• نام و نام خانوادگی
  • بهناز مهاجران
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل
  • b.mohajeran@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (23)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (25)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهناز مهاجران
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم تربیتی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (23)

1- "AN INVESTIGATION INTO MAJOR FACTORS OF WASTAGE IN EDUCATION IN PHYSICS 1", INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES, 2015.

2- "TEACHING PHYSICS THROUGH SCIENTIFIC RESEARCH", INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES, 2015.

3- "THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTS’ COOPERATION WITH EDUCATIONAL PROGRESS", INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES, 2015.

4- "COMPARISON OF METHODS BY WHICH UNIVERSITIES ARE MANAGED IN THIRD WORLD AND DEVELOPED COUNTRIES", International Journal of Asian Social Science, 2015.

5- "Examination of the relationshipbetween usage of information technology and organizational health in staff of Urmia", JOURNAL OF MATHEMATICS and tecnology, 2015.

6- "EXAMINING THE DEGREE OF REFLECTION OF CRITICAL THINKING INDEXES IN THE", INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES, 2014.

7- "Designing and Validating the Indigenous Model of ten Professional Standards for Secondary Teachers", International J. Soc. Sci. and Education, 2013.

8- "Assessing the Efficiency of Training Periods Held in Cooperative Organizations", Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2012, 6,1.

9- "ارتباط یکفیت زندگی کاری با استرس های شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 9", مجله علمی پژوهان, 1394.

10- "بررسی و تحلیل شا خص های روان سنجی و سطوح حیطه شناختی سوالات امتحان نهایی دروس ریاضیات و علوم پایه سوم راهنمایی شهرستان خرم آباد", مجله ی روان شناسی مدرسه, 1394.

11- "بررسی روابط بین سرمایه اجتماعی، مشارکت سازمانی و سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی", فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع), 1394, 7,1.

12- "چالشهای آموزش مجازی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی", فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی, 1394, 10,1.

13- "رابط یٍ بین هوش معنوی با سلامت روان و استرس شغلی در پرستاران بیمارستان امام خمیىی )ر (ٌ ش رُستان م اُباد", مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان, 1394.

14- "بررسی عوامل موثر بر بهره وری و ارتقای کیفیت مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2", فصلنامه مدیریت بهره وری, 1393.

15- "حمایت سازمانی از ارزیابی عملکرد دانشجویان در نظام آموزش عالی", فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 1393.

16- "مقایسه پایبندی به فنون تعلیم و تربیت در آموزش مجازی و حضوری در نظام آموزش عالی ایران", دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی, 1393, 7,1.

17- "مد لیابی ارتباط بین اخلاق حرف های و معنویت در کار با مسؤولیت اجتماعی در میان پرستاران بیمارستا نهای دولتی شهر کرمانشاه", فصلنامه مدیریت پرستاری, 1393.

18- "2- بررسی نگرش اعضای هیات علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه", مجله پزشکی ارومیه, 1393.

19- "بررسی رابطه بین استفاده دانشجویان از فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان با عملکرد تحصیلی آنان در دانشکده های علوم رفتاری و اجتماعی", مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی مدیا, 1393.

20- "بررسی رابطه صفات شخصیتی و جهت گیری مذهبی و درگیری شغلی", فصلنامه علمی ترویجی اخلاق, 1393.

21- "دلایل اصلی عدم شکل گیری صحیح مدارس هوشمند و ارائه راه کارهایی برایتوسعه آنها در استان مازندران (از دیدگاه مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات", مجله دانشگاهی یادکیری الکترونیکی مدیا, 1392.

22- "سبک رهبری و اثربخشی مدیران میانی ادارات کل استان آذربایجانغربی", مجله دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه, 1386.

23- "بررسی سبک های رهبری مدیران ادارات کل استان اذر بایجان غربی", مجله دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)

1- "Characterisctics of Islamic Managers", 2nd Global Islamic Marketing Conference, 1390, Abu Dhabi,United Arab Emirates.

2- "Comparison between Islamic Management and Western Management", 2nd Global Islamic Marketing Conference, 1390, Abu Dhabi,United Arab Emirates.

3- "Explanation and survey of human relationships in management from an Islamic view", 2nd Global Islamic Marketing Conference, 1390, Abu Dhabi,United Arab Emirates.

4- "Genealogy of Western Hero in Narrative Literature: A Negative Notion of Hero", Bati Kulturu ve Edebiyatlari Arastirmalari Sempozyumu, 2009.

5- "Governance Structure and School Effectiveness", پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت, 1386.

6- "Leadership and Management ethics in Islam", 2nd Global Islamic Marketing Conference, 1390, Abu Dhabi,United Arab Emirates.

7- "school-based management", سومين كنفرانس بين المللي مديريت, 1384.

8- "آشنايي با مديريت دانش و تحليلي بر عوامل موفقيت در پياده سازي سيستم هاي مبتني بر دانش در سازمانها", كنفرانس ملي حسابداري و مديريت, 1392, شيراز,ايران.

