• نام و نام خانوادگی
  • آرام خضرلو
 • مدرک تحصیلی
  • کارشناسی ارشد معماری-دانشجوی دکتری شهرسازی
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه معماری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • آرام خضرلو
 • مدرک تحصیلی
 • کارشناسی ارشد معماری-دانشجوی دکتری شهرسازی
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه معماری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-دانشجوي دكتري، شهرسازي،دانشگاه آزاد واحد تبريز.

2-كارشناسي ارشد ، 1376، معماري،دانشگاه علم و صنعت.