• نام و نام خانوادگی
  • محسن مومنی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه تاریخ
 • ایمیل
  • m.momeni@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (17)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محسن مومنی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه تاریخ
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (17)

1- 2012, The Conflicting Views and Positions of the Persian Vizier and the Sultan in Saljuq RULE,Science Series Data Report.

2- 1393، رقابت دبیران خراسانی و عراقی در دیوانسالاری غزنوی،فصلنامه تاریخ اسلام و ایران.

3- 1393، وزارت مجدالملک قمی ،واکاوی رقابت خراسانی- عراقی،جستارهای تاریخی.

4- 1392، ماهیت ترکمانان عراقی و رابطه آنان با ترکمانان سلجوقی،پژوهش های تاریخی.

5- 1391، تاثیر ناهشیار جمعی در استبداد حکومت صفویه از دیدگاه شاردن،پژوهش های تاریخی ایران واسلام، 6،6.

6- 1391، واکاوی دیپلماسی استعماری انگلیس در جدایی پیوندهای ایران با بحرین در دوره قاجار،پیام بهارستان.

7- 1391، کالبدشکافی نخبگان ایران عصر صفوی از دیدگاه شاردن،جستارهای تاریخی.

8- 1391، منازعات فرقه ای و تحول مذهبی در ایران،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا.

9- 1390، تحلیل دیپلماسی استعماری انگلیس در جدایی پیوندهای بحرین و ایران،مطالعات تاریخی.

10- 1389، ایران و آل بویه،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا.

11- 1389، تحولات قبیله بنی اسد پیش از امارت،تاریخ در آیینه پژوهش.

12- 1389، مواد مخدر در ایران عصر صفوی،اخلاق و تاریخ پزشکی.

13- 1389، واکاوی قرارداد 1237ه ایران- انگلستان،جستارهای تاریخی.

14- 1388، پژوهش در تاریخ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا.

15- 1387، روابط خارجی قرمطیان بحرین،فصلنامه تاریخ اسلام.

16- 1383، سیف الدوله صدقه، امیر شیعی بنی مزید،فصلنامه تاریخ اسلام.

17- 1382، نخستین تاریخ فتوحات اسلامی در کردستان،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محسن مومنی،بنیاد نخبگان، 1391، رقابت نخبگان خراسانی با عراقی در عصر سلجوقی(تحلیل علل و پیامدها)،وزارت صنایع و معادن.
پایان نامه ها (2)

1-زيبا رباني، 1394، سياست مذهبي شاه طهماسب اول صفوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-عيسي اعظمي نيا، 1394، بررسي ساختار اجتماعي و حيات شهري ايران عصر قاجار از ديدگاه سياحان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.