفیت زندگی مردان با سوءمصرف مواد", مجله پزشکی ارومیه, 1393.

11- "بررسی پیش بینی کننده های شناختی اجتماعی رضایت از زندگی در دانشجویان", مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 1393.

12- "اثربخشی افشای هیجانی نوشتاری برکاهش علائم افسردگی و افزایش امید در بین نوجوانان مواجه شده با آسیب", فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی, 1393.

13- "بررسی رابطه آخرت نگری، هدفمندی در زندگی، امید و انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی", پژوهش های نوین روانشناختی, 1393.

14- "پی شبین یکنند ههای شناختی اجتماعی رضایت از مدرسه در دان شآموزان دبیرستانی :آزمون یک مدل علیّ", فصلنامه نوآور یهای آموزشی, 1393.

15- "رابطه بین امید ،خوش بینی و معنای تحصیل با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی", مجله ی روان شناسی مدرسه, 1393.

16- "مقایسه اثر برنامه حرکتی اسپارک و تکنیک های بسکتبال بر بهبود مهارت های حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر", مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 1393.

17- "نقش سیستم های مغزی-رفتاری و حساسیت پردازش حسی در ناگویی خلقی", فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی, 1393.

18- "مقایسه سبکهای تفّکر و خلاقیّت هیجانی در بین دانش‌آموزان تیزهوش و عادی", روانشناسی افراد استثنایی, 1392.

19- "بررسی اثربخشی برنامه ی اصلاح الگوهای تعامل والد-کودک بر بهبود نشانگان کودکان مبتلا به بیش فعالی- نقص توجه", نشریه پژوهنده, 1392.

20- "تأثیر برنامه حرکتی اسپارک بر بهبود مهارت های حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی آموز ش پذیر", مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 1392.

21- "آزمون مدل شناختی اجتماعی رضایت از تحصیل در دانشجویان دوره کارشناسی", مجله روانشناسی, 1392.

22- "بررسی اثربخشی روش آموزش معکوس کردن عادت بر کاهش نشانگان وسواس موکنی", ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(بهبود), 1392.

23- "مقایسه مشکلات تنظیم هیجانی در افراد با رفتارهی پرخطر جنسی و عادی", مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران, 1392.

24- "اثربخشی نوروفیدبک بر اختلال یادگیری همراه با اختلال نقص توجه/بیش فعالی", ناتوانی های یادگیری, 1391.

25- "مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان مبتنی بر حل مساله بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه ارومیه", فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی, 1391.

26- "بررسی آگاهی واج شناختی دانش آموزان دوزبانه ک متوان ذهنی در زبان سوادآموزی", پژوهش در حیطه کودکان استثنایی(فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی), 1391, 11,42.

27- "بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مدل کفایت اجتماعی فلنر بر بهبود رشد و مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی", فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی(فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز), 1390.

28- "بررسی مقایسه ای اثر بخشی آموزش سه مهارت زندگی بر سلامت عمومی دانشجویان سال اول", مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران, 1390.

29- "رابطه بین سخت رویی، رضایت از زندگی و امید با عملکرد تحصیلی دانشجویان", فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دانشگاه تبریز, 1389.

30- "بررسی رابطه سازگاری با دانشگاه و هوش هیجانی - اجتماعی در دانشجویان سال اول دانشگاه ارومیه: نقش سخت رویی", فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره, 1389.

31- "بررسی رابطه هویت با رضایت از زندگی در نوجوانان و نقش عملکرد خانواده", فصلنامه علمی-پژوهشی خانواده و پژوهش, 1389.

32- "بررسی همسانی درونی و تحلیل عوامل تاییدی آزمون کنترل تفکر ولز و دیویس", مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 1389.

33- "برسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف بین دانشجویان دانشگاه ارومیه", فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دانشگاه تبریز, 1389.

34- "رابطه سبک های هویت، تعهد هویت و جنسیت با سازگاری دانشجویان دانشگاه", مطالعات روانشناختی, 1389.

35- "مقایسه مسئولیت پذیری، روحیه همکاری، سلامت روانشناختی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و شبانه روزی استان آذربایجانغربی", فصلنامه نوآوری های آموزشی, 1389.

36- "روابط ساختاری بین بهزیستی روان شناختی با هوش هیجانی ادراک شده توانایی کنترل تفکر منفی و افسردگی مادران کودکان کم توان ذهنی و مقایسه آن با مادران کودکان عادی", فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنائی, 1388.

37- "نقش سبک های مقابله با تنیدگی در رابطه باورهای غیرمنطقی با سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه ارومیه", پژوهش در سلامت روانشناختی, 1388.

38- "بررسی و مقایسه بهزیستی روانشناختی مادران دانش اموزان ابتدایی کم توان ذهنی با مادران دارای فرزند ان عادی شهر ارومیه", فصلنامه علمی کودکان استثنایی, 1387.

39- "بررسی رابطه هوش هیجانی - اجتماعی وسازگاری اجتماعی دانشجویان دارای حکم انضباطی و مقایسه ان با دانشجویان بدون حکم انضباطی دانشگاه ارومیه", فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه تبریز, 1387.

40- "ایا مدل پردازش واج شناختی برای تبیین نارسانا خوانی در دانش اموزان دو زیانه عادی و نارسانا خوان دبستانی مناسب است؟", فصلنامه علمی کودکان استثنایی, 1385.

41- "بررسی مدل پردازش واج شناختی خواندن در دانش اموزان پسر عادی و نارسانا خوان دبستانی", فصلنامه علمی کودکان استثنایی, 1384.