9- "آموزش و بهسازي منابع انساني در سازمان", اولين همايش مجازي ره آوران آموزش, 1392, تهران,ايران.

10- "بررسي برنامه هاي يادگيري حرفه اي معلمان", كنفرانس ملي روانشناسي، علوم تربيتي و اجتماعي, 1394, مازندران,ايران.

11- "بررسي تاثير مديردت دانش بر توانمند سازي كاركنان", كنفرانس ملي اقتصاد اروميه در سال 91, 1391, اروميه,ايران.

12- "بررسي رابطه بين تعهد سازماني و كيفيت سرپرستي با ميل به ماندن در كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان نقده در سال تحصيلي", اولين كنفرانس ملي مديريت آموزشي در نظر و عمل, 1390, تهران,ايران.

13- "بررسي رابطه بين مولفه هاي نشاط با توانمندسازي", كنفرانس ملي روانشناسي، علوم تربيتي و اجتماعي, 1394, مازندران,ايران.

14- "بررسي رابطه بين ويژگي هاي رهبري معنوي مديران مياني دانشگاه اروميه", كنفرانس ملي روانشناسي، علوم تربيتي و اجتماعي, 1394, مازندران,ايران.

15- "بررسي رابطه ي بين توانمند سازي و كارآفريني سازماني در ميان دانشجويان دانشگاه غير انتفاعي علم و فن شهر اروميه", نخستين همايش ملي آموزش ايران 1404, 1390, تهران,ايران.

16- "بررسي رفتار شهروند سازماني با استرس شغلي كاركنان دانشگاه هاي شهر اروميه", همايش ملي علوم مديريت نوين, 1391, گرگان,ايران.

17- "بررسي ضرورت و نقش مديريت منابع انساني در بهينه سازس سرمايه انساني و توسعه در هزاره سوم", همايش ملي مديريت مهندسي كسب و كار, 1392, كرمان,ايران.

18- "بررسي ميزان، موانع و راهكارهاي مشاركت والدين در برنامه ها", كنفرانس ملي روامشناسي، علوم تربيتي و اجتماعي, 1394, مازندران,ايران.

19- "تبيين نقش شيوه هاي نظارتي مديران و راهنمايان تعليماتي در موفقيت برنامه هاي آموزش و پرورش", اولين كنفرانس ملي مديريت آموزشي, 1390, تهران,ايران.

20- "راهكارهاي بومي سازي علوم انساني و شناخت افق هاي پيشروي آن", اولين همايش ملي جايگاه علوم انساني در ايران 1390, 1390, كاشان,ايران.

21- "ساختار اداري و اثر بخشي مدرسه", پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت, 1386.

22- "مديريت بحران و نقش رسانه در كاهش آثار بحران (زلزله)", همايش ملي آسيب شناسي و برنامه ريزي اثرات زلزله 21 مرداد ماه 1391, 1391, هريس,ايران.

23- "مطالعه تطبيقي مولفه هاي توانمندسازي ازديدگاه مديران و معلمان مدارس متوسطه دولتي", نخستين همايش ملي آموزش در ايران 1404, 1390, تهران,ايران.

24- "نظارت مديران مجتمع آموزشي بر عملكرد معلمان با تاكيد بر جهاني شدن", اولين همايش مجازي ره آوران آموزش, 1392, تهران,ايران.

25- "نقد نظام پژوهش در علوم انساني", دومين كنگره ملي علوم انساني, 1391, تهران,ايران.

26- "نقش مديريت دانش و ارتباط آن با نوآوري در سازمانهاي عصر جديد", دومين همايش ملي مديريت و كارآفريني, 1392, خوانسار,ايران.

27- "نقش مراكز رشد علمي در حمايت از ايده ها و تجاري سازي محصولات", دومين كنفرانس بين المللي تجاري سازي فناوري, 1393, تهران,ايران.

28- "نقش هوش مصنوعي در تبيين عملكرد شغلي معلمان", كنفرانس ملي توسعه آموزش, 1394, اردبيل,ايران.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1-بهناز مهاجران, - 2.علیرضا قلعه ای 50%, "بررسی موانع مشارکت والدین در فعالیت های مدارس ابتدایی دولتی و غیر انتفاعی شهرستان ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1394, بنیادی.

2-بهناز مهاجران, - 2.علیرضا قلعه ای 25%, "بررسی رابطه بین ویژگی های رهبری معنوی مدیران میانی دانشگاه ارومیه و بهبود عملکرد کارکنان", دانشگاه ارومیه, 1394, کاربردی.

3-بهناز مهاجران,حسن احمدی, "بررسی علل پایین بودن پوشش تحصیلی در دوره های تحصیلی در سطح استان", اموزش و پرورش اذربایجان غربی, 1389.

