• نام و نام خانوادگی
  • ربابه جعفری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی مواد
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
دروس تدریس شده (8)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ربابه جعفری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی مواد
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-دكتري، 1390-1397، مهندسي مواد - مهندسي مواد،دانشگاه صنعتي سهند تبريز.

2-كارشناسي ارشد، 1388-1390، مهندسي مواد - خوردگي،دانشگاه صنعتي سهند تبريز.

3-كارشناسي، 1382-1386، مهندسي مواد - استخراجي،دانشگاه صنعتي سهند تبريز.

4-.
مقالات ژورنال (4)

1-R. Jafari and B. Eghbali, 2018, Influence of Nb and Cu Elements on the Intermetallic Particles Morphology in Ti/Al Multilayer Composite Processed Through Hot Pressing and Rolling,Transactions of the Indian Institute of Metals.

2-R. Jafari, B. Eghbali, M. Adhami, 2018, Influence of annealing on the microstructure and mechanical properties of Ti/Al and Ti/Al/Nb laminated composites,Materials Chemistry and Physics.

3-Robabeh Jafari & Beitallah Eghbali, 2018, Study on the reaction mechanism and intermetallic compound formation in tri-metal Ti/Al/Nb composite,Journal of Alloys and Compounds.

4-Nasirpouri, F., Mostafaei, A., Fathyunes, L., & Jafari, R , 2014, Assessment of localized corrosion in carbon steel tube-grade AISI 1045 used in output oil–gas separator vessel of desalination unit in oil refinery industry,Engineering Failure Analysis.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1-Robabeh Jafari, Naghi Parvini Ahmadi, Rasoul Azari Khosroshahi, 2011, Electroless Ni–Co–P alloy deposits on AISI 316L stainless steel substrate ,University of Tehran, Iran, 3th International and 12th national Conference on Manufacturing Engineering.

2-Nasirpouri, F., Mostafaei, A., Fathyunes, L., & Jafari, R , 2010, Evaluating reasons of reduction of external thickness of oil refining desalination,Amir Kabir University, Iran.

3-Robabeh Jafari & Beitallah Eghbali, 2016, Influence of heat treatment on microstructure and mechanical properties of Ti/Al laminated composites,Shiraz University, Iran.
دروس تدریس شده (8)

1-مكانيك مواد، كارشناسي.

2-فرآيندهاي ساخت مواد، كارشناسي.

3-پوشش هاي نانو و لايه هاي نازك، كارشناسي ارشد.

4-انتقال مطالب علمي و فني، كارشناسي.

5-اصول توليد و مواد مهندسي، كارشناسي.

6-بلورشناسي و آزمايشگاه، كارشناسي.

7-شيمي فيزيك مواد، كارشناسي.

8-ايستايي، كارشناسي.
جوایز و افتخارات (2)

1- نفر اول ورودي كارشناسي ارشد،دانشگاه صنعتي سهند تبريز.

2- نفر اول ورودي كارشناسي،دانشگاه صنعتي سهند تبريز.