• نام و نام خانوادگی
  • سید جواد میرمهدی پور کوه کمر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه معارف اسلامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید جواد میرمهدی پور کوه کمر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه معارف اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1- 1392، بررسی فتوای حرمت استفاده از سلاح هسته ایی در فقه و حقوق بین الملل،فصلنامه فقه جعفری و حقوق نوین، 3،3.