بیوگرافی کوتاه           

دکتر صابر امیری مقطع کارشناسی را در رشته علوم و صنایع غذایی در دانشگاه ارومیه به عنوان دانشجوی ممتاز در سال 1389 به اتمام رساند و به عنوان استعداد درخشان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد را در رشته علوم و صنایع غذایی در دانشگاه ارومیه آغاز کرد و در سال 1391 پایان نامه خود را با رتبه عالی دفاع نمود. سپس با کسب رتبه 8 کنکور دکتری تخصصی میکروبیولوژی (بیوتکنولوژی) مواد غذایی در مقطع دکتری تخصصی رشته علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی (بیوتکنولوژی) مواد غذایی دانشگاه تبریز ادامه تحصیل داد. ایشان در مقطع دکتری تخصصی نیز دانشجوی استعداد درخشان بود و در سال 1397 با کسب رتبه عالی از رساله خود دفاع نمود. دکتر صابر امیری هیئت تحریریه مجله Food Research International و داور بیش 15 مجله ISI از انتشارات Elsevier، Springer و Wiley می باشد. زمینه های تحقیقاتی ایشان زیست فرآوری و تخمیر مواد غذایی (تولید متابولیت های میکروبی، پروبیوتیک ها، غذاهای فراسودمند و نگهداری زیستی) و نگهداری و ایمنی مواد غذایی (بسته بندی هوشمند و فعال، شناسایی زیستی و شناسایی سموم، اندازه گیری آلاینده های میکروبی مواد غذایی، تجزیه و تحلیل ارزیابی خطرات میکروبی مواد غذایی، حسگرهای زیستی، تقلبات مواد غذایی و سم شناسی مواد غذایی) است. ایشان در پروژه 60 دانشجوی تحصیلات تکمیلی به عنوان راهنما و مشاور مشارکت داشته اند، دو کتاب چاپ شده، 3 فصل کتاب در انتشارات Elsevier، بیش از 50 مقاله مجله و بیش از 60 مقاله در کنگره ­ها و همایش ­های ملی و بین المللی منتشر کرده اند. دکتر امیری علاوه بر تحقیقات، در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دروس میکروبیولوژی عمومی، میکروبیولوژی مواد غذایی، پیشرفت های نوین در میکروب شناسی مواد غذایی، اثر فرآیندها بر روی میکروارگانیسم ها و آنزیم ها، میکروبیولوژی صنعتی، بیوتکنولوژی مواد غذایی، سینتیک راکتورهای بیوشیمیایی و آنزیم ها و اصول طراحی بیوراکتورها را تدریس می کنند. علایق تحقیق کلی ایشان شامل میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی، ایمنی  مواد غذایی، غذاهای فراسودمند، زیست فرآوری مواد غذایی، باکتری های اسید لاکتیک و میکروارگانیسم های پروبیوتیک، استفاده از روش های مدل سازی پیش بینی در کیفیت و ایمنی مواد غذایی و ارزیابی خطر میکروبی و استفاده از بیوپلیمرها و هیدروژل ها برای درون پوشانی پروبیوتیک ها است.

ORCID: 0000-0002-1176-4570

آدرس اسکاپوس: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic&zone=header&origin=#author

آدرس تامسون رویترز: https://publons.com/researcher/3179563/saber-amiri/

آدرس ریسرچ گیت: https://www.researchgate.net/profile/Saber-Amiri

آدرس گوگل اسکولار: https://scholar.google.com/citations?user=9KEGMfMAAAAJ&hl=en

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (62)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (68)
کتاب های چاپ شده (5)
پروژه های تحقیقاتی (7)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (19)
دروس تدریس شده (18)
جوایز و افتخارات (8)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • صابر امیری
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر صابر امیری مقطع کارشناسی را در رشته علوم و صنایع غذایی در دانشگاه ارومیه به عنوان دانشجوی ممتاز در سال 1389 به اتمام رساند و به عنوان استعداد درخشان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد را در رشته علوم و صنایع غذایی در دانشگاه ارومیه آغاز کرد و در سال 1391 پایان نامه خود را با رتبه عالی دفاع نمود. سپس با کسب رتبه 8 کنکور دکتری تخصصی میکروبیولوژی (بیوتکنولوژی) مواد غذایی در مقطع دکتری تخصصی رشته علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی (بیوتکنولوژی) مواد غذایی دانشگاه تبریز ادامه تحصیل داد. ایشان در مقطع دکتری تخصصی نیز دانشجوی استعداد درخشان بود و در سال 1397 با کسب رتبه عالی از رساله خود دفاع نمود. دکتر صابر امیری هیئت تحریریه مجله Food Research International و داور بیش 15 مجله ISI از انتشارات Elsevier، Springer و Wiley می باشد. زمینه های تحقیقاتی ایشان زیست فرآوری و تخمیر مواد غذایی (تولید متابولیت های میکروبی، پروبیوتیک ها، غذاهای فراسودمند و نگهداری زیستی) و نگهداری و ایمنی مواد غذایی (بسته بندی هوشمند و فعال، شناسایی زیستی و شناسایی سموم، اندازه گیری آلاینده های میکروبی مواد غذایی، تجزیه و تحلیل ارزیابی خطرات میکروبی مواد غذایی، حسگرهای زیستی، تقلبات مواد غذایی و سم شناسی مواد غذایی) است. ایشان در پروژه 60 دانشجوی تحصیلات تکمیلی به عنوان راهنما و مشاور مشارکت داشته اند، دو کتاب چاپ شده، 3 فصل کتاب در انتشارات Elsevier، بیش از 50 مقاله مجله و بیش از 60 مقاله در کنگره ­ها و همایش ­های ملی و بین المللی منتشر کرده اند. دکتر امیری علاوه بر تحقیقات، در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دروس میکروبیولوژی عمومی، میکروبیولوژی مواد غذایی، پیشرفت های نوین در میکروب شناسی مواد غذایی، اثر فرآیندها بر روی میکروارگانیسم ها و آنزیم ها، میکروبیولوژی صنعتی، بیوتکنولوژی مواد غذایی، سینتیک راکتورهای بیوشیمیایی و آنزیم ها و اصول طراحی بیوراکتورها را تدریس می کنند. علایق تحقیق کلی ایشان شامل میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی، ایمنی  مواد غذایی، غذاهای فراسودمند، زیست فرآوری مواد غذایی، باکتری های اسید لاکتیک و میکروارگانیسم های پروبیوتیک، استفاده از روش های مدل سازی پیش بینی در کیفیت و ایمنی مواد غذایی و ارزیابی خطر میکروبی و استفاده از بیوپلیمرها و هیدروژل ها برای درون پوشانی پروبیوتیک ها است.

ORCID: 0000-0002-1176-4570

آدرس اسکاپوس: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic&zone=header&origin=#author

آدرس تامسون رویترز: https://publons.com/researcher/3179563/saber-amiri/

آدرس ریسرچ گیت: https://www.researchgate.net/profile/Saber-Amiri

آدرس گوگل اسکولار: https://scholar.google.com/citations?user=9KEGMfMAAAAJ&hl=en

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دوره دکتری تخصصی، 1393-1397، رشته علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی (بیوتکنولوژی) مواد غذایی،دانشگاه تبریز.

2-دوره کارشناسی ارشد، 1389-1391، رشته علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی،دانشگاه ارومیه.

3-دوره کارشناسی، 1385-1389، رشته علوم و صنایع غذایی گرایش تبدیل و فرآوری مواد غذایی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (62)

1-Amiri, S., Kohneshahri, S. R. A., & Nabizadeh, F., 2022, The effect of unit operation and adjunct probiotic culture on physicochemical, biochemical, and textural properties of Dutch Edam cheese,LWT.

2-Mahdian Dehkordi, A., Rezazadeh Bari, M., Babaie, G., & Amiri, S., 2022, Application of actinidin as coagulants to produce Iranian white brined cheese: Investigating the technological, textural, and sensorial properties,Journal of Food Measurement and Characterization.

3-Amiri, S., Rezazad Bari, L., Malekzadeh, S., Amiri, S., Mostashari, P., & Ahmadi Gheshlagh, P., 2022, Effect of Aloe vera gel-based active coating incorporated with catechin nanoemulsion and calcium chloride on postharvest quality of fresh strawberry fruit,Journal of Food Processing and Preservation,.

4-Amiri, S., Mokarram, R. R., Khiabani, M. S., Bari, M. R., & Khaledabad, M. A., 2022, Characterization of antimicrobial peptides produced by Lactobacillus acidophilus LA-5 and Bifidobacterium lactis BB-12 and their inhibitory effect against foodborne pathogens,LWT.

5-Yeganeh-Zare, S., Farhadi, K., & Amiri, S., 2022, Rapid detection of apple juice concentrate adulteration with date concentrate, fructose and glucose syrup using HPLC-RID incorporated with chemometric tools,Food Chemistry.

6-Motalebi Moghanjougi, Z., Rezazadeh Bari, M., Alizadeh Khaledabad, M., Amiri, S., & Almasi, H., 2021, Microencapsulation of L. acidophilus LA-5 and B. animalis BB-12 in pectin and sodium alginate: A comparative study on viability, stability and structure,Food Science & Nutrition.

7-Amiri, S., Teymorlouei, M. J., Bari, M. R., & Khaledabad, M. A., 2021, Development of Lactobacillus acidophilus LA5-loaded whey protein isolate/lactose bionanocomposite powder by electrospraying: A strategy for entrapment  ,Food Bioscience, 43, 101222.

8-Amiri, S., Motalebi Moghanjougi, Z., Rezazadeh Bari, M. & Mousavi Khaneghah, A., 2021, Natural protective agents and their applications as bio-preservatives in the food industry: An overview of current and future applications,Italian Journal of Food Science, https://www.itjfs.com/index.php/ijfs/article/view/2045.

9-Azizi, S., Bari, M. R., Almasi, H., & Amiri, S., 2021, Microencapsulation of Lactobacillus rhamnosus using sesame protein isolate: Effect of encapsulation method and transglutaminase.,Food Bioscience, 101012..

10-Amiri, S., Rezazadeh-Bari, M., Alizadeh-Khaledabad, M., Rezaei-Mokarram, R., & Sowti-Khiabani, M., 2021, Fermentation Optimization for Co-production of Postbiotics by Bifidobacterium lactis BB12 in Cheese Whey. ,Waste and Biomass Valorization.

11-Amiri, S., Saray, F. R., Rezazad-Bari, L., & Pirsa, S. , 2021, Optimization of extraction and characterization of physicochemical, structural, thermal, and antioxidant properties of mucilage from Hollyhock’s root: a functional heteropolysaccharide.,Journal of Food Measurement and Characterization.

12-Jafari, A., Esmaiili, M., Amiri, S., & Heidari, R. , 2021, Rheological, antioxidant, physicochemical and biochemical characterization of Iranian monofloral honeys.,Journal of Food and Bioprocess Engineering..

13-Ghamari, M. A., Amiri, S., Rezazadeh-Bari, M., & Rezazad-Bari, L., 2021, Physical, mechanical, and antimicrobial properties of active edible film based on milk proteins incorporated with Nigella sativa essential oil.,Polymer Bulletin.

14-Sohrabpour, S., Rezazadeh Bari, M., Alizadeh, M., & Amiri, S., 2021, Investigation of the rheological, microbial, and physicochemical properties of developed synbiotic yogurt containing Lactobacillus acidophilus LA‐5, honey, and cinnamon extract. ,Journal of Food Processing and Preservation.

15-Amiri, S., Rezazadeh Bari, M., Alizadeh Khaledabad, M., Rezaei Mokarram, R., & Sowti Khiabani, M., 2021, Co-production of parabiotic metabolites by Lactobacillus acidophilus LA5 and Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB12 in dairy effluents. ,Chemical Review and Letters.

16-Jabraili, A., Pirsa, S., Pirouzifard, M. K., & Amiri, S., 2021, Biodegradable nanocomposite film based on gluten/silica/calcium chloride: physicochemical properties and bioactive compounds extraction capacity. ,ournal of Polymers and the Environment.

17-Gholam-Zhiyan, A., Amiri, S., Rezazadeh-Bari, M., & Pirsa, S., 2021, Stability of Bacillus coagulans IBRC-M 10807 and Lactobacillus plantarum PTCC 1058 in Milk Proteins Concentrate (MPC)-Based Edible Film.,Journal of Packaging Technology and Research.

18-Sharifi, S., Rezazad-Bari, M., Alizadeh, M., Almasi, H., & Amiri, S., 2021, Use of whey protein isolate and gum Arabic for the co-encapsulation of probiotic Lactobacillus plantarum and phytosterols by complex coacervation: Enhanced viability of probiotic in Iranian white cheese. ,Food Hydrocolloids.

19-Amiri, S., Mokarram, R. R., Khiabani, M. S., Bari, M. R., & Alizadeh, M. , 2021, Optimization of food-grade medium for co-production of bioactive substances by Lactobacillus acidophilus LA-5 for explaining pharmabiotic mechanisms of probiotic.,Journal of Food Science and Technology.

20-Pirsa, S., Banafshechin, E., Amiri, S., Rahimirad, A., & Ghafarzadeh, J. , 2021, Detection of fraud of palm, sunflower, and corn oil in butter using HPLC profile of tocopherols and tocotrienols by response surface method. ,Journal of the Iranian Chemical Society.

21-Sani, I. K., Marand, S. A., Alizadeh, M., Amiri, S., & Asdagh, A., 2021, Thermal, mechanical, microstructural and inhibitory characteristics of sodium caseinate based bioactive films reinforced by ZnONPs/Encapsulated melissa officinalis essential oil.,Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials.

22-Asdagh, A., Sani, I. K., Pirsa, S., Amiri, S., Shariatifar, N., Eghbaljoo–Gharehgheshlaghi, H., ... & Taniyan, A., 2021, Production and characterization of nanocomposite film based on whey protein isolated/copper oxide nanoparticles containing coconut essential oil and paprika extract.,Journal of Polymers and the Environment.

23-Amiri, S., Mokarram, R. R., Khiabani, M. S., Bari, M. R., & Khaledabad, M. A., 2020, In situ production of conjugated linoleic acid by Bifidobacterium lactis BB12 and Lactobacillus acidophilus LA5 in milk model medium.,LWT.

24-Sadeghnezhad, Z., Amiri, S., Rezazadeh-Bari, M., & Almasi, H., 2020, Physical and morphological characteristics of edible composite film of sodium caseinate/pectin/zedo gum containing poulk (Stachys schtschegleevii) extract: optimizing bioactivity and physicochemical properties.,ournal of Packaging Technology and Research.

25-Maleki, O., Khaledabad, M. A., Amiri, S., Asl, A. K., & Makouie, S., 2020, Microencapsulation of Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469 in whey protein isolate-crystalline nanocellulose-inulin composite enhanced gastrointestinal survivability. ,LWT.

26-Raiszadeh-Jahromi, Y., Rezazadeh-Bari, M., Almasi, H., & Amiri, S. , 2020, Optimization of bacterial cellulose production by Komagataeibacter xylinus PTCC 1734 in a low-cost medium using optimal combined design. ,Journal of Food Science and Technology.

27-Ghasemi, S., Bari, M. R., Pirsa, S., & Amiri, S., 2020, Use of bacterial cellulose film modified by polypyrrole/TiO2-Ag nanocomposite for detecting and measuring the growth of pathogenic bacteria. ,Carbohydrate Polymers, 232, 115801..

28-Moghanjougi, Z. M., Bari, M. R., Khaledabad, M. A., Almasi, H., & Amiri, S., 2020, Bio-preservation of white brined cheese (Feta) by using probiotic bacteria immobilized in bacterial cellulose: Optimization by response surface method and characterization. ,LWT.

29-Barshan, S., Rezazadeh-Bari, M., Almasi, H., & Amiri, S., 2019, Optimization and characterization of bacterial cellulose produced by Komagatacibacter xylinus PTCC 1734 using vinasse as a cheap cultivation medium.,International Journal of Biological Macromolecules.

30-Rezazadeh-Bari, M., Najafi-Darmian, Y., Alizadeh, M., & Amiri, S., 2019, Numerical optimization of probiotic Ayran production based on whey containing transglutaminase and Aloe vera gel.,Journal of Food Science and Technology.

31-Amiri, S., Mokarram, R. R., Khiabani, M. S., Bari, M. R., & Khaledabad, M. A., 2019, Exopolysaccharides production by Lactobacillus acidophilus LA5 and Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB12: optimization of fermentation variables and characterization of structure and bioactivities.,International Journal of Biological Macromolecules.

32-Amiri, S., Rezazadeh-Bari, M., Alizadeh-Khaledabad, M., & Amiri, S. , 2019, New formulation of vitamin C encapsulation by nanoliposomes: Production and evaluation of particle size, stability and control release.,Food Science and Biotechnology.

33-Amiry, S., Esmaiili, M., & Alizadeh, M. , 2017, Classification of adulterated honeys by multivariate analysis.,Food Chemistry.

34-Ghasemizad, S., Pirsa, S., Amiri, S., & Abdosatari, P. , 2022, Optimization and characterization of bioactive biocomposite film based on orange peel incorporated with gum arabic reinforced by Cr2O3 nanoparticles,Journal of Polymers and the Environment.

35-مینارضائیان، صابرامیري، 1400، بهینه سازي زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی LAFTI-L26 و خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست فراسودمند طعم دار قالبی حاوي شیره انگور،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، شماره 114 ، دوره 18.

36-محمود رضازاد باری، توحید جهانگشایش، محمد علیزاده خالد آباد و صابر امیری، 1400، بهینه‌سازی فرمولاسیون نوشیدنی سنتی فراسودمند سکنجبین حاوی دانه ریحان،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 18(112) 199-211.

37-نسیم کاظم علیلو، صابر امیری، محمود رضازاد باری، صونا دودانگه، 1400، بررسی ویژگی های شیمیایی و میکروبی شیر طعم دار پروبیوتیک با استفاده از باسیلوس کواگولانس و شیره انگور،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 18(112) 11-19.

38-صابر امیری، محمود رضازاد باری، لعیا رضا‌زاد باری، 1400، بررسی اثر پوشش خوراکی کامپوزیتی پروتئین تغلیظ شده شیر- پکتین تقویت شده با کلسیم کلرید و اسانس سیاه دانه بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، آنتی اکسیدانی و میکروبی توت فرنگی طى انبارمانى،علوم و فنون بسته بندی.

39-صونا دودانگه، هاجر شکرچی زاده، صابر امیری، 1399، مروري بر انواع حسگرها و کاربرد آن ها در طراحي بسته بندي هاي هوشمند جهت ارزيابي کيفيت مواد غذايي،فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 11(42) 28-41.

40-حامد محمدپور، محمود رضازاد باری، محمد علیزاده خالد آباد و صابر امیری، 1399، بهینه سازی تولید اسیدلاکتیک توسط باکتری پروبیوتیک باسیلوس کوآگولانس با استفاده از منبع کربنی ارزان قیمت،میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی، 1(26) 33-46.

41-فرشته حسینیان، صابر امیری، محمود رضازاد باری، لعیا رضازاد باری، صونا دودانگه، 1399، تاثیر پوشش خوراکی ایزوله پروتئین سویا و تیتانیوم دی اکسید بر کیفیت و عمر انباری ارقام انگور حسینی و قزل اوزوم،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 17(100) 29-41.

42-مسعود نوروزی‌زاده، سجاد پیرسا، صابر امیری و لعیا رضا‌زاد باری، 1399، کاربرد پوشش خوراکی کامپوزيتی کربوکسی‌متیل‌سلولز/پکتین حاوی عصاره رازک بر ماندگاری برش‌های تازه پرتقال در شرایط سرد،مجله مهندسی بيوسيستم ايران، 2(51) 471-484.

43-صابر امیری، رضا رضائی مکرم، محمود صوتی خیابانی، محمود رضازاد باری، محمد علیزاده خالد آباد، 1399، تولید اسيد لاكتيك توسط لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس LA5 و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در تخمیر ناپیوسته آب پنیر و پرمیات شیر،نشریه علمي پژوهشي پژوهش های صنایع غذایی، 3(30) 33-49.

44-آرمین نبی زاده قولنجی، محمود رضازاد باري، صابر امیري و بهروز آتشبار، 1399، کاربرد آب پنیر بعنوان محیط کشت جهت کشت ریزجلبک دونالیلا سالینا،نشریه علمي پژوهشي پژوهش های صنایع غذایی، 2(30) 13-28.

45-صابر امیری، ژاله صادق نژاد، محمود رضازاد باری، هادی الماسی، 1400، اثر افزودن عصاره گیاه پولک به فیلم کامپوزیتی سدیم کازئینات/پکتین/صمغ زدو بر ماندگاری فیله مرغ،علوم و فنون بسته بندی.

46-صابر امیری، میثم رجبی، 1400، مروری بر کاربرد ترکیبات ضد میکروبی طبیعی با منشاء گیاهی، حیوانی و میکروبی در مواد غذایی،مجله علوم و صنایع غذایی ایران.

47-صونا دودانگه، صابر امیری، لعیا رضازاد باری، 1399، مروری بر انواع بسته بندی های فعال، مکانیسم و کاربرد هر یک در صنعت غذا،فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 11(42) 80-90.

48-الهام بنفشه چین، سجاد پیرسا، صابر امیری، 1400، تشخیص تقلب افزودن روغن‌های گیاهی (پالم، سویا و ذرت) به روغن زیتون با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و پروفایل توکوفرول ها و توکوتری انول ها،مجله علوم و صنایع غذایی ایران.

49-حجت بکشلو، میرخلیل پیروزی فرد، محمد علیزاده خالد آباد، صابر امیری، 1398، بررسی شاخص های قهوه ای شدن غیرآنزیمی درکنسانتره انگور سیاه سردشت با روش سطح پاسخ،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(97) 127-136.

50-صابر امیری، رضا رضائی مکرم، محمود صوتی خیابانی، محمود رضازاد باری، محمد علیزاده خالد آباد، 1398، توسعه فعالیت آنتی اکسیدانی در آب پنیر و پرمیات شیر توسط لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس LA5 و بیفیدوباکتریوم انیمالیس زیرگونه لاکتیس BB12،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(91) 65-83.

51-صابر امیری، رضا رضائی مکرم، محمود صوتی خیابانی، محمود رضازاد باری، محمد علیزاده خالد آباد، 1398، تولید باکتریوسین در فرآیند غیر مداوم تخمیر ضایعات لبنی توسط لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس LA5 و بیفیدوباکتریوم انیمالیس زیرگونه لاکتیس BB12،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(90) 163-175.

52-سمیه عباسی اصل، صابر امیری، محمود رضازاد باری، 1398، بررسی اثر ترکیبی اینولین و ژلاتین بر ویژگی های کیفی پنیر موزارلا با استفاده از طرح آزمایشی ترکیبی،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(87) 127-140.

53-سیّدرضا ابوطالبی کهنه ‌شهری، صابر امیری و مینو ایلخانی پور، 1397، بررسی زنده ماني و تأثير لاكتوباسيلوس كازئي LAFTI-L26 به عنوان کشت الحاقي بر ویژگی های کیفی پنير قرمز هلندی،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 15(83) 387-398.

54-لعیا رضازاد باری، صابر امیری، 1400، کاربرد بسته بندی حاوی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و بیوشیمیایی میوه انگور طی نگهداری در سردخانه،علوم و فنون بسته بندی.

55-عزیزه حیدری، محمود رضازاد باری، صابر امیری، 1397، تولید نوشیدنی فراسودمند تخمیری کامبوجا با استفاده از چای سفید و قند مایع خرما حاوی سرکه‏ سیب و زنجبیل،مجله میکروب شناسی مواد غذائی، 1(5) 28-39.

56-الهام ظفر مختاریان، محمود رضازاد باری، صابر امیری، 1397، جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های اسید لاکتیک تولید کننده اگزوپلی ساکارید از شیر و ماست گوسفندی،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 15(79) 243-252.

57-آرمین نبی زاده قولنجی، محمود رضازاد باری، بهروز آتشبار، صابر امیری و محمد لطفی گشایش، 1397، استفاده از آب پنیر بعنوان محیط کشت جایگزین در تولید جلبک دونالیلا سالینا،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 15(79) 43-54.

58-زیبا جوادزاد، محمود رضازاد باری، محمد علیزاده خالد آباد و صابر امیری، 1397، مقایسه روغن پالم و چربی شیر به عنوان فاز روغنی در انکپسولاسیون کاتچین به روش نانوامولسیون،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 15(77) 1-13.

59-سـعید رنـجـبریان، مـحمود رضـازاد باری، هـادی الـماسی، صـابر امـیری، 1396، تأثير فيلم و پوشش نانوكامپوزيت فعال كازئينات سديم حاوي اسانس دارچين در افزايش ماندگاري فيله سينه مرغ،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 17(71) 171-184.

60-سـعید رنـجـبریان، بهبود پورفتحی، هـادی الـماسی، صـابر امـیری، 1395، فیلم ‌ها و پوشش‌ های خوراکی فعال حاوی اسانس دارچین: مروری بر خواص و کاربرد در بسته بندی مواد غذایی،فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 7(28) 28-41.

61-صابر امیري، محسن اسمعیلي، محمد علیزاده خالد آباد، سمانه امیري، 1394، تشخیص و طبقه بندي عسل هاي طبیعي و تقلبي با تجزیه هاي آماري چند متغیره،نشریه علمي پژوهشي پژوهش های صنایع غذایی، 2(25) 195-208.

62-صابر امیری، محسن اسمعیلی، محمد علیزاده خالدآباد، 1394، ارزیابی کیفی دو گروه عسل چند گل طبیعی فله ای و بسته بندی،نشریه علمي پژوهشي پژوهش های صنایع غذایی، 2(25) 155-167.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (68)

1-Meysam Rajabi, Saber Amiri, 2021, Review on quorom sensing and anti-quorom sensing natural factors,7th International Conference on Food Industry Sciences,Organic Farming and Food Security.

2-Seyedeh Zahra Memari, Saber Amiri, Shadi Aminnia, 2021, Use of metabolic engineering in inhibiting the cellular metabolism of lactic acid bacteria,1th International Conference on Biotechnology and Global Development.

3-Samira Kazemi, Saber Amiri, Mahmoud Rezazadeh Bari, 2020, A review on solid state fermentation and its applications,4th International Conference on Food Industry Sciences,Organic Farming and Food Security.

4-Samira Kazemi, Mahmoud Rezazadeh Bari, Saber Amiri, 2020, A review of the types of bioplastics, methods of microbial production and their characteristics,3rd International Conference on Food Industry Sciences,Organic Farming and Food Security.

5-Ozra Nasrolahi, Saber Amiry, Reza Heidari, Fatemeh Rahmani, 2013, Physicochemical Properties of Natural Honey from Ilam and Its Effect on Oxidative Stress in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats,2nd National Congress on Medicinal Plants.

6-Mohammad Alizadeh, Ehsan Moghaddas Kia, Saber Amiry, Samaneh Amiry and S.Khatibi Aghda, 2012, Formulation of an essential oil flavored, probiotic white brine cheese: Optimization using statistical experimental design,International Food and Agricultural Congress.

7-Saber Amiry, Mohsen Esmaiili*, Farhoud Manaf, Ehsan M. Kia, 2012, Evaluation of textural, physical, microbial and chemical properties of Koupe cheese produced in Iran,International Food and Agricultural Congress.

8-Mohammad Alizadeh, Ehsan Moghaddas Kia, Saber Amiri, Samaneh Amiri and S.Khatibi Aghda, 2011, Formulation of an essential oil flavored, probiotic white brine cheese: Optimization using statistical experimental design,2nd International Congress of Food Hygiene.

9-سمانه امیری، میرخلیل پیروزی فرد، صابر امیری، 1391، کاربردهای تجاری پژوهشی فرآیند فشار بالا به عنوان روش نگهداری در صنعت مواد غذایی،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا.

10-صابر امیری، محسن اسمعیلی، محمد علیزاده خالدآباد، سمانه امیری، 1391، کاربرد روش های آنالیز دستگاهی - آماری در تشخیص تقلبات مواد غذایی،کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی موادغذایی (از مزرعه تا سفره).

11-صابر امیری، محسن اسمعیلی، محمد علیزاده خالدآباد، لاله مهریار، 1391، مقایسه و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی شش نمونه عسل بر اساس استاندارد ملی شماره 92،کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی موادغذایی (از مزرعه تا سفره).

12-سمانه امیری، میرخلیل پیروزی فرد، صابر امیری، 1391، بسته بندی فعال فراتر از یک فرآیند بسته بندی،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا.

13-امیرحسین آسیانژاد، محمود رضازاد باری، صابر امیری، 1400، بررسی خواص حرارتی اگزوپلی ساکارید تولید شده توسط باکتری باسیلوس کواگولانس،بیست و هشتمین کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران.

14-ندا حاتمی، میرخلیل پیروزی فرد، فروغ محترمی، صابر امیری، 1400، بررسی ویژگی های آنتی اکسیدانی و خواص ضد میکروبی عصاره ی آبی پوست انار،بیست و هشتمین کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران.

15-فریبا نصیری نژاد، هادی الماسی، صابر امیری، محمدتقی گلمکانی، 1400، درون پوشانی باکتری لاکتوباسیلوس فرمانتوم و اسیدهای چرب امگا سه به روش میکرواسپری،بیست و هشتمین کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران.

16-مریم علی محمدی، صابر امیری، 1400، مروری بر عوامل موثر درامنیت و ایمنی مواد غذایی،بیست و هشتمین کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران.

17-مرضیه شیرمحمدی، صابر امیری، 1400، افزایش ارزش غذایی محصولات غذایی به کمک فرآیند تخمیر،بیست و هشتمین کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران.

18-آرزو درخشی، صابر امیری، 1400، تولید اسپاگتی رژیمی بر پایه آلژینات،بیست و هشتمین کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران.

19-یاسمن رئیس زاده جهرمی، محمود رضازاد باری، صابر امیری، 1399، فناوری حسگرهای زیستی: مروری بر انواع و کاربردها در ایمنی مواد غذایی،بیست و هفتمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران.

20-هانیه نجفی، لعیا رضازادباری، صابر امیری، سمانه امیری، 1399، کاربرد انواع پلیمرهای زیستی در تولید لفاف ها وپوشش های خوراکی مورداستفاده در صنایع غذایی،بیست و هفتمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران.

21-زهرا مطلبی مغانجوقی، صابر امیری، لهیا رضازاد باری، 1399، بهداشت و ایمنی تهیه و توزیع مواد غذایی در زمان پاندمی کووید- 19،بیست و هفتمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران.

22-زهرا مطلبی مغانجوقی، محمود رضازاد باری، صابر امیری، 1399، انواع زیست فرایندهای تخمیر و کاربردهای آنها در تولید متابولیتهای میکروبی،بیست و هفتمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران.

23-مهرداد جعفرزاده تیمورلوئی ، صابر امیری، 1399، روش های الکتروریسی و الکتروپاشی: کاربردهای بالقوه بر پایه مواد غذایی،سومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران.

24-زهرا فرجی نژاد، فروغ محترمی، میرخلیل پیروزی فرد، صابر امیری، حامد همیشه کار، 1399، اهمیت تکنولوژیکی و سلامتی خمیرترش در پخت نان گندم کامل،هفتمین کنگره ملی شیمی و مهندسی شیمی ایران.

25-شیرین جنگیی، صابر امیری، سمانه امیری و حجت بکشلو ، 1399، تولید و کاربزد نانو فیتوسوم بزای تولید غذاهای فزاسودمند به عنوان یک سیستم درون پوشانی،کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی.

26-هانیه نجفی، صابر امیری، سمانه امیری و لعیا رضازاد باری، 1399، تولید بیوسورفکتانت ها و کاربرد آنها در صنایع غذایی،کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی.

27-علی قربی، صابر امیری، حجت بکشلو و سمانه امیری، 1399، پُست بیوتیک ها (Postbiotics) و کاربرد آنها در درمان آلرژی غذایی،کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی.

28-پرویز احمدی قشلاق، ملیکا تازه روز، سیاوش باقری، حجت بکشلو و صابر امیری، 1399، رویکردی بر نقش نانوحسگرهای زیستی در تشخیص سموم قارچی در مواد غذایی،کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی.

29-مهدیه شیردل مرندی، سجاد پیرسا، صابر امیری، 1399، تهیه فیلم فعال بر پایه زئین ذرت حاوی اسانس نعناع کوهی (Mentha longifolia var. asiatica) و نانو ذره اکسید مس (CuO) و ارزیابی خواص فیزیکی و شیمیایی و آنتی اکسیدانی آن،بیست و هفتمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران.

30-مهدیه شیردل مرندی، سجاد پیرسا، صابر امیری، 1399، بررسی ویژگی های مورفولوژیکی، ضد میکروبی و حرارتی فیلم زیست تخریب پذیر زئین ذرت حاوی اسانس نعناع کوهی (Mentha longifolia var. asiatica) و نانو ذره اکسید مس (CuO)،بیست و هفتمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران، سخنرانی.

31-آرزو جبرائیلی، سجاد پیرسا، میرخلیل پیروزی فرد، صابر امیری، 1398، مطالعه خواص فیزیکوشیمیایی فیلم نانو کامپوزیت بر پایه گلوتن گندم حاوی نانو ذره سیلیس و کلسیم کلراید،سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران.

32-آمنه پارسه، محمود رضازاد باری، فروغ محترمی، صابر امیری، 1398، بررسي اثرجايگزيني آرد بلوط و شيره بلوط برخواص فيزيكي، بافتي و حسي كيك اسفنجي،سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران.

33-امید ملکی، اصغر خسروشاهی اصل، محمد علیزاده خالد آباد، صابر امیری، 1398، بررسی اثر ترکیب دیواره بر زنده مانی لاکتوباسیلوس رامنوسوس 7469 ATCC درون پوشانی شده در شرایط شبیه سازی شده معده و روده به روش خشک کن انجمادی،سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران.

34-الهام بنفشه چین، صابر امیری، جلال غفارزاده، امیر رحیمی راد، 1398، مروري بر توليد اسيد لينولئيك كنژوگه باكتريايي و كاربرد آنها،سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران.

35-فراز قاسم عصمتی، صابر امیری، لعیا رضازاد باری و حجت بکشلو، 1398، کاربردها و مزایای زیست فناوری در تولید طعم دهنده های طبیعی مورد استفاده در صنایع غذایی،سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران.

36-فراز قاسم عصمتی، لعیا رضازاد باری و صابر امیری، 1398، کاربرد زیست فناوری و کشت بافت گیاهی در تولید افزودنی های غذایی،سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران.

37-شیوا مختاری اصل، صابر امیری و سمانه امیری، 1398، کاربردها و مزایای نانو لیپوزوم ها در صنایع غذایی،سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران.

38-شیوا مختاری اصل، لعیا رضازاد باری و صابر امیری ، 1398، گیاه استویا جایگزینی مناسب برای قندهای تصفیه شده جهت تولید مواد غذایی رژیمی،سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران.

39-شیوا مختاری اصل، صابر امیری و لعیا رضازاد باری، 1398، مروری بر تولید، خالص سازی و کاربرد باکتریوسین های باکتریهای اسید لاکتیک،سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران.

40-سعیده عزیزی، هادی الماسی و صابر امیری، 1398، آنزیم ترانس گلوتامیناز و کاربرد آن در صنایع غذایی،چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران.

41-سید رضا ابوطالبی کهنه شهری، صابر امیری، محمد رضا دباغ مظهری، 1396، بررسی تغییرات بیوشیمیایی پنیر در طول رسیدن،چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی.

42-محمد رضا دباغ مظهری، فروغ محترمی، صابر امیری، 1396، تاثیر افزودن آرد نخود به فرمولاسیون نان های فاقد گلوتن،اولین کنگره ملی بهداشت و سلامت غذا.

43-فروغ محترمی، محمد رضا دباغ مظهری، صابر امیری، 1396، بهینه سازی فرمولاسیون نان های فاقد گلوتن،چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی.

44-سارا سلیمی امیرغائب، محمود رضازاد باری، محمد علیزاده خالد آباد، صابر امیری، 1396، اثر افزودن عصاره میوه قره قات بر فیلم پوششی خوراکی،چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی.

45-الهام ظفر مختاریان، صابر امیری، هادی بهرامی، 1395، مروری بر ویژگی های لینولئیک اسید و عوامل مؤثر بر میزان آن در مواد غذایی لبنی،سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست.

46-صابرامیری، محمد علیزاده، احسان مقدس کیا، سمانه امیری، سجاد خطیبی عقدا، 1390، بررسی اثر اسانس (شوید، زیره و مرزه) و فاکتورهای فرآوری بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ویژگی های حسی در پنیر سفید ايراني،نخستين كنگره ملي پروبيوتيك و پري بيوتيك ايران.

47-علی نبی وند رضایی، آرش افغان، صابر امیری، 1395، استخراج رنگ دانه آنتوسیانین از تفاله انگور سیاه سردشت آذربایجان غربی،اولین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار.

48-ياسر اميري، سيد جميل قادري، عثمان محمدپور، صابر امیری، 1390، ارزيابي كيفيت و روند تغييرات كيفي آب هاي زيرزميني دشت نقده،پنجمین همايش منطقه‌ای يافته‌های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور).

49-صابر سعادت، رضا حیدری، محسن اسمعیلی، صابر امیری، 1395، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی عسل های ارومیه،نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی.

50-صابرامیری، محمود رضازادباری، سمانه امیری، 1390، محصولات پروبیوتیک غیرلبنی تخمیری،نخستین كنگره ملي پروبيوتيك و پري-بيوتيك ايران.

51-زیبا جوادزاد، محمود رضازاد باری، محمد علیزاده خالد آباد، صابر امیری، 1395، مقایسه تأثیر فاز روغنی روغن پالم و چربی شیر در انکپسولاسیون کاتچین به روش نانوامولسیون،دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران.

52-صابر امیری، آیدا صالح، 1390، بررسی اینولین به عنوان پری بیوتیک و پتانسیل های تکنولوژیکی آن در تولید غذاهای سین-بیوتیک،نخستین كنگره ملي پروبيوتيك و پري بيوتيك ايران.

53-عزیزه حیدری، محمود رضازاد باری، صابر امیری، 1395، تولید نوشیدنی فراسودمند و تخمیری کامبوجا با استفاده از چای سفید، سرکه سیب و قند مایع خرما،دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران.

54-هاجر جهان پور، محمود رضازاد باری ، صابر امیری، 1395، ویژگی های نوشیدنی کامبوجا تولید شده با استفاده از ملاس نیشکر به عنوان منبع کربن،دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران.

55-مینا آل جعفر، محمود رضازاد باری، صابر امیری، 1395، بررسی زندهمانی باسیلوس کواگولانس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در نوشیدنی کامبوجا،دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران.

56-ندا عابدزاده، مینو ایلخانی پور، صابر امیری، 1395، مطالعه ی محتوای آنتی اکسیدانی و پلی فنلی پوست گونه های AloeVera، Aloe Saponaria، Aloe Arborenseans گیاه آلوئه،اولین کنگره بین المللی و بیست چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران.

57-ندا عابدزاده، مینو ایلخانی پور، صابر امیری، 1395، تعیین ویژگی های آنتی اکسیدانی و پلی فنلی ژل سه گونه خانواده گیاه آلوئه (AloeVera، Aloe Saponaria، Aloe Arborenseans)،اولین کنگره بین المللی و بیست چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران.

58-سارا معادی، مینو ایلخانی پور، رضا حیدری، صابر امیری، 1395، بررسی میزان ترکیبات فنلی اندام های مختلف گیاه بادرشبو،دومین همایش توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا.

59-علی جعفری، رضا حیدری، محسن اسمعیلی، صابر امیری، 1395، ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی چهار نوع عسل تک گل ایرانی،دومین همایش توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا.

60-آیلا یزدی، رضا حیدری، اصغر خسروشاهی اصل، شهین زمردی، صابر امیری، 1394، اثر پکتین و زانتان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی دوغ حاوي عرق نعناع،چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.

61-ندا باقری، رضا حیدری، صابر امیری، نوید باقری، 1394، مقایسه کمی و کیفی آب انگور قرمز ارومیه و آب انگور سیاه سردشت،چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.

62-ندا باقری، رضا حیدری، مینو ایلخانی پور، صابر امیری، 1394، مقایسه ویژگی های بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی آب انگور قرمز ارومیه و آب انگور سیاه سردشت،چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.

63-الهام ظفرمختاریان، محمود رضازادباری، صابرامیری، 1394، جداسازی باکتری های اسید لاکتیک تولید کننده اگزوپلی ساکارید از ماست گوسفندی،کنگره بین المللی میکروبیولوژی.

64-فرهود مناف دل ستان و صابر امیری، 1392، انواع حسگرهای زیستی و کاربرد آنها در آنالیز آلاینده های مواد غذایی،دومین کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی موادغذایی (ایمنی غذا و توسعه پایدار).

65-آیدا صالح، محسن اسمعیلی، صابر امیری، 1390، کاربردها و چالش های حال و آیندۀ فناوری نانو در صنعت غذا،بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی.

66-آیدا صالح، صابر امیری، 1390، بررسی اگزوپلی ساکاریدهای تولیدی توسط پروبیوتیک ها، شرایط افزایش تولید و راه کارها،نخستين كنگره ملي پروبيوتيك و پري بيوتيك ايران.

67-رسول كلهوري، محمد عليزاده، محمود رضا زاده باري، صابرامیری، 1389، تأثير استفاده از اسانس هاي ترخون وآويشن به همراه پودر جوانه گندم بر روي برخي از ويژگي هاي ماست ساده،نوزدهمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران.

68-احسان مقدس کیا، صابرامیری، هادی قائمی، 1389، بهره برداری از پسماندهای صنایع غذایی جهت بازیافت پروتئین ها فیبرها،آنتی اکسیدان ها و رنگدانه های غذایی،همایش ملی مدیریت پسماندها و پساب های کشاورزی.
کتاب های چاپ شده (5)

1-Amiri, S., Motalebi Moghanjougi, Z., Nezamdoost-Sani, N., Rezazadeh Bari, M., 2022, Safety, health and environmental aspects of protective textiles.

2-Mostashari, P., Amiri, S., Rezazad Bari, L., Hashemi Moosavi, M., & Mousavi Khaneghah, A., 2022, Physical Decontamination and Degradation of Aflatoxins.

3-Amiri, S., Aghamirzaei, M., Mostashari, P., Sarbazi, M., Tizchang, S., & Madahi, H., 2021, The Impact of Biotechnology on Dairy Industry.

4-محمود رضازاد باری، سجاد پیرسا، صابر امیری، لاله مهریار، 1400، مبانی و کاربرد حسگرها در صنایع غذایی،تالیف.

5-محمود رضازاد باری، صابر امیری، 1393، میکروبیولوژی عمومی (مبانی و عملیات)،تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (7)

1- 1400، بررسی عوامل موثر و ارائه راهکارهای کاهش اندیس پراکسید در خلال سیب زمینی نیمه سرخ شده منجمد،طرح ارتباط با صنعت.

2- 1400، طرح جامع بهره برداری از پسماند صنایع مرتبط با محصولات کشاورزی،طرح ارتباط با صنعت.

3- 1399، ساماندهی پنیر سنتی ارومیه .

4- 1398، کاربرد تفاله سیب و انگور در توليد اسيد سيتريك توسط قارچ آسپرژيلوس نايجر با استفاده از تخمیر در بستر جامد.

5- 1397، بهینه سازی تولید همزمان متابولیت های فارمابیوتیک توسط کشت مخلوط لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در آب پنیر و پرمیات شیر،طرح نوع 2 پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه ارومیه.

6- 1396، توسعه روش کشت سطحی برای تولید ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس با استفاده از تفاله سیب و انگور.

7- 1396، طراحی بیوراکتورهای یکبار مصرف برای تولید بتاکاروتن با استفاده از ریز جلبک دونالیلا سالینا.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1- 1392، ماست عسل دارچینی پروبیوتیک،ثبت قابلیت تولید صنعتی.
پایان نامه ها (19)

1-سامان یگانه زارع، 1400، بررسی تقلبات موجود در کنسانتره سیب براساس شناسایی و اندازه گیری ترکیبات آلی و معدنی، دکتری - مشاور.

2-زهره شاهمرادی گوی آغاج، 1400، درون پوشانی توام لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و سلنیوم در دیواره کامپوزیتی موسیلاژ دانه ریحان و سدیم کازئینات و کاربرد آن در فرمولاسیون ماست، کارشناسی ارشد - راهنما.

3-امیرحسین آسیانژاد، 1400، بهینه سازی شرایط تخمیر تولید اگزوپلی ساکارید توسط باسیلوس کواگولانس و تعیین ویژگی های آنتی اکسیدانی آن، کارشناسی ارشد - راهنما.

4-کاروان احمدحاجی، 1400، تاثیر فیلم بیوکامپوزیت پودر پوست نارنج و صمغ سریش حاوی اسانس پولک و نانوذرات سلنیوم بر کیفیت و ماندگاری فیله مرغ، کارشناسی ارشد - راهنما.

5-فریبا نصیری نژاد، 1400، تشکیل کمپلکس پروتئین کازئین با فلز سولفات روی و بررسی کارایی آن در هم درون پوشانی باکتری لاکتوباسیلوس فرمانتوم و اسیدهای چرب امگا سه به روش میکرواسپری، کارشناسی ارشد - راهنما.

6-مهدیه شیردل، 1399، بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه زئین ذرت حاوی اسانس نعناع و نانو ذره اکسید مس، کارشناسی ارشد - راهنما.

7-مهسا عباس پور، 1400، تهیه کاغذ ضدمیکروبی بر پایه نانوسلولز باکتریایی و پُست‌بیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس LA5 برای استفاده در پنیر لاکتیکی، کارشناسی ارشد - مشاور.

8-هوشمند شرفی، 1400، استفاده ترکیبی پست بیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس LA5 و بیفیدوباکتریوم انیمالیس BB12 به عنوان محلول نگهداری پنیر موزارلا، کارشناسی ارشد - مشاور.

9-ندا حاتمی، 1400، بررسی اثر پودر تفاله گوجه فرنگی و عصاره پوست انار بر ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی کیک اسفنجی.

10-سعیده عزیزی، 1399، بررسی تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر روی ویژگی‌های میکروکپسول‌های حاوی باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوسATCC 7469 درون پوشانی شده با ایزوله پروتیین کنجد، کارشناسی ارشد - مشاور.

11-مریم هدایتی، 1398، تثبیت آنتوسیانین هویج سیاه در لایه سلولزی کامبوجا به صورت in situ و بررسی پایداری آن، کارشناسی ارشد - مشاور.

12-آمنه پارسه، 1398، بررسی اثرآرد بلوط و شیره بلوط برخواص فیزیکوشیمیایی، بافتی، آنتی اکسیدانی و حسی کیک اسفنجی پروبیوتیک، کارشناسی ارشد - مشاور.

13-آرزو جبرائیلی، 1398، تهیه فیلم جاذب گلوتن گندم حاوی نانو ذرات سیلیس و کلسیم کلراید جهت استخراج ترکیبات زیست فعال تفاله انگور قرمز، کارشناسی ارشد - مشاور.

14-امید ملکی، 1398، درون پوشانی لاکتوباسیلوس رامنوسوس 7469 ATCC با استفاده از ایزوله پروتئین آب پنیر و تاثیر نانوسلولزکریستالی و اینولین بر ساختار و پایداری کپسول ها و محافظت سرمایی باکتری پروبیوتیک، کارشناسی ارشد - مشاور.

15-حامد محمدپور، 1398، بهینه سازی تولید اسید لاکتیک توسط باکتری پروبیوتیک باسیلوس کوآگولانس با استفاده از منبع کربنی ارزان قیمت، کارشناسی ارشد - مشاور.

16-راضیه حبیبی، 1398، بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی حامل های لیپیدی نانوساختار حاوی اسانس گیاه دارویی زوفا، کارشناسی ارشد - مشاور.

17-سعیده برشان، 1398، تولید سلولز باکتریایی توسط گلوکونوباکتر زایلینوس با استفاده از ویناز حاصل از کارخانه الکل سازی، کارشناسی ارشد - مشاور.

18-سمانه قاسمی، 1398، طراحی و ساخت نانوبیوحسگر بر اساس فیلم سلولز اصلاح شده با پلی پیرول برای شناسایی و اندازه گیری رشد باکتری ها، کارشناسی ارشد - مشاور.

19-توحید جهانگشایش، 1397، بهینه سازی نوشیدنی عملگرای غیر تخمیری سکنجبین با استفاده از عسل و سرکه سیب، کارشناسی ارشد - مشاور.
دروس تدریس شده (18)

1-اصول طراحی بیوراکتورها، دکتری،1400 تا کنون.

2-پیشرفت های نوین در میکروبیولوژی مواد غذایی، کارشناسی ارشد،1399.

3-اثر فرآیندها بر میکروارگانیسم ها و آنزیم ها، کارشناسی ارشد،1399 تا کنون.

4-سنتیک ها و راکتورهای بیوشیمیایی، کارشناسی ارشد،1400 تا کنون.

5-میکروبیولوژی صنعتی، کارشناسی ارشد،1400 تا کنون.

6-زیست فناوری مواد غذایی، کارشناسی ارشد،1400 تا کنون.

7-کنترل کیفیت دستگاهی، کارشناسی ارشد،1400 تا کنون.

8-میکروبیولوژی مواد غذایی 1، کارشناسی،1393 تا کنون.

9-عملیات میکروبیولوژی مواد غذایی 1، کارشناسی،1393 تا کنون.

10-میکروبیولوژی مواد غذایی 2، کارشناسی،1393 تا کنون.

11-عملیات میکروبیولوژی مواد غذایی 2، کارشناسی،1393 تا کنون.

12-میکروبیولوژی عمومی، کارشناسی،1393 تا کنون.

13-عملیات میکروبیولوژی عمومی، کارشناسی،1393 تا کنون.

14-شیمی مواد غذایی 2، کارشناسی،1400 تا کنون.

15-فناوری بازیافت و تبدیل ضایعات کشاورزی و صنایع غذایی، کارشناسی،1400 تا کنون.

16-میکروبیولوژی عمومی و مواد غذایی، کارشناسی،1400 تا کنون.

17-ماشین های صنایع غذایی 2، کارشناسی،1400 تا کنون.

18-ماشین های صنایع غذایی 3، کارشناسی،1399.
جوایز و افتخارات (8)

1- 1397، دانشجوی استعداد درخشان ،دانشگاه تبریز.

2- 1393، کسب رتبه 8 آزمون سراسری دکتری تخصصی ،سازمان سنجش آموزش کشور.

3- 1390، ممتاز علمی،بسیج دانشجویی.

4- 1389، پذیرش بدون کنکور به عنوان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسي كشاورزي، علوم و صنايع غذايي،دانشگاه ارومیه.

5- 1389، دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی با کسب رتبه دوم مقطع کارشناسی گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه ارومیه.

6- 1389، ممتاز کشوری،جشنواره ممتازین و مخترعین بسیجی، شاهد و ایثارگر.

7- 1388، ممتاز علمی،بسیج دانشجویی.

8- 1387، دانشجوی نمونه ،دانشگاه ارومیه.