42- "اثر بخشی سه روش آموزشی- اصلاحی مبتنی بر مدل پردازش واج شناختی بر سرعت و صحت خواندن دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی", پژوهش در حیطه کودکان استثایی, 0.

43- "بررسی وضعیت بهزیستی روانشناختی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه ارومیه", افق دانش, 0.

44- "مقایسه مسئولیت پذیری، روحیه همکاری، سلامت عمومی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزی مدارس شبانه روزی و روزانه استان آذربایجان غربی", فصلنامه نو آوری هایآموزشی, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- "اثربخشي آموزش مهارت خودتنظيمي هيجاني بر كاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت-حالت دانش آموزان", چهارمين كنگره روانشناسي ايران, 1391, تهران,ايران.

2- "اثربخشي آموزش نوروفيدبك بر نقص توجه در كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بيش فعالي", چهارمين كنگره روانشناسي ايران, 1391, تهران,ايران.

3- "بررسي اثر بخشي آموزش يادگيري خودتنظيم بر كاهش اهمالكاري دانشجويان", چهارمين كنگره روانشناسي ايران, 1391, تهران,ايران.

4- "بررسي اثر يك دوره تمرين ايروبيك بر كاهش افسردگي زنان چاق", هشتمين كنگره پزشكي ورزشي ايران, 1391, اصفهان,ايران.

5- "بررسي رابطو صفات ضخصيتي و رضايت از مذرسه : نقش تيپ هاي شبانه روزي", كنفرانس ملي روانشناسي و علوم رفتاري, 1393, تهران,ايران.

6- "بررسي رابطه بازي هاي رايانه اي خشن با ميزان پرخاشگري دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر پاوه", اولين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي فرهنگي, 1393, تهران,ايران.

7- "بررسي رابطه بين ادراك از كلاس و اميد با انگيزه تحصيلي دانش آموزان", دومين همايش ملي روانشناسي دانشگاه پيامنور, 1392, مهاباد,ايران.

8- "بررسي كاركردهاي اجرايي بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان ديرآموز و عادي", دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني, 1393, تربت جام,ايران.

9- "رابطه كيفيت خواب با پرخاشگري كودكان پيش دبستاني", دومين همايش ملي روانشناسي, 1392, مهاباد,ايران.

10- "رابطه هيجانات تحصيلي منفي با عملكرد تحصيلي دانشآموزان در درس رياضي", دومين همايش ملي روانشناسي, 1392, مهاباد,ايران.

11- "شيوع ناتواني هاي ياد گيري در دانش آموزان مقطع ابتدايي استان آذربايجان غربي", سومين كنگره انجمن روان شناسي ايران, 1389.

12- "مقايسه سبك¬هاي دلبستگي و استرس ادراك شده در زنان و مردان داراي سوء مصرف مواد مخدر", كنگره بين المللي ارتقاي سلامت زنان, 1392, اروميي,ايران.

13- "نقش آموزش پيش دبستاني بر ميزان يادگيري درس رياضي", دومين همايش ملي روانشناسي, 1392, مهاباد,ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- " بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دارای حکم انظباطی و بدون حکم انظباطی دانشگاه ارومیه در سال 85-84", دانشگاه ارومیه, 1389, کاربردی.
پایان نامه ها (12)

1-نرگس نوري زاد, "بررسي اثربخشي نوروفيدبك(پسخوراند عصبي) بر كاهش نشانگان نقص توجه /بيش فعالي و نقص توج/بيش فعالي همراه با ناتواني هاي يادگيري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

2-گونا مولودي, "مقايسه اثربخشي آموزش كاركردهاي اجرايي بر عملكرد خواندن و رياضي دانش آموزان ديرآموز دختر 10-12 سال اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

3-طاهره كشاورزي, "بررسي پيش بيني كنندگي عوامل شخصي و موقعيتي اضطراب امتحان دانش آموزان متوسطه شهر اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

4-فريده قلي نژاد, "بررسي رابطه بين خلاقيت هيجاني با سبك هاي تفكر استرنبرگ در بين دانش آموزان تيزهوش و عادي سال اول متوسطه شهر اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

5-فرزانه قديري بهرام آبادي, "بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر بهزيستي روانشناختي و رضايت از مدرسه دانش آموزان پايه سوم راهنمايي اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

6-صابر عليزاده, "بررسي هيجانات تحصيلي از ديدگاه شناختي اجتماعي در كلاس درس رياضي دانش آموزان اول متوسطه مهاباد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

7-مجتبي عاشوري, "بررسي مدل شناختي اجتماعي رضايت شغلي دبيران دوره متوسطه شهر اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

8-حسين سليمي, "بررسي اثربخشي آموزش شناختي ارتقا اميد بر كاهش اهمالكاري و خودناتوان سازي تحصيلي دانش آموزان پسر راهنمايي شبانه روزي بوكان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

9-سكينه سلطاني, "مقايسه اثربخشي درمان فراشناختي و درمان مبتني بر حل مساله بر كاهش اضطراب اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

10-مجتبي خاني, "بررسي رابطه بين نگرش نسبت به زمان، شادكامي و انگيزه ي پيشرفت با عملكرد تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه ملاير", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

11-ميترا تاراج, "مقايسه اثربخشي راهبردهاي يادگيري مغزمحور و راهبردهاي شناختي-فراشناختي بر بهبود عملكرد رياضي دانش آموزتن ناموفق پايه سوم شهر اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

12-الناز حسن پور, "مقايسه اثربخشي آموزش خودتنظيمي هيجاني و مهارت هاي حافظه بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.