• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا مهدی پور حدیقه
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا مهدی پور حدیقه
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه زبانهای خارجی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- 1391، بازتاب معرفت شناسی مدرن و پسامدرن در داستان کوتاه: شرح تمثیلی از دو داستان کوتاه،پژوهش ادبیات معاصر جهان.

2- 1390، بررسی حکایت ناتمام آشپزباشی، اثر جفری چاسر از منظر رئالیسم،پژوهش ادبیات معاصر جهان.

3- 1386, The Existential Idea of Self in Shakespeare s Hamlet: A Justification for the Renaissance convention of play-within-the-play,پژوهش زبانهای خارجی نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- 2009, Foregrounding of Point of View in Narrative Literature: A Postmodern Trend,Fourth International IDEA Conference.

2- 1386، معرفت شناسي سنتي و مدرن : شرحي تمثيلي از دو داستان كوتاه ويكفيلد و لوئيزا لطفا به خانه برگرد،همايش بين الملي داستان كوتاه دانشكده زبان خارجي دانشگاه تهران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-علیرضا مهدی پور حدیقه, 2009, Waking Nightmares: Stories from Iran, ناشر معتبر خارجی,تالیف.