4-بهناز مهاجران,محمد کامیار, "بررسی عملکرد راهنما معلمان روستایی و نقش آنان در بهبود روشهای تدریس آموزگاران", اداره کل آموزش و پرورش آذر بایجان غربی, 1389.

5-بهناز مهاجران,جبار باقری, "بررسی علل موثر در باز اجتماعی شدن زندانیان پس از آزادی", معاونت دانش و پژوهش سپاه, 1391.
پایان نامه ها (25)

1-ناهيد امامي قشلاق, "بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با عزت نفس سازماني و سلامت سازماني در بين كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي شهرستان اروميه در سال تحصيلي 94-93", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-مينا ايماني, "بررسي رابطه سرمايه روانشناختي و هوش معنوي با سرزندگي دانشجويان دانشگاه اروميهدر سال تحصيلي 94-93", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-مير علي مولا, "بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر توانمندسازي مديران سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجانغربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-سليمان آگشته, "بررسي رابطه مديريت كيفيت فراگير با رفتار شهروندي سازماني و تعهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش ناحيه 2 شهرستان اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-ثريا ايران¬پور, "بررسي رابطه بين رهبري معنوي و ميزان خشنودي شغلي با كارآفريني كاركنان دانشگاه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-آمينه نزاكت, "بررسي رابطه بين هوش اخلاقي با ميزان فرسودگي شغلي و استرس شغلي معلمان دبيرستا ن هاي دخترانه شهر پيرانشهر در سال تحصيلي 93-92", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-محمد نودهي, "بررسي مقايسه اي مهمترين عناصر تعليم و تربيت در ميان اعضا هيات علمي حوزه علميه قم و دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 92-91", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

8-رحيم سيدي, "بررسي رابطه فرهنگ سازماني و تعهد سازماني معلمان مرد مدارس ابتدايي پسرانه دولتي شهرستان سلماس در سال تحصيلي 93-92", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

9-مرضيه خسرو شيري, "بررسي رابطه بين سبك هاي تفكر و نوآوري سازماني در بين كاركنان اداري دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 92-91", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

10-صديقه پورقاسم, "بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري جوسازماني و حمايت سازماني ادراك شده با دلبستگي شغلي پرستاران بيمارستان باقرالعلوم شهرستان اهر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

11-خديجه تيرافكن, "بررسي رابطه بين عزت نفس و اثربخشي مديران مدارس را هنمايي دولتي شهرستان مهران در سال تحصيلي 93-92", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

12-سيده نيلوفر شامرادي, "بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سبك هاي مديريت تعارض مديران دانشگاه تربيت مدرس در سال تحصيلي 93-92", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

13-پريسا جهانگيري, "بررسي رابطه بين مديريت دانش با نوآوري و اثربخشي سازماني در بين كاركنان دانشگاه لرستان در سال تحصيلي 93-92", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

14-مصطفي نوراللهي, "بررسي رابطه بين جو سازماني دبيرستان و ميزان اعتماد در محيط كار از نظر دبيران مدارس متوسطه دولتي شهرستان مياندوآب در سال 88", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

15-سميره قدرتي قالر, "بررسي رابطه فرهنگ سازماني و تعهد سازماني در ميان دبيران مدارس دولتي دخترانه ناحيه يك شهر اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

16-عبدارزاق نعمتي, "بررسي و مقايسه رابطه بين ذهنيت فلسفي با ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينانه مديران و معاونان مدارس متوسطه (دولتي و غيرانتفاعي) ناحيه يك شهر اروميه در سال تحصيلي 91", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

17-فاطمه نوبخت, "بررسي نگرش دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشكده ادبيات دانشگاه اروميه براي حضور در دوره هاي آموزش مجازي در سال تحصيلي 90-89", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

18-محمد قيصرزاده, "بررسي رابطه آموزش خانواده: آگاهيهاي تربيتي والدين.", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

19-عزيز برزگري, "بررسي مهارتهاي مديران مدارس منطقه اهر و تاثير آن بر رضليت شغلي معلمان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

20-نركس سكوتي, "بررسي نقش سقف شيشه اي در كاهش كيفيت زندگي كاري كاركنان زن دانشكاه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

21-فريال احمدي, "بررسي رابطه بين رضايت شغلي شادماني و سرزندگي در بين مديران مدارس نمونه ابتدائي دخترانه شهر اصفهان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

22-زهرا متقي فر, "بررسي رابطه رفتار شهروندي سازماني با تعهد سازماني مديران مدارس متوسطه پسرانه دولتي شهر مرند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد مشاوره.

23-عبدارزاق نعمتي, "ذهنيت فلسفي با ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينانه مديران و معاونان مدارس متوسطه (دولتي و غيرانتفاعي) ناحيه يك شهر اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

24-خاطره احمدي, "بررسي تاثير سبك هاي تصميم گيري مديران بر انگيزه پيشرفت معلمان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

25-تهمينه يونسي, "بررسي تاثير ساختارهاي سازماني بر كارآفريني كاركنان دانشگاه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.