• نام و نام خانوادگی
  • محمد منگلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترا
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرمت بناهای تاریخی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
پایان نامه ها (1)
دروس تدریس شده (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد منگلی
 • مدرک تحصیلی
 • دکترا
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرمت بناهای تاریخی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1382، مرمت و احیا بناهای تاریخی،دانشگاه شهید باهنر کرمان.

2-کارشناسی ارشد، 1384، مرمت و احیا بناها و بافتهای تاریخی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

3-دکترا، 1396، مرمت بناها و بافتهای تاریخی،دانشگاه هنر اصفهان.
مقالات ژورنال (2)

1-Mandana Barkeshli and Mohammad Mangeli, 2011, Restoration and conservation of the adobe structures as sustainable material in Iran,Applied arts and design: application and appreciation of Islamic heritage in contemporary context. IIUM Press, Kuala Lumpur. ISBN 9789674180300, 165.

2-محمد منگلی، رضا ابوئی، فاطمه مهدی زاده سراج، 1396، بازشناسی ویژگیهای منحصر به فرد ساخت سکونتگاههای روستایی دستکند ایران ) نمونه موردی: مجموعه میراث جهانی روستای میمند، شهربابک، استان کرمان(،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامهریزی - سکونتگاههای انسانی، دوره 12 جلد 4 زمستان 96.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1-.

2-محمد منگلی و عادل ستاری پور، 2011، Investigating the sustainable fabric of the historical city of Marvast،Sustainable Development and Planning V 315، https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the-environment/150/22501.

3-محمد منگلی، عادل ستاری پور، 2009، A report on the potentialities of restoration and revitalization of the historical village of Meymand، Iran،Sustainable Development and Planning IV، Vol. 1 389، https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/SDP09/SDP09037FU1.pdf.
پایان نامه ها (1)

1-.
دروس تدریس شده (6)

1-معماری جهان، کارشناسی مهندسی معماری،1385-1399.

2-برداشت از بناهای تاریخی، کارشناسی مهندسی معماری،1385-1399.

3-آشنایی با مرمت ابنیه تاریخی، کارشناسی مهندسی معماری،1386-1399.

4-معماری اسلامی، کارشناسی مهندسی معماری،1386-1399.

5-حکمت هنر اسلامی، کارشناسی ارشد مهندسی معماری،1392-1397.

6-شناخت سازه های سنتی، کارشناسی ارشد مهندسی معماری،1392-1398.