• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا مهدی پور حدیقه
 • مدرک تحصیلی
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

Alireza Mahdipour was born in Tabriz, Iran in 1962. He got his BA and MA in English Literature from Tabriz and Tehran Universities, respectively, and is now a lecturer at Urmia University, Urmia, and a Ph.D. student in Isfahan University. He writes stories and translates classical English poetry. His translation of Chaucer's Canterbury Tales into Persian verse form is published in Iran, plus several of Shakespeare&rsquos plays. Also, he has published Reading between the Paragraphs, a book on teaching how to read short stories VDM Verlag, 2009, and a collection of short stories: Waking Nightmares by AuthorHouse, 2009. 

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا مهدی پور حدیقه
 • مدرک تحصیلی
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه زبانهای خارجی
 
        بیوگرافی کوتاه

Alireza Mahdipour was born in Tabriz, Iran in 1962. He got his BA and MA in English Literature from Tabriz and Tehran Universities, respectively, and is now a lecturer at Urmia University, Urmia, and a Ph.D. student in Isfahan University. He writes stories and translates classical English poetry. His translation of Chaucer's Canterbury Tales into Persian verse form is published in Iran, plus several of Shakespeare&rsquos plays. Also, he has published Reading between the Paragraphs, a book on teaching how to read short stories VDM Verlag, 2009, and a collection of short stories: Waking Nightmares by AuthorHouse, 2009. 

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- 1391، بازتاب معرفت شناسی مدرن و پسامدرن در داستان کوتاه: شرح تمثیلی از دو داستان کوتاه،پژوهش ادبیات معاصر جهان.

2- 1390، بررسی حکایت ناتمام آشپزباشی، اثر جفری چاسر از منظر رئالیسم،پژوهش ادبیات معاصر جهان.

3- 1386, The Existential Idea of Self in Shakespeare s Hamlet: A Justification for the Renaissance convention of play-within-the-play,پژوهش زبانهای خارجی نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- 2009, Foregrounding of Point of View in Narrative Literature: A Postmodern Trend,Fourth International IDEA Conference.

2- 1386، معرفت شناسي سنتي و مدرن : شرحي تمثيلي از دو داستان كوتاه ويكفيلد و لوئيزا لطفا به خانه برگرد،همايش بين الملي داستان كوتاه دانشكده زبان خارجي دانشگاه تهران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-علیرضا مهدی پور حدیقه, 2009, Waking Nightmares: Stories from Iran, ناشر معتبر خارجی,تالیف.