• نام و نام خانوادگی
  • ریحانه روانبخش گاوگانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • هیئت علمی
 • بخش مربوطه
  • بیوتکنولوژی و ژنتیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ریحانه روانبخش گاوگانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • هیئت علمی
 • بخش مربوطه
 • بیوتکنولوژی و ژنتیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی