• نام و نام خانوادگی
  • سارا پورمحمد قهوه چی
 • مدرک تحصیلی
  • پسا دکترا
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق مخابرات
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سارا پورمحمد قهوه چی
 • مدرک تحصیلی
 • پسا دکترا
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق مخابرات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی