• نام و نام خانوادگی
  • سمیه صدری کیا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی معماری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرمت بناهای تاریخی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سمیه صدری کیا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی معماری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرمت بناهای تاریخی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1397، معماری،دانشگاه تربیت مدرس.

2-کارشناسی ارشد، 1387، معماری،دانشگاه هنر تهران.

3-کارشناسی، 1384، مهندسی معماری،دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
مقالات ژورنال (8)

1-سمیه صدری کیا، ،...، 1400، بررسی و تبیین چگونگی تأثیر ساماندهی فضایی بر شکل گیری الگوهای معماری مسجد مدرسه های دوره قاجار در تبریز ،نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی (علمی- پژوهشی)، دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحات 50-39.

2-سمیه صدری کیا، ، محمدرضا بمانیان، حسن علی پورمند، زمستان 98، مطالعه تطبیقی کارکردهای تمثیل با رویکرد بیان معنا در معماری ایرانی،مجله معماری و شهرسازی آرمانشهر (علمی پژوهشی)، http://www.armanshahrjournal.com/article_102367.html.

3-سمیه صدری کیا، محمدرضا بمانیان، مجتبی انصاری، 1397، کیفیت ادراک معنای فضا با دریافت نور روز ،مجله هویت شهر (علمی پژوهشی)، http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_13392.html.

4-لیلا مدقالچی، سمیه صدری کیا، 1397، تبییین اصول هندسی حاکم بر خیابان در شهرهای دوره صفوی،مجله مدیریت شهری (علمی پژوهشی)، شماره 53.

5-سمیه صدری کیا، 1394، اصول توسعه کالبدی حرم مطهر رضوی با تأکید بر تحولات تاریخی قرن نهم هجری،پژوهشنامه خراسان بزرگ (علمی پژوهشی)، شماره 18.

6-somayeh sadrykia، leila medghalchi، mohammadjavad mahdavinejad، 2016، Sustainability assessment، rating systems and historical buildings، Case study: Rehabilitated construction in a university site ،jounal of MATEC، Vol. 66.

7-سمیه صدری کیا، 1393، بافت شهری و محله ای تبریز در دوران قاجار،فصلنامه پژوهش هنر، شماره 7.

8-سمیه صدری کیا، 1387، باغ خلعت پوشان تبریز و کوشک میان آبی آن،گلستان هنر، شماره 12.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)

1-سمیه صدری کیا، 1400، نقش چرخه حیات در پایداری و تأثیرات زیست محیطی بناها،ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار.

2-سمیه صدری کیا، 1400، محتوای فضای معماری بر اساس اندیشه های صاحبنظران غربی،هفتمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری.

3-منصوره صدری کیا، سمیه صدری کیا، 1397، تلفیق سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) با سیستم های ارزیابی پایداری محیطی ساختمانها،پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی.

4-سمیه صدری کیا، 1396، معیارهای مؤثر بر کیفیت فضا در آراء صاحبنظران معاصر طراحی شهری،سومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم.

5-Somayeh Sadrykia، 1395، A review on energy related factors in traditional buildings،سومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر.

6-سمیه صدری کیا، 1395، بررسی و مطالعه سیستم های ارزیابی ساختمانهای سبز،چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری.

7-Somayeh Sadrykia، 1395، A study on energy efficiency of historic buildings،چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری.

8-somayeh sadrykia، leila medghalchi، 1395، Sustainability and green strategies of conservation،نخستین کنفرانس بین المللی مرمت معماری و مقاوم سازی بناهای تاریخی.

9-سمیه صدری کیا، 1395، تحلیلی بر نحوه کاربرد روشهای بیان معنا در معماری،سومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر.

10-سمیه صدری کیا، ، محمدرضا بمانیان، 1394، چگونگی پیدایش و تکامل ساختارهای معماری حرم مطهر رضوی از آفرینش کالبدی اولیه تا قرن پنجم هجری،همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی.

11- 1383، یادی از یک باغ فراموش شده ایرانی،نخستین همایش باغ ایرانی.

12- 1385، پل بازار فضای شهری چند عملکردی،نخستین کنگره بین المللی طراحی شهری.

13-Somayeh Sadrykia, 2009, An Investigation on Establishment and completion of Imam Reza (A.S) Holy Shrine in Mashhad, Iran,Iranian Academics Symposium, London.

14-سمیه صدری کیا، 1389، بافت شهری و محله ای تبریز،همایش فرهنگ و هنر قاجار در تبریز.

15-سمیه صدری کیا، 1390، شهر تبریز در دوران تحول، گذر از یک شهر سنتی به شهری مدرن،سومین همایش تخصصی معماری- عمران در زمینه معماری دوره اسلامی آذربایجان.

16-سمیه صدری کیا، 1392، رهیافت هایی به توسعه تاریخی حرم مطهر رضوی،همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی (از نظریه تا کاربرد در دنیای معاصر).

17-سمیه صدری کیا، حسن علی پورمند، مجتبی انصاری، 1393، تمثیل زبان بیان معنا در معماری،کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی.

18-سمیه صدری کیا، لیلا مدقالچی، 1394، بازخوانی جایگاه خیابان در تحولات معماری عصر صفوی،همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی.

19-سمیه صدری کیا، محمدجواد مهدوی نژاد، 1394، مصالح ساختمانی و پایداری زیست محیطی بناها،کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر.