• نام و نام خانوادگی
  • سعید فضایلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی صنایع
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

دکتر سعید فضایلی استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه می باشند. ایشان از بهمن 1399 در گروه مهندسی صنایع شروع به کار کرده اند. تاکنون 5 مقاله لاتین و یک مقاله فارسی علمی پژوهشی در مجلات معتبر چاپ کرده اند. همچنین حدود 10 مقاله کنفرانسی در کنفرانس ها و کنگره های مختلف از ایشان به چاپ رسیده است. در حوزه فعالیت های ارتباط با صنعت نیز ایشان مجری چندین پروژه شامل پیاده سازی بهای تمام شده در شرکت توزیع برق تبریز، ارائه شاخص های ارزیابی منابع انسانی و ارائه مدل الزامات تولید برای یک سازمان دولتی در تهران بوده اند. علاقه پژوهشی ایشان در زمینه مدیریت زنجیره تامین، حمل و نقل، مدیریت عملیات، لحستیک سبز و پایدار می باشد.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)
پروژه های تحقیقاتی (1)
دروس تدریس شده (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید فضایلی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی صنایع
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر سعید فضایلی استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه می باشند. ایشان از بهمن 1399 در گروه مهندسی صنایع شروع به کار کرده اند. تاکنون 5 مقاله لاتین و یک مقاله فارسی علمی پژوهشی در مجلات معتبر چاپ کرده اند. همچنین حدود 10 مقاله کنفرانسی در کنفرانس ها و کنگره های مختلف از ایشان به چاپ رسیده است. در حوزه فعالیت های ارتباط با صنعت نیز ایشان مجری چندین پروژه شامل پیاده سازی بهای تمام شده در شرکت توزیع برق تبریز، ارائه شاخص های ارزیابی منابع انسانی و ارائه مدل الزامات تولید برای یک سازمان دولتی در تهران بوده اند. علاقه پژوهشی ایشان در زمینه مدیریت زنجیره تامین، حمل و نقل، مدیریت عملیات، لحستیک سبز و پایدار می باشد.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1391-1397، مهندسی صنایع- صنایع،دانشگاه کردستان.

2-کارشناسی ارشد، 1388-1390، مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری،دانشگاه علم و صنعت.

3-کارشناسی، 1384-1388، مهندسی صنایع-تجزیه و تحلیل سیستم ها،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
مقالات ژورنال (5)

1-سیامک نوری، سعید فضایلی، داود دلیران پور، 1397، نیازسنجی پیاده سازی مدل تعالی منابع انسانی با استفاده از ارزش های محوری مدل(مطالعه موردی: شرکت ملی گاز و پالایش و پخش فرآورده های نفتی)،فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، جلد ۴ شماره ۱۶ صفحات ۶۴-۴۹.

2-Mohammad Saeid Atabaki, Abolfazl Mirzazadeh, Saeed Fazayeli, 2018, International Journal of Industrial and Systems Engineering ,Industrial and System Engineering, https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJISE.2018.093049.

3-Alireza Eydi, Saeed Fazayeli, Hossein Ghafouri, 2020, Multi-period configuration of forward and reverse integrated supply chain networks through transport mode,Scientia Iranica, http://scientiairanica.sharif.edu/article_21061.html.

4-Saeed Fazayeli, Alireza Eydi, Isa Nakhai Kamalabadi, 2018, Location-routing problem in multimodal transportation network with time windows and fuzzy demands: Presenting a two-part genetic algorithm,Computers & Industrial Engineering, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835218301323.

5-Saeed Fazayeli, Alireza Eydi, Isa Nakhai Kamalabadi, 2017, A model for distribution centers location-routing problem on a multimodal transportation network with a meta-heuristic solving approach,Journal of Industrial Engineering International, https://link.springer.com/article/10.1007/s40092-017-0218-6.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

1-سعید فضایلی، علیرضا عیدی، سیامک نوری، 1392، ارائه مبنایی برای مقایسه مدل های تعالی منابع انسانی،کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه شریف.

2-عیسی نخعی کمال آبادی، سعید فضایلی، سهند مفرنگ بالانی، 1393، ارائه مدل مکانیابی تسهیلات با در نظر گرفتن فاکتورهای زنجیره تامین سبز،هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات، دانشگاه سمنان.

3-سعید فضایلی، علیرضا عیدی، 1393، ارائه مدل مکانیابی-مسیریابی با ناوگان غیرهمگن و تقاضای فازی،چهاردهمین کنفرانس بین المللی سیستم های فازی ایران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز.

4-علیرضا عیدی، سعید رستگار، سعید فضایلی، 1394، انتخاب تامین کننده شخص ثالث در لجستیک معکوس با در نظر گرفتن فاکتورهای دوگانه،هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

5-علیرضا عیدی، آزاده سپاهی، سعید فضایلی، 1394، ارائه مدل طراحی شبکه لجستیک سرد با تقاضاهای فازی،اولین کنفرانس بین المللی صنایع و سیستم ها، دانشگاه فردوسی.

6-سعید فضایلی، علیرضا عیدی، عیسی نخعی کمال آبادی، 1395، ارائه یک رویکرد DEA فازی برای انتخاب مسیر در شبکه حمل چندوجهی،دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی.

7-سعید فضایلی، محمدحسین کریمی گوارشکی، 1396، بررسی عملیات و فرآیند تولید در یک پروژه اکتساب محصول از دیدگاه هزینه،دومین کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران.

8-سیاوش مطلوبی، سعید فضایلی، 1397، طراحی شبکه زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با داده های غیر قطعی،اولین کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

9-سیاوش مطلوبی، سعید فضایلی، 1397، ارائه یک الگوریتم ژنتیک برای مدل مکانیابی-مسیریابی مواد فاسدشدنی با در نظر گرفتن پنجره زمانی و تقاضای فازی،اولین کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

10-محمدحسین واحدی؛ سعید فضایلی، 1398، طراحی شبکه حمل و نقل کالا با در نظر گرفتن کاهش انتشار CO2 و ارائه الگوریتم حل،شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه الزهراء.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-مهدی زینالی، سعید فضایلی، 1398، پیاده سازی سیستم بهای تمام شده برای شرکت توزیع برق تبریز،اجرایی.
دروس تدریس شده (9)

1-مدیریت و کنترل پروژه، کارشناسی،1399-1400.

2-مهندسی فاکتورهای انسانی، کارشناسی،1399-1400.

3-محاسبات عددی، کارشناسی،1399-1400.

4-سیستم های اطلاعات مدیریت، کارشناسی،1399-1400.

5-کارآفرینی در مهندسی صنایع، کارشناسی،1400.

6-طراحی و ایجاد صنایع، کارشناسی،1400.

7-ارزیابی کار و زمان، کارشناسی،1399-1400.

8-برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، کارشناسی،1399-1400.

9-اصول مدیریت و تئوری سازمان، کارشناسی،1399-1